Zásady komentovania

Súčasťou služby je možnosť zverejňovať na internetovom portáli espektrum.sk vlastné príspevky (v diskusiách). Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že za zverejnenie akéhokoľvek obsahu z vašej strany nesiete plnú osobnú zodpovednosť. Je zakázané najmä:

  • porušovať občianske práva iných ľudí, poškodzovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií, alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami preukázateľne konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme,
  • zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť nemožno dostatočne overiť, najmä ak by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb,
  • propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť,
  • vyvolávať verejné pohoršenie.

Redakcia si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré porušujú naše zásady komentovania. Zároveň vám môže byť zablokované členstvo na portáli. Ďakujeme za pochopenie.