Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská v Stropkove pomáha slovenskému zdravotníctvu, rozhodla sa tlačiť ochranné kryty

Základná škola Mlynská v Stropkove sa zapojila do skvelej výzvy „Pomôž nemocnici“. Iniciátorom tejto geniálnej myšlienky je skupinka mladých ľudí z Trnavy, ktorí sa rozhodli pomôcť v tejto ťažkej mimoriadnej situácii, kedy sme všetci bez výnimky ohrození nebezpečným koronavírusom, slovenským zdravotníkom. Za základnú školu Mlynská túto iniciatívu prebrali do svojich rúk Ing. Michal Jancura a Mgr. Ján Cichý, za čo im patrí srdečná vďaka. Je skvelé, že každý pomáha ako vie…

V dnešnej dobe, keď nás všetkých obmedzuje pandémia koronavírusu v každodennej práci, na ktorú sme boli zvyknutí, vstupujú do popredia nášho života nové činnosti, ktorým sme doteraz nevenovali potrebnú pozornosť,“ povedal riaditeľ školy P. Gombár a dodal, že pedagógovia ZŠ Mlynská – učitelia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci školy, sú zapojení do Národných projektov, ktoré pomáhajú nielen pedagógom i žiakom v napredovaní pri vzdelávaní, získavaní vedomostí, skúsenosti a skvalitňovaní vzdelávania, ale sú veľmi prospešné v súčasnosti aj našej spoločnosti . „Základná škola Mlynská v Stropkove sa vďaka aktívnym pedagógom zapojila aj do výzvy „Pomôž nemocnici“, projektu, ktorý je v tomto období vysoko humánny a má rozmer nielen vzdelávací, ale hlavne ľudský a etický,“ uviedol P. Gombár.

Cieľom projektu je pomôcť zdravotníkom s akútnym nedostatkom ochranných pomôcok, ktoré by ich mali chrániť pri práci. Jednou z takýchto pomôcok je ochranný štít, ktorý momentálne pre zdravotníkov nasadených v prvej línii predstavuje veľmi nedostatkový tovar,“ priblížil jeden z iniciátorov J. Cichý, ktorý hovorí, že pomôcť sa dá niekoľkými spôsobmi.

Prvá možnosť je tlačiť na 3D tlačiarni úchyt , ktorý je prepojený gumou v zadnej časti. Rám je polstrovaný pre pohodlné nosenie na dlhšiu dobu. Do úchytu je uchytená pomocou dvoch skrutiek a matiek priesvitná fólia – plexi, ktoré chráni celú tvár. Druhá možnosť je pomôcť finančne. Financie zo zbierky sú použité na kúpu materiálu pre tlač, kupujú sa ďalšie 3D tlačiarne, alebo sa platí doprava. Tretia možnosť je pomôcť ako firma s dodávkou materiálov alebo distribúciou hotových kusov do nemocníc. Základná škola Mlynská sa preto rozhodla priložiť ruku k dielu a pomôcť aspoň prvým spôsobom,“ uviedol a dodal, že inšpiráciu pre model, ktorý sa tlačí na 3D tlačiarni našli dobrovoľníci na internete. „Jedná sa o 3D model od mexického dizajnéra Gizeh Triana, ktorý zdieľal tento postup na facebooku. Model, ktorý sa tlačí, sa neustále vylaďuje, aby samotná tlač trvala čo najkratšie a šetrilo sa s materiálom,“ vysvetlil.

Ako ďalej uviedol, do projektu je zapojených viac ako 150 ľudí a neustále sa ich počet zvyšuje. Ak sa niekto rozhodne tlačiť úchyt, je potrebné si stiahnuť z portálu iniciatívy potrebné súbory pre tlač, nastaviť si tlačiareň a môže tlačiť. Na facebooku bola vytvorená skupina s rovnakým názvom ako iniciatíva, kde si tlačiari radia ako čo najlepšie tlačiť. Ak sú úchyty pripravené na odoslanie, organizátori pošlú kuriéra, ktorý zoberie úchyty a donesie filament – materiál, z ktorého sa tlačí v 3D tlačiarňach. V centrále iniciatívy sa potom celý štít kompletizuje a distribuuje medzi samotných zdravotníkov.

Najprv sa aj naša základná škola chcela zapojiť týmto spôsobom, ale dostali sme ešte jednu možnosť ako pomôcť. ZŠ Mlynská Stropkov je totiž zapojená do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vďaka tomuto projektu máme na škole okrem iných odborných pomôcok aj 3D tlačiareň, na ktorej tlačíme spomínaný úchyt. A keďže sme IT Akadémia Partner, ponúkli nám možnosť kompletizovať celý štít u nás na škole a rozdávať ho zdravotníkom predovšetkým v našom okrese a okolí. Tento výrobok je možné vyrábať hlavne vďaka tomu, že IT AKADEMIA dostala finančnú podporu od Občianskeho združenia AGNICOLI na kúpu priesvitných fólií,“ ozrejmil J. Cichý, ktorý priznáva, že ich začiatky boli veľmi náročné, keďže na trhu je veľmi veľa 3D tlačiarní. Postup na nastavenie pre jednu tlačiareň sa nedá častokrát použiť pri inej tlačiarni. „Prvé pokusy boli neúspešné, výrobky boli chybné a nepoužiteľné. Ale vďaka nastaveniam a pokynom vhodným pre typ našej 3D tlačiarne, ktoré sme získali v rámci IT AKADEMIE zo ŠVS Michalovce, sme tlač týchto úchytov úspešne rozbehli. Momentálne tlačíme model, na ktorý sa fólia upevňuje skrutkami a postupne by sme chceli prejsť na model bez skrutiek,“ povedal a dodal, že odozva je veľmi pozitívna. Zdravotníci sú za tieto pomôcky, ktoré pre nich vyrába ZŠ Mlynská, veľmi vďační. „Ochranné pomôcky si musia mnohí zháňať častokrát len po vlastnej osi a každá takáto pomoc v čase pandémie je preto nenahraditeľná. S našim ochranným štítom sa cítia určite bezpečnejšie. Potešujúce je aj to, že sa každým dňom zapájajú do tejto výzvy a výroby týchto pomôcok stále noví tlačiari,“ uviedol.

Ako už J. Cichý spomínal, kryty a komponenty sú určené pre zdravotníkov, hlavne tých v prvej línií a pre všetkých tých, ktorí sa môžu dostať do osobného kontaktu s človekom, ktorý môže byť pozitívny na COVID 19. „Naše štíty chceme ponúknuť nemocnici vo Svidníku a ďalším zdravotníkom,“ doplnil.

Ďalej nás riaditeľ školy P. Gombár oboznámil s mnohými ďalšími národnými projektmi.

„Chcel by som osobitnú pozornosť venovať NP „IT Akadémia – vzdelávanie 21. storočia„ – cieľom ktorého je overovať a zavádzať do vyučovacieho procesu nové metódy vzdelávania. Práve v rámci tohto projektu škola získala pre našich žiakov okrem 3D tlačiarne, lego robotov, programovateľné autíčka PROBOT, Scratch – micro:bit, tablety 14 ks, a ďalšie pomôcky, ktoré majú zlepšiť výučbu informatiky na škole,“ priblížil P. Gombár.

Ďalej sa dozvedáme, že škola sa tiež môže pochváliť vybavením ITScienceLab, v rámci ktorého boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratórií sú napríklad 3D tlačiareň, digitálny mikroskop, prenosné USB mikroskopy, autíčka Pro Bot, Lego Robot, Raspberry pre informatiku, Vernier a VinciLab pre chémiu, biológiu, geografiu a fyziku, či meteostanica i mikroskopy.

Aktuálne informácie z Meteostanice sú voľne dostupné pre každého kto navštívi www stránku našej školy presnejšie na http://meteo.skola.sk/meteostanica/?id=9

Ďalšie národné projekty, do ktorých sa škola zapojila sú národný projekt Profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie, Duálne vzdelávanie a zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, Škola mojej profesie, Prined – projekt inkluzívnej edukácie Úspech patrí všetkým, či už spomínaný projekt IT Akadémia – vzdelávanie 21. storočia a mnohé iné.

Tieto národné projekty a aktivity s nimi spojené zanechávajú v našich žiakov hlboké stopy pri získavaní vedomostí i zručností, ktoré môžu naši žiaci uplatňovať pri ďalšom vzdelávaní. Naša škola sa zaraďuje pri využívaní a uplatňovaní moderných vyučovacích metód a moderných učebných pomôcok medzi tie úspešnejšie. A to vďaka tomu, že naši žiaci môžu vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý prebieha nielen v klasických triedach, využívať predovšetkým odborné učebne,“ uvádza riaditeľ. Sú to najmä učebne techniky alebo pre výučbu cudzích jazykov, dve učebne pre výučbu informatiky, ďalej matematiky, fyziky, biológie a chémie. Zaujímavými určite sú aj učebne humanitných vied – dejepisu, geografie i malá aula. Žiakom prvého stupňa sú nápomocné dve multimediálne učebne. Nezabudlo sa ani na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde títo žiaci pracujú pod vedením svojich pedagogických asistentov.

Naša ZŠ má okrem hore spomínaných moderne vybavených odborných učební aj 27 klasických tried s kompletným technologicky najmodernejším vybavením interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a notebookmi . Žiaci klasických, ale aj športových tried majú taktiež k dispozícii veľkú a malú telocvičňu školy, športovú halu na ul. Matici Slovenskej, malú tanečnú sálu a ihrisko s umelou trávou. Nadštandardné vybavenie školy, úsilie a odbornosť našich učiteľov, pracovitosť a kreativita žiakov, to sú hlavné atribúty, ktoré prinášajú predovšetkým skvelé výsledky škole na okresných a krajských olympiádach v jednotlivých predmetoch a rôznych odborných súťažiach,“ povedal riaditeľ školy.

Zabudnúť netreba ani na športovú aktivitu žiakov, ktorí navštevujú športové triedy a reprezentujú školu v predmetových olympiádach na okresných, či krajských kolách. Sú to najmä naše volejbalistky a futbalisti, ktorých športové výsledky v rámci okresu, kraja ale i SR reprezentujú nielen ZŠ Mlynskú , ale predovšetkým mesto Stropkov ďaleko za hranicami kraja i Slovenskej republiky. Všetky tieto výsledky našej ZŠ sú spoločným dielom nás pedagógov, našich žiakov, našich zamestnancov školy a samozrejme by neboli možné bez veľkej podpory rodičov našich žiakov,“ uzatvára riaditeľ školy P. Gombár a dodáva, že svedectvom toho sú aj ocenenia MŠVVaŠ SR pre našu školu získaním titulu „ŠKOLA ROKA“.

-af-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter