Vyhlásenie OOFZ vo Svidníku

Neoprávnený štart – štart hráča na cudzí registračný preukaz.
Prejavy hrubého nešportového správania FK.

VV a Rada OOFZ kategoricky odmietajú praktiky futbalových klubov
štartujúcich v súťažiach riadených OOFZ, ktoré súvisia
s neoprávneným štartom hráčov na cudzí registračný preukaz
v majstrovských stretnutiach. Riadiaci orgán a odborné komisie zväzu
vyvíjajú maximálne úsilie pre regulárnosť jednotlivých súťaží.

Podľa Rozpisu súťaže OOFZ Svidník pre súťažný ročník 2008/2009 je
povinnosťou FK vykonať vo všetkých kategóriách konfrontáciu hráčov.
V prípade neoprávneného štartu hráča v majstrovskom stretnutí je
povinnosťou dotknutého FK podať v zmysle Pravidiel futbalu a Súťažného
poriadku oficiálnu námietku. Ak námietka nie je podaná, ŠTK OOFZ nemôže
konať z vlastného podnetu „ex offo“. Bez podania oficiálnej námietky
nie je možné sa neoprávneným štartom hráča zaoberať a prijať meritórne
rozhodnutie. Inými slovami „kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu“.
FK, ktoré sa z rôznych dôvodov a príčin uchýlili k neoprávnenému
štartu hráča, svojim konaním a prístupom dehonestovali a pošliapali prácu
svojich kolegov z ostatných FK, ktorí si svoje povinnosti plnia zodpovedne.
Zároveň však znegovali svoju prácu vo futbalovom hnutí a dlhodobú
činnosť terajšieho vedenia OOFZ.
OOFZ týmto vyzýva FK, ktoré v posledných kolách umožnili vo svojich
družstvách štart hráča na cudzí registračný preukaz, aby upustili od
takého konania a v ďalších kolách sa riadili Rozpisom súťaží OOFZ,
resp. Súťažným poriadkom. Zároveň vyzýva dotknuté kluby, ktoré zistia
neoprávnený štart hráča v ich majstrovských stretnutiach, aby podali
oficiálnu námietku v stanovenej lehote, pri podaní ktorej poskytne
sekretariát zväzu potrebný servis.
V predposlednom 19. kole sa vyskytol prípad bezdôvodného opustenia hracej
plochy v majstrovskom stretnutí jedným z FK. OOFZ si váži prácu
všetkých funkcionárov FK, sponzorov a orgánov samosprávy – starostov,
poslancov, avšak je neospravedlniteľné, neakceptovateľné, neobhájiteľné
a nevysvetliteľné to, ako mužstvo opustí hraciu plochu v 44. min. za stavu
3:0 vo svoj neprospech z dôvodu, že cíti krivdu z rozhodnutia rozhodcov. Aj
týmto krokom bola znegovaná doterajšia práca dotknutých funkcionárov a
OOFZ.
Na príspevky uverejnené v miestnych regionálnych týždenníkoch, resp. na
internete zväz nebude reagovať. Činnosť zväzu a právomoc odborných
komisií je určená v Stanovách OOFZ, Rozpise súťaží OOFZ a Futbalových
normách. Zväz a odborné komisie sa nedajú zatiahnuť do slovných nič
neriešiacich konfliktov a diskusií. Existujú na to legálne prostriedky a
možnosti, ako také problémy riešiť.
Schválené vo Svidníku 10. 6. 2010 na mimoriadnom zasadnutí Rady a OOFZ
Svidník.
Za VV, Radu a OOFZ Svidník:
JUDr. Ondrej Brendza, predseda OOFZ a Imrich Makó,
sekretár OOFZ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter