Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O. Brendza: OOFZ sa chce aktívne napojiť na možnosti vyplývajúce z Konvencie

Futbalové hnutie na území Ondavského oblastného futbalové zväzu vo
Svidníku žije aj po skončení jesennej časti súťažného ročníka
2008/2009 viacerými témami, ktoré smerom k budúcnosti ponúkajú nové
perspektívy. O aktuálnych otázkach týkajúcich sa ďalšej organizácie
rozhodcov a súťaží sme sa porozprávali v predsedom OOFZ Ondrejom
Brendzom.

V roku 2008 média viackrát informovali o pripravovanom projekte
medzi Európskou futbalovou úniou a Slovenským futbalovým zväzom, ktorá sa
týka podpory rozhodcovského hnutia na Slovensku. Aký prínos môže
futbalové hnutie od Konvencie očakávať?

– Ako je širokej verejnosti známe, príprava Konvencie, ktorá je
namierená na podporu rozhodcovstva v jeho všeobecnej rovine, sa nachádza
v štádiu podpisu medzi Európskou futbalovou úniou a Slovenským futbalovým
zväzom. Pri tejto príležitosti SFZ zorganizoval stretnutie zástupcov
všetkých regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Témou stretnutia
boli výchova, nábor a vzdelávanie rozhodcov. Cieľom celého projektu je, aby
UEFA prostredníctvom vlastných finančných prostriedkov podporila
rozhodcovské hnutie nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Musíme si
uvedomiť, že postupne sa nevyhneme generačnej výmene a preto chceme byť na
tento moment pripravení. Na Slovensku výchova nových adeptov funguje
dlhodobo, no UEFA chce mať celý proces registrovaný a zdokladovaný.
Konvencia si kladie za cieľ, aby každé stretnutie na všetkých úrovniach
viedla rozhodcovská trojica. Z pozície OOFZ sa chceme aktívne napojiť na
možnosti vyplývajúce z Konvencie a s ešte vyššou efektivitou pracovať
na získavaní nových členov rozhodcovského zboru. Otázka tiež môže
znieť, či bude komu rozhodovať zápasy. SFZ vykonal audit aj v tejto oblasti
a smerom ku klubom sa pripravuje napr. nový systém podpory mládežníckeho
futbalu. Snahou teda je podporiť futbal vo všetkých jeho úrovniach a
štruktúrach.

S akým know-how sa chce Konvencia na Slovensku uplatniť?
– Chceme pokračovať v už odskúšaných veciach a naďalej podporovať
osvetu medzi žiakmi a študentmi športových tried. Našou snahou bude
pokúsiť sa osloviť každého, kto z objektívnych alebo subjektívnych
dôvodov skončil s aktívnym futbalom. Tento priestor chceme využiť na
ponuku pokračovať vo futbalovom hnutí na poste rozhodcu. Našou snahou bude
poukázať na pozitívne črty rozhodcovskej kariéry, pričom do kampane by sa
mali zapojiť aj svetlé vzory nášho rozhodcovského hnutia, ktoré pôsobili
alebo stále ešte pôsobia na európskej scéne. Proces napredovania bude
postavený na systematickej práci a výchove od zápasu k zápasu, čo chceme
zabezpečiť vytvorením inštitútu „mentor“, ktorý sa bude mladého
rozhodcovi venovať a konzultovať s ním jednotlivé situácie.

Bude Konvencia viazaná aj na finančnú pomoc pre regionálne a
oblastné futbalové zväzy?

– Futbalové zväzy na všetkých úrovniach môžu počítať s podporou
zo strany UEFA v oblasti vzdelávania. Za najdôležitejší je považovaný
prvý kontakt, kedy príde mladý adept na rozhodcovský dres do kontaktu
s povinnosťami a právami rozhodcu, aby získal pevný teoretický základ pre
svoju kariéru. Pre naplnenie tejto myšlienky budeme okrem profesionálnych
lektorov potrebovať školiace miestnosti vybavené modernou technikou a práve
na túto oblasť bude orientovaná podpora Európskej futbalovej únie.

Skúsme sa vrátiť k poslednému zasadnutiu Výkonného výboru a Rady
OOFZ. Jednou z tém bola potenciálna reorganizácia súťaží dospelých.
Môžete predstaviť alternatívy, ktoré budú súčasťou verejnej
diskusie?

– Futbalové normy o zaraďovaní mužstiev do súťaže hovoria, že
prípadná reorganizácia súťaží je možná najneskôr pred začiatkom
jarnej časti aktuálneho súťažného ročníka. Zimnú prestávku považujem
za priestor, kde môžeme komunikovať o rôznych alternatívach fungovania
našich oblastných súťaží. V sezóne 2008/2009 pôsobí v I. triede
dvanásť účastníkov, čo je podľa môjho názoru málo. Na druhej strane by
nebolo dobre umelo vytvoriť súťaž so 14 alebo 16 celkami, teda nechceme
ísť ani cestou kvantity na úkor kvality. Môžeme vytvoriť model ako napr.
v ObFZ Prešov, kde sa hrá trojkolovo a namiesto 22 kôl by sa odohralo
33 zápasov. Uvedomujeme si, že je to vyšší počet kôl ako pri
14 účastníkoch, ale termíny by sme určite našli. Druhá možnosť je
otvoriť I. a II. triedu a každý kto splní podmienky pre účasť v našej
najvyššej súťaži, bude zaradený do I. triedy do počtu šestnásť. Preto
dávame na zváženie, či je lepšie mať dve nie plnohodnotné súťaže alebo
jednu kvalitnú súťaž so 16 mužstvami ako je to v okrese Vranov.
Samozrejme, do úvahy berieme aj existenciu II. triedy, ktorú nechceme rozbiť
alebo zrušiť. Všetky možnosti sú témou na verejnú diskusiu, pričom
z našej strany nevidím problém zvolať mimoriadny aktív pred začiatkom
jarnej časti a priamo konzultovať s klubmi. Každému nášmu rozhodnutiu
v minulosti predchádzala dohoda s klubmi a toto nepísané pravidlo bude
platiť aj v tomto prípade.

Pred začiatkom súťažného ročníka 2008/2009 bola prijatá zmena
organizácie žiackej súťaže. Môžete po skočení jesennej časti
zhodnotiť ako bol nový model medzi klubmi prijatý?

– Teší ma, že na porade predsedov ObFZ v Košiciach som mohol
konštatovať, že náš zväz splnil v prípade mužstiev štartujúcich
v regionálnych súťažiach základnú podmienku stanovenú uznesením VV a
Rady VsFZ, ktorou bol štart ich mládežníckych celkov v dlhodobej súťaži.
Novým modelom sme predbehli dobu, pretože posledné uznesenie VV a Rady VsFZ
zaväzuje aj ObFZ, aby sa všetky súťaže hrali dlhodobo na prírodných
trávnatých hracích plochách a nie turnajovým spôsobom na miniihriskách.
O tomto modely sme diskutovali s klubmi niekoľko sezón s tým, že čas pre
jeho zavedenie dozrel pred aktuálnou sezónou. Po polovici súťaže je ešte
skoro na precízne hodnotenie, ale na druhej strane si myslím, že môžeme
začať porovnávať, či je lepšie hrať turnajovým alebo dlhodobým
spôsobom. Môj názor a názor orgánov OOFZ je, že súčasný systém
žiackej súťaže bude na prospech rozvoja mládežníckeho futbalu, len
všetci musia k svojim povinnostiam pristupovať rovnako zodpovedne. Neexistuje
systém, ktorý by donútil mužstva plniť si svoje povinnosti s ochotou a
maximálne zodpovedne. Kluby však musia pochopiť, že práca s mládežou sa
im v budúcnosti vráti. Uvedomujeme si finančné, populačné, personálne,
či technické problémy, ale verím, že po ich vyriešení futbalové hnutie
uzná opodstatnenosť našej žiackej súťaže.

Poslednou novinkou z dielne OOFZ na základe podpory klubov je nový
systém semifinále Pohára Š-Autoservis, ktorý sa bude hrať dvojkolovo.
Keďže záujem hrať na odvetu vyšiel zo strany tímov, môžeme to
považovať za ďalší signál nárastu vážnosti domácej pohárovej
súťaže?

– Osobne ma teší, že iniciatíva vyšla od klubov, ktoré chcú hrať po
vzore Slovenského pohára semifinále dvojkolovo. Súťaž Pohár
Š-Autoservis, aj vzhľadom na firmu Š-Autoservis Stropkov, ktorá ju
zastrešuje, si zaslúži svoju vážnosť. Zo strany účastníkov pohára už
zazneli aj hlasy, aby sa od budúceho ročníka hralo dvojkolovo od
štvrťfinále. Pokiaľ kluby budú s týmto novým modelom súhlasiť,
termíny v kalendári nájdeme, pretože budeme iba radi, ak sa úroveň a
dôstojnosť pohárovej súťaže ešte zvýši.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter