Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový konateľ MŠK Tesla: Momentálne mám hlavu plnú starostí ako prežiť najbližších 90 dní

Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Nový konateľ
futbalového klubu MŠK Tesla Stropkov tak, obrazne povedané, urobil. Vladimír
Bodnár pôsobil v rozličných klubových funkciách až do roku 2006, dlhé
roky bol prezidentom i sponzorom klubu. Po necelých štyroch rokoch sa opäť
vracia do riadiacich štruktúr stropkovského futbalu. V nasledujúcom
rozhovore zdôvodňuje svoje rozhodnutie prijať funkciu konateľa, popísal
aktuálny stav, v akom sa tunajší futbal nachádza a naznačil možné
východiská z neľahkej ekonomickej situácie.

V minulosti ste pôsobili vo viacerých funkciách v rámci klubu,
kedy ste sa vlastne o futbalové dianie ako funkcionár začali
zaujímať?

Do futbalu som vstúpil ešte v roku 1987 ako člen výkonného výboru.
V decembri 1987 som bol zvolený za predsedu klubu, kde som zotrval až do
decembra roku 1988, no naďalej som zostal vo výkonnom výbore klubu. Neskôr,
vlastne až do roku 2006, som pôsobil v rôznych funkciách a asi 8 rokov aj
ako prezident klubu a hlavný sponzor spolu s Teslou Stropkov. Futbalu som
obetoval nemálo času a nemálo financií. Musím povedať, že futbal bol, je
a bude mojou srdcovou záležitosťou. Zažil som pri futbale úspechy aj pády.
Mnohí si pamätajú, keď sme s finančných dôvodov po postupe do I. SNL
prenechali postup Vranovu, keďže sme mali finančné krytie maximálne tak na
tri kolá, ale spomínam si aj na krásne chvíle, keď dorastenci postupovali
do 1. ligy. Toto všetko patrí k futbalu a toto sú aj moje futbalové
skúsenosti.
Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku na funkciu konateľa klubu?
Zvlášť dnes, keď sa klub nachádza v zložitej ekonomickej
situácii…

Práve preto, že som futbalu obetoval tak veľa. Táto situácia
v stropkovskom futbale je pretrvávajúca. Keby som mu teraz nechcel pomôcť,
tak moja predošlá práca by bola zbytočná. Ponuku na konateľa MŠK som
dostal už v roku 2006. Odmietol som ju. Po odstúpení predošlého
konateľa, som bol znovu oslovený a rozhodol som sa.
Aká je momentálna situácia v klube z hľadiska financií? Aké sú
záväzky voči štátnym inštitúciám, dodávateľom energií, voči hráčom
a trénerom?

Uvediem oficiálne čísla: Celkový dlh MŠK Tesla Stropkov k 31.12.2009 bol
67 737 eur (2,04 mil. Sk). Treba ale jedným dychom dodať, že tento dlh je
dlhom nabaľujúcim sa za predošlé roky, keďže po každom „šéfovi“
futbalu zostalo nejaké „mínusové číslo“. Pre mňa je to ale celkom
logické: Keďže je ročný rozpočet klubu cca 150 000 eur (4,5 mil. Sk),
mesto Stropkov v rámci svojich možností uvoľní 2 milióny Sk, nejaké
prostriedky sa získajú od sponzorov, čiastočne aj zo SFZ – takže iné
ako „mínusové číslo“ nemôže vyjsť. Samozrejme, najväčšou položkou
v rámci dlhu sú mzdy zamestnancov, trénerov a hráčov, potom odvody do
poisťovní a DÚ.
Dokedy by mali byť tieto záväzky uhradené?
Záväzky sa začali priebežne uhrádzať. Energie sú uhradené do konca roka
2009. Absolvoval som jednania v poisťovniach a na Daňovom úrade. Dohodli sa
termíny úhrad, časť ide už v tomto mesiaci.
Aký je reálny rozpočet klubu na rok 2010 a zdroje jeho krytia. Akú
výšku tvoria okrem 2-miliónovej mestskej dotácie ďalšie
zdroje?

Potreba finančných prostriedkov pre MŠK, ako som už spomínal, je cca
150 000 eur ročne. V súčasnosti by futbal v Stropkove bez dotácie
z mesta nemohol existovať vôbec. A to nehovorím o ďalšej pomoci mesta,
ako je zamestnávanie dvoch pracovníkov, využívanie mestského a školského
majetku v príprave a súťažiach a pod. Ďalšie zdroje ako je sponzoring,
reklama a iné, boli minimálne. A práve to je mojou „úlohou dňa“.
Aký by bol optimálny rozpočet klubu?
Neviem čo je to optimálny rozpočet v súvislosti s MŠK. Náš rozpočet je
postavený na skromný „život“ klubu bez akýchkoľvek investícií do
materiálneho či technického vybavenia.
Máte víziu ako zabezpečiť potrebné prostriedky pre efektívnejšie
fungovanie klubu?

Mesto Stropkov už v januári tohto roku uvoľnilo časť prostriedkov
schválených pre futbal na vyrovnanie podlžnosti voči hráčom, trénerom,
zamestnancom, poisťovniam a pod. Samozrejme, čiastka schválená mestom na
tento rok nemôže na činnosť klubu stačiť, preto je mojou prvoradou
úlohou, pokúsiť sa spolu s „klubovou radou“, ktorú tvorím, výrazne
zlepšiť spoluprácu s podnikateľmi v Stropkove aj mimo neho. Súčasne za
pomoci primátora mesta MUDr. Petra Obrimčáka osloviť a presvedčiť
väčších sponzorov s celoslovenskou pôsobnosťou k spolupráci. Na
mestskú radu som minulý týždeň predložil aj koncepciu budúceho
financovania futbalu a ostatných športov v Stropkove. Tá je totiž
najdôležitejšia pre budúcnosť futbalu v Stropkove. Verím, že sa podarí
túto mnou predloženú koncepciu, ktorá by mohla systémovo riešiť
financovanie športu v Stropkove, realizovať. V súvislosti s financovaním
futbalu mám ešte pár nápadov, ktoré zatiaľ nebudem prezrádzať.
Existujú aj v súčasnej situácii v rámci klubu rezervy, kde by sa
dalo ušetriť? V minulosti sa vraj uvažovalo napríklad o zlúčení funkcie
konateľa a tajomníka klubu…

V každej činnosti existujú rezervy, kde by sa dalo ušetriť, ale predstava
zlúčiť práve tieto dve funkcie je absurdná. Keď v iných kluboch našej
súťaže pracuje na zabezpečení administratívneho servisu 4 –
5 ľudí – a to nemá žiaden klub toľko mužstiev v súťažiach – my
musíme pracovať s jedným. Podobné je to v starostlivosti o hracie plochy,
praní dresov, upratovaní a pod. Funkcia konateľa je zase o úplne niečom
inom.
Na čo sa ako nový konateľ prioritne zameriate, kde sú hlavné
nedostatky?

Konateľ je štatutárnym zástupcom klubu, všetky jeho právomoci sú mu
delegované valnou hromadou a sú popísané v zakladacej listine spoločnosti.
Ostatnú moju činnosť som popísal v predošlých odpovediach. A čo
očakávam od svojej práce ? Verím, že sa mi všetky plány splnia, že
stabilizujem klub po stránke finančnej, vzťahovej a športovej, a že
v spolupráci s mestom, hráčmi, trénermi, zamestnancami, podnikateľmi a
fanúšikmi dosiahneme cieľ a to postup do celoslovenskej súťaže, kam
stropkovský futbal právom patrí.
Mohol by Stropkov v blízkej budúcnosti pomýšľať na postup do
vyššej súťaže?

Poviem to takto: Mal by!
Aký je doterajší priebeh zimnej prípravy, nastali nejaké pohyby
v mužstve, aké sú priority a stanovené ciele pre A-mužstvo a ligových
dorastencov?

Príprava začala v stanovenom termíne. Chlapci začali s chuťou, hlavne po
čiastočnom vyrovnaní podlžností voči nim. V prípravnom zápase
s Humenným som bol nielen ja milo prekvapený ich výkonom, chuťou behať a
futbalovým umením. To isté sa týka aj dorastencov. Nestaviame si žiadne
ciele, čo sa týka umiestnenia, našou povinnosťou je udržať sa
v súťažiach. Ciele si budeme stanovovať až keď stabilizujeme klub hlavne
po stránke finančnej. A čo sa týka pohybu hráčov, až pred súťažou
uvidíme, čo nám tu zostane. Verím však, že toto mužstvo zostane
pokope.
V roku 2010 oslávi stropkovský futbal 90. výročie založenia,
chystajú sa pri tejto príležitosti nejaké oslavy?

Určite si toto výročie pripomenieme. Skromne, v rámci svojich možností,
ale momentálne mám hlavu plnú starostí ako prežiť najbližších
90 dní.
Na záver otázka trochu na odľahčenie. Kedy tu bola podľa vás,
nazvime to „zlatá éra stropkovského futbalu“? Teda roky, kedy sa klub
nachádzal v situácii, keď bol tak po materiálnej, ako aj hráčskej
stránke na optimálnej úrovni?

Myslím si, že osemdesiate roky boli po stránke finančnej najmenej
problémové. Vtedy každé JRD, každá reštaurácia či predajňa mala
povinnosť finančne resp. materiálne prispieť futbalu, prípadne zabezpečiť
kosenie, opravy a pod., keď to „vis major“ prikázala. V tých časoch ani
s hráčskym materiálom nebol problém.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter