Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Národné športové centrum o efektivite a transparentnosti

<p>Hlavnou úlohou Národného športového centra (NŠC) je v zmysle vládou
prijatej Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport
2020 starostlivosť o rozvoj športu a štátnej športovej reprezentácie
s orientáciou na talentovanú mládež. Na dnešnej tlačovej konferencii sa
týmto úlohám venoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Dušan Čaplovič spolu s predstaviteľmi NŠC a významnými
športovcami.

<p>„Slovenský šport, jeho štátna reprezentácia a najvýznamnejšie
úspechy našich športovcov v doterajšej histórii boli položené ešte na
základoch starého systému starostlivosti o šport ako výkladnej skrine
štátu a na osobnostnom prístupe a individuálnej starostlivosti rodičov
o svoje talentované deti,“ konštatoval minister Dušan Čaplovič. Preto sa
podľa slov ministra rezort školstva rozhodol spustiť pod gesciou Národného
športového centra nový komplexný program „Slovenský šport 2020“
zameraný na identifikáciu športových talentov, optimalizáciu ich športovej
prípravy a výchovu „novej“ štátnej reprezentácie v spolupráci so
športovými zväzmi a ďalšími strediskami štátnej športovej
reprezentácie, konkrétne s Vojenským športovým centrom Dukla a Strediskom
štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorých úlohou je predovšetkým starostlivosť o už dospelých elitných
športovcov.
Minister Dušan Čaplovič zároveň predstavil program „Športoví
ambasádori NŠC“ Ide o využívanie pozitívneho príkladu, motivácie a
prenos skúseností z našich aktuálne najúspešnejších športovcov na
talentovanú mládež. „V tomto programe budeme naďalej podporovať
10 významných a úspešných slovenských športovcov, olympionikov a
medailistov na najvýznamnejších svetových podujatiach, ktorí okrem svojich
hlavných športových činnosti budú prispievať aj k našim motivačným
programom orientovaným na naše talenty,“ uviedol minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Podľa slov riaditeľa Národného športového centra Borisa Čavajdu:
„Samotnú športovú prípravu Realizačných tímov jednotlivých športovcov
bude podporovať novo koncipovaný „Podporný tím NŠC“ zložený zo
špičkových diagnostikov, fyzioterapeutov, športového fyziológa, dietológa
a športového psychológa, ktorí budú k dispozícii nielen mládežníckym
športovcom zaradeným do NŠC, ale aj všetkým športovcom v programe Podpory
významných športovcov (Top Team) realizovaných rezortom školstva.“
Novým významným prvkom integrácie starostlivosti o vrcholových športovcov
by mala byť aj dohoda o spolupráci pri riadení tréningového procesu a
výchove mládežníckych športovcov v Národnom športovom centre a
následnom umiestňovaní najúspešnejších do stredísk vrcholového športu
v silových rezortoch, ktoré umožňujú aj sociálnu starostlivosť
o športovcov.
Boris Čavajda zároveň predstavil Informačný systém verejnej správy
v športe, ktorý bol do užívania sprístupnený v júni 2012. Podľa
projektového manažéra Richarda Galoviča: „Systém bol vytvorený za
účelom využiť možnosti informačných technológií pre skvalitnenie
riadenia štátnej starostlivosti o šport a na zvýšenie efektívnosti,
adresnosti a transparentnosti. Jeho cieľom je zároveň umožniť elektronickú
komunikáciu medzi subjektmi realizujúcimi úlohy štátnej politiky v oblasti
športu, poskytnúť informačnú a manažérsku podporu pre efektívne
grantové konania z verejných zdrojov do športu a sprostredkovať odborný
obsah o športe širokej odbornej a laickej verejnosti.“
Minister Dušan Čaplovič na margo informačného systému uviedol: „Hlavným
cieľom Informačného systému verejnej správy v športe, v zmysle Koncepcie
štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, je zvyšovať
informovanosť občanov o športe. Jedným z prvých opatrení na realizáciu
cieľa je integrovať dáta športových zväzov, športových klubov a
telovýchovných jednôt – primárne údaje, ako sú registre športovcov,
funkcionárov, atď.“
V prvej fáze sprístupnenia ISŠ bolo jednotlivým športovým zväzom na
Slovensku uložené aktualizovať dáta o samotnom zväze a zároveň doplniť
databázu klubov spolu s registrovanými osobami, ako sú športovci, tréneri,
rozhodcovia, funkcionári a ďalší športoví odborníci. V súčasnosti je
v systéme zaevidovaných 90 národných športových zväzov,
82 vzdelávacích zariadení, 5 111 klubov, 128 007 športovcov, 7 086
trénerov, 7 330 rozhodcov, 2 048 funkcionárov a 300 ďalších odborníkov.
Šesť športových zväzov nemá v súčasnosti v systéme žiadne dáta a
osem zväzov má v systéme dáta naplnené čiastočne. Celkovo bolo doteraz
udelených 224 aktívnych prístupov do informačného systému, z toho
103 pre športové zväzy. Čo sa týka verejného portálu sport.gov.sk, jeho
návštevnosť dosiahla od 15. 10. 2012 do 31. 1. 2013 celkovo 8 915
návštev a 30 982 zobrazení. V nasledujúcej fáze budovania ISŠ sa bude
pracovať na sprístupnení jeho ďalších častí, a to registra dotácií,
športových objektov, športových podujatí či antidopingovej agentúry
(zoznam zakázaných látok, kontrol a postihov).
Rezort školstva každý rok vyhlasuje vyše 20 rôznych športových
súťaží, ktoré prebiehajú v rámci vyučovacieho procesu. Školské
družstvá sa stretnú na úrovni obvodu, odkiaľ sa najlepší kvalifikujú do
krajského finále a víťazi krajov postúpia do celoštátneho finále.
Najlepšie umiestnení žiaci na majstrovstvách Slovenska získavajú pre svoje
školy finančné odmeny.
Ministerstvo pracuje na sprehľadnení súťaží tak, aby sa všetky
informácie o účastníkoch a organizátoroch stretli na jednom mieste. Za
týmto účelom bol vytvorený „Internetový portál školského športu“,
ktorý na stránke www.skolskysport.sk
informuje o športových súťažiach základných a stredných škôl
(perspektívne sa počíta aj s vysokými školami).
Portál spravuje Národné športové centrum, ktoré systém vyvíja a
priebežne vylepšuje tak, aby mali užívatelia pri jeho využívaní čo
najväčší komfort. Po naplnení systému všetkými požadovanými údajmi
bude z neho možné získať štatistické prehľady o úrovni zapojenia
žiakov v jednotlivých obciach či regiónoch. Takýmto spôsobom sa dajú
vyhodnotiť nielen výsledky, ale aj počet zapojených detí, pretože hlavným
cieľom ministerstva je rozhýbať čo najväčší počet z nich a k tomu
školské športové súťaže slúžia ako výborný motivačný nástroj.
K 30. 6. 2012 systém evidoval 6 243 škôl a 30 518 osôb/žiakov.
K 31. 12. 2012 bolo evidovaných už 52 126 žiakov. Portál sa začal
naplno využívať od septembra 2011. Školy sa prihlasujú do súťaží
prostredníctvom internetu na základe jedinečného prístupového mena a
hesla. Každá škola musí zadať do systému svojich žiakov a poslať
súpisky na jednotlivé kolá. Pokiaľ si školy splnili túto povinnosť,
organizátor súťaže už narába so školami a menami, ktoré sú v systéme.
Vytvorí harmonogram súťaže a po skončení podujatia priradí súťažiacim
výsledky, ktoré dosiahli. Prostredníctvom internetu si môže informácie
o súťažiach, o školách a o úspechoch žiakov pozrieť široká
verejnosť.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter