Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbaloví funkcionári hodnotili uplynulé dva roky

<p>V sobotu 14. januára 2012 sa uskutočnila hodnotiaca konferencia
Ondavského oblastného futbalového zväzu (OOFZ) vo Svidníku, na ktorej
prítomní zhodnotili činnosť riadiaceho futbalového orgánu, ktorý
zastrešuje okresy Svidník a Stropkov.

<p>Predsedajúci konferencie Ladislav Barvirčák v úvode ospravedlnil
neprítomnosť predsedu OOFZ Ondreja Brendzu, ktorý si plnil svoje povinnosti
rozhodcu v Katare, privítal zástupcu Východoslovenského futbalového zväzu
(VsFZ) v Košiciach, ktorým bol člen Výkonného výboru VsFZ a podpredseda
Popradského futbalového zväzu Štefan Vaľko, ako aj posledných dvoch
predsedov futbalovej organizácie v našom regióne Michala Jancuru a Jána
Šafranka. Prítomní delegáti, hostia, členovia Rady, Výkonného výboru a
odborných komisií OOFZ si minútou ticha uctili pamiatku nebohých Emila
Brožinu a Vladimíra Švigara. Z 28 delegátov, všetko zástupcovia
futbalových klubov, bolo prítomných dvadsaťtri, čo svedčí o záujme
funkcionárov o dianie v našom medziokresnom futbalovom hnutí. Hodnotiacej
konferencie sa nezúčastnili zástupcovia klubov z Radomy, Havaja, V.
Mirošova, Ladomirovej a Lomného.
Správu o činnosti od poslednej konferencie OOFZ, ktorá sa uskutočnila
23. januára 2010, predniesol sekretár zväzu Pavel Piršč. Bolo v nej
konštatované, že všetci funkcionári, hráči či rozhodcovia sú odkázaní
na vzájomnú spoluprácu, či sú už z regiónu Svidníka, Stropkova či
Giraltoviec. Za hodnotiace obdobie zasadal výkonný výbor desaťkrát, pričom
väčšina zasadnutí bola rozšírená o účasť predsedov odborných
komisií. Všetky zasadnutia tohto výkonného výboru boli uznášania
schopné, podobne ako aj rady, ktorá je v období medzi konferenciami
najvyšším orgánom OOFZ, čo svedčí o tom, že pred dvoma rokmi boli do
týchto funkcií zvolení ozaj zodpovední činovníci futbalu v tomto
regióne. V zmysle stanov OOFZ pracovali tieto odborné komisie:
športovo-technická (predseda Marián Kovaľ), trénersko-metodická a komisia
mládeže (Michal Klimik), komisia rozhodcov (Marcel Bochnovič),
matrično-registračná (Michal Holub), disciplinárna (Pavol Fedeš),
hospodárska (Martin Čonka) a revízna komisia (Peter Barilla), ktorá je
nezávislým kontrolným orgánom. V predloženej správe bola zhodnotená
činnosť jednotlivých komisií a s ich prácou bola vyslovená spokojnosť.
O fundovanosti členov výkonného výboru, rady a odborných komisií svedčí
aj to, že na revíznu komisiu nebol daný žiadny podnet na prešetrenie ich
rozhodnutí. Určitou škvrnou na našom medziokresnom futbale je incident,
ktorý sa stal po stretnutí II. ligy mladšieho dorastu východ Giraltovce –
Stropkov, po ktorom boli inzultovaní rozhodcovia z nášho regiónu. Oceniť
treba aj aktivity, ktoré aj napriek neľahkej finančnej situácii OOFZ stále
zabezpečuje – sú to najmä Pohár Š-Autoservis Stropkov a Jedenástka
súťažného ročníka v rámci Dňa futbalu OOFZ.
Prítomní sa ďalej oboznámili aj so správou revíznej a hospodárskej
komisie. Na základe návrhu TJ Družstevník Kuková bol za člena Rady OOFZ
jednomyseľne zvolený Andrej Vaško, zástupca tohto klubu. V rámci
ďalších schvaľovacích procedúr boli schválení aj delegáti na
konferenciu VsFZ a SFZ. V závere sobotňajšieho rokovania boli ocenení
zaslúžili funkcionári, ktorých navrhli jednotlivé kluby. Hodnotiaca
konferencia OOFZ vo Svidníku prijala uznesenie a po slávnostnom obede si
prítomní delegáti i hostia posedeli v družnej debate.
-bar-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter