Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská v Stropkove získala 2 300 eur na podporu technického vzdelávania

ZŠ Mlynská okrem športu a cudzích jazykov podporuje aj technické
vzdelávanie žiakov. Technické vzdelávanie na základnej škole je
realizované pomocou učebného predmetu technika. Technika v základnej škole
sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom zážitkového vyučovania cez
praktické pracovné činnosti, cvičenia, pokusy, experimenty s možnosťou
sebarealizácie jednotlivca či tímu pri práci na vlastnom výrobku.

K tomu potrebujeme vhodné vybavenie školských dielní, dotáciu
vyučovacích hodín a učiteľa s daným odborom. V dnešnej dobe mnohé
školy majú problém s vybavením odborných učební – dielní. My stále
máme dielne na drevo a na kov, kde sme doplnili vybavenie pomocou národného
projektu: „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
Do daného projektu školu prihlásila Ing. Anna Juhasová – garant projektu
za predmet technika. Boli sme zaradení medzi 49 škôl Slovenska. Získali sme
vybavenie dielní za niekoľko desiatok tisíc eur.
Na zlepšovanie a skvalitňovanie vyučovania predmetu technika,
voľno-časových aktivít v technickom vzdelávaní na našej základnej
škole určite prispeje aj ďalší úspešný projekt INOVATÍVNE METÓDY
VÝUČBY TECHNIKY, ktorý zastrešuje nezisková organizácia EDUCTECH, n.o. so
sídlom vo Vranove nad Topľou. Projekt – REMESLÁ, REMESELNÁ VÝROBA
získal 2 300 eur, ktorý napísala a ktorého garantom je Ing. Anna Juhasová.
Za peniaze zakúpime keramickú pec a hrnčiarsky kruh. Môžeme sa venovať a
spojiť také remeslá ako hrnčiarstvo a keramiku s ďalším remeslom
šperkárstvo. V danom predmete ide o vzbudenie záujmu o techniku,
o remeslá a motivovať žiakov pre budúce povolania. Získavať nové
poznatky netradičným spôsobom a rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov.
Podporiť emocionálny, sociálny, morálny rast žiakov a rozvíjať ich
zmyslovo-pohybové schopnosti.
Už sa tešíme na ďalší projekt ERTHKAM – celosvetový projekt, ktorý
realizuje hvezdáreň roztoky (koordinátorom za školu Ing. Juhasová). Tento
projekt je vhodným doplnkom edukačného procesu nielen na hodinách fyziky,
ale aj geografie, informatiky a pod.
Ing. Anna Juhasová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter