Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zápisy do prvých ročníkov ZŠ bez osobnej prítomností detí

Ilustračné foto

Minister školstva, vedy, výskumu a športu mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Mimoriadne prerušenie sa nevzťahuje sa diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 s tým, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti deti, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Nebude sa vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla do 30. apríla 2020 a školy ich budú organizovať bez osobnej prítomností detí.

ZŠ Mlynská v Stropkove zverejnila na svojej webovej stránke podrobnejšie informácie o zápise, ktoré sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 v pavilóne G na prízemí. ZŠ Mlynská vyzýva všetkých, ktorí nemôžu podať túto prihlášku online, aby na tento zápis prišli bez detí a s ochranným pomôckami, teda s rúškom, rukavicami a s vlastným perom. Potrebné je priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, podľa potreby preukázateľný doklad o prípadnom zdravotnom postihnutí dieťaťa. V prípade neúplnej rodiny je potrebné priniesť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie), vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do 1. ročníka. Žiadosť o odklad poskytne škola.

Vedenie školy oznamujeme rodičom – zákonným zástupcom, aby v čase prerušeného vyučovania (apríl až na neurčito – do odvolania) neuhrádzali poplatky za svoje deti (ŠJ, ŠKD, CVČ). Zároveň odporúčame zákonným zástupcom sledovať mediálne informácie a novú webovú stránku http://www.ucimenadialku.sk.

ZŠ Konštantínova v Stropkove na svojom webe informuje, že zápis predškolákov do prvého ročníka sa uskutoční od 15. Apríla 2020 v čase od 14:00 hod do 16:00 hod v priestoroch ZŠ bez prítomnosti detí. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Zápis sa môže uskutočniť aj prostredníctvom elektronickej prihlášky. V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné kontaktovať priamo školu prostredníctvom emailu.

Vedenie školy tiež informuje, že pedagógovia budú využívať pre žiakov metódu dištančného vzdelávania prostredníctvom stránky www.bezkriedy.sk, zameranú na utvrdzovanie a opakovanie učiva. V tejto súvislosti žiada deti a ich rodičov o dôsledné sledovanie tejto stránky. Upozornila tiež, že školská jedáleň nie je v prevádzke a z toho dôvodu budú všetci žiaci automaticky hromadne odhlásení.

ZŠ Konštantínova upozorňujena výzvy krízového štábu, aby počas prerušenej školskej dochádzky boli dodržiavané odporúčania, žiaci by sa mali zdržiavať v domácom prostredí a vzdelávacím aktivitám sa venovať v dopoludňajších hodinách.

CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove rovnako na svojom webe informuje o prerušení vyučovacieho procesu do odvolania. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že ŠKOLY ostanú ZATVORENÉ do odvolania.

Naďalej preto CZŠ sv. Petra a Pavla pokračuje v dištančnej online forme vzdelávania, ktorá si vyžaduje vzájomnú zhovievavosť a spoluprácu. „Veríme, že to spoločne zvládneme. Ak sa nejaké učivo nepreberie, presunie sa do ďalšieho ročníka. Nebude to problém. Hneď ako Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať. Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka, ideálne elektronickou formou,“ píše sa na stránke školy.

Vedenie ZŠ Hrnčiarskej informuje o portáli www.ucimenadialku.sk, ktorý prináša pomoc rodičom, žiakom i učiteľom počas mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania. Jeho cieľom je poskytnúť potrebné informácie a usmernenia v čase prerušeného vyučovania.

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na šk. r. 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Prijímacie skúšky do stredných škôl sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa.

Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční iba počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

V šk. r. 2019/2020 sa ruší vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Zrušené je tiež v šk. r. 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter