Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi (Lk 15, 18)

Pri príležitosti jubilea – 25. roku existencie CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove sme sa rozhodli zapojiť do školského projektu redemptoristov
„Misie na školách“. A veru oplatilo sa!

V dňoch 5. – 8. 12.2016 k nám zavítal náš absolvent o. Miroslav
Bujdoš CSsR so svojím mladým tímom, aby realizovali v jednotlivých
triedach tento motivačno-edukačno-evanjelizačný program v duchu podobenstva
O márnotratnom synovi. Počas jednotlivých dní žiaci po dvoch ročníkoch
absolvovali päť 45-minútových blokov vyplnených pútavými scénkami či
pantomímami, krátkymi videami, piesňami, autentickými svedectvami
i prednáškami. Naši žiaci boli pritom aktívne zapájaní a mohli si tak
lepšie uvedomiť zlyhanie syna, no najmä trpezlivosť milosrdného Otca. Celé
misie vyvrcholili na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie spoločnou
slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Miroslav. Mala nádych
ďakovnej atmosféry za školu, učiteľov, rodičov, možnosť vzdelávať sa
v našej škole, byť súčasťou tohto misijného diela, o ktorom sa dozviete
viac na http://misienaskolach.webnode.sk/
Veríme, že tieto naše prvé školské misie prispeli k upevneniu
vzájomných vzťahov medzi žiakmi a budú ich inšpiratívne provokovať
k túžbe po zmene myslenia uvedomujúc si, že hodnoty Biblie sú stále
aktuálne. Pán Boh zaplať za tento požehnaný čas!
Martina Lukačová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter