Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V CZŠ sv. Petra a Pavla prednášali deviataci aj na tému Svetové náboženstvá

V období septembra 2006 až júla 2008 realizovali na Cirkevnej
základnej škole sv. Petra a Pavla Projektové vyučovanie žiakov
9. ročníka základnej školy. Hlavným cieľom projektu je rozvoj
kľúčových kompetencií deviatakov formou projektového vyučovania a ich
príprava na stredoškolské štúdium.

Jeho zmyslom je aj rozvojom schopností vo využívaní informačných
technológií, cudzích jazykov a schopnosti prezentácie, pripraviť žiakov
9. ročníka základnej školy na stredoškolské štúdium. Obsah projektu
vychádza z programu rozvoja výchovy a vzdelávania zakotveného v Koncepcii
rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na 15 – 20 rokov.
Reaguje na nové trendy vývoja spoločnosti, ktorá prechádza od
industriálnej k informačnej. Vstupom Slovenska do EÚ dochádza aj k novému
smerovaniu výučby detí a mládeže. Minulý utorok sa v priestoroch CZŠ sv.
Petra a Pavla uskutočnila prezentácia prác projektových skupín, ktoré už
od začiatku školského roka pracovali na témach, ktoré si zvolili spolu so
svojimi pedagógmi. Prvý tím prezentoval pred pedagógmi a žiakmi školy
prácu na tému Svetové náboženstvá a ich výskyt v okrese Stropkov.
Nasledovala prezentácia práce na tému Mená a priezviská na našej škole,
ich význam, výskyt a pôvod. V závere školské publikum sledovalo
prezentáciu na tému Školáci a stravovanie. Podľa riaditeľky školy Mgr.
Márie Karašinskej, takéto projekty majú zmysel predovšetkým v tom, že
žiaci majú možnosť rozvíjať samostatnú tvorivosť. Na zhromažďovanie
informácií využívajú všetky schopnosti a vedomosti z rôznych
predmetov – histórie, zemepisu, biológie, prírodopisu a pod.
„Využívajú poznatky, ktoré už majú, ale obohacujú ich aj
novými. Žiaci robia čosi nad rámec bežného vyučovania a takýmto
spôsobom rozvíjajú svoje kľúčové kompetencie, schopnosti, ale aj
samostatnosť.“
Zaujímalo nás, či sa deti do projektu
zapájali s nadšením, alebo ho naopak, brali len ako povinnosť navyše.
„Osemdesiatpäť percent detí sa do projektového vyučovania
zapojilo veľmi ochotne. Samozrejme, našli sa aj také, ktoré záujem nemali,
ale tie nemajú záujem ani o iné aktivity,“
skonštatovala M.
Karašinská. Od septembra do apríla sa osemčlenné skupiny pracujúce na
témach projektového vyučovania stretávali raz týždenne, v máji sa
pripravovali na samotnú prezentáciu. Riaditeľka školy hodnotí výkony
prednášajúcich skupín veľmi kladne, aj keď nie všetci žiaci boli rovnako
smelí. „V podstate jedným zo zámerov projektového vyučovania
je nielen získať a spracovať informácie k určitej téme, ale vedieť ich
aj prezentovať,“
podotkla. Deviatačka Magda Šimková spolu so
svojimi spolužiakmi prednášala o svetových náboženstvách. A odkiaľ
čerpali informácie k tejto bezpochyby veľmi zaujímavej téme?
„Informácie sme čerpali z vysokoškolských skrípt, z kníh,
z internetu a podobne. Úlohy sme mali rozdelené, každý mal na starosti iné
náboženstvo. Pani učiteľka nám musela naše prednášky skracovať,
pretože išlo o veľmi rozsiahlu tému. Po úprave sme k tomu pridali
obrázky a každý prednášal o náboženstve, na ktorom pracoval počas
roka,“
zhrnula v krátkosti prípravy na prezentáciu.
Zároveň priznala, že všetci v skupine mali veľkú trému a veľmi im
záležalo na reakciách učiteľov aj spolužiakov. Po prezentácii už bolo
jasné, že všetky skupiny sa svojich tém zhostili bravúrne.
„Práca na tomto projekte nám dala veľa. Máme veľa nových, aj
úsmevných zážitkov, získali sme veľa nových informácií, ktoré nás
obohatili nielen ako žiakov, ale aj ako ľudí,“
dodáva
sympatická Magda. Podľa slov riaditeľky školy sa v rámci školskej reformy
počíta s tým, že projektové vyučovanie bude buď samostatným predmetom,
alebo sa bude aplikovať do jednotlivých predmetov. „Plánujeme
projektové vyučovanie robiť tak, že pre jednotlivé ročníky na druhom
stupni sa stanoví nejaká téma a v závere zorganizujeme konferenciu, kde
budú tieto ročníky prezentovať výsledky svojej práce. Zatiaľ nie sme
pevne rozhodnutí, či budeme projektové vyučovanie aplikovať ako samostatný
predmet, alebo ho zahrnieme do rôznych iných predmetov,“

uzatvára M. Karašinská.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter