Úspech gymnazistov na medzinárodných skúškach z angličtiny

<p>Až osemnásti študenti Gymnázia
v Stropkove získali v septembri DIPLOMA City and Guilds – medzinárodný
certifikát z anglického jazyka v úrovni B2, ktorým možno nahradiť
slovenskú maturitnú skúšku z anglického jazyka.

<p>Gymnázium v Stropkove je od februára 2003 Akreditovaným skúšobným
centrom City&amp;amp;Guilds Qualifications (britskej inštitúcie s vyše
150-ročnou tradíciou). To, že naše gymnázium je schváleným centrom nás
oprávňuje organizovať skúšky na získanie medzinárodných certifikátov.
Akreditácia sa obnovuje každé dva roky a predchádza jej overovanie a
posudzovanie podmienok a kvalifikovanosti z centra City and Guilds v Londýne.
Celkovo sa v našom centre konalo 176 skúšok v úrovniach A1 – B2. Do r.
2008/2009 sa v našom centre konali len písomné skúšky – spolu
52 skúšok v úrovni A1 – B2. Od roku 2009 sa konajú písomné aj ústne
skúšky v úrovniach B1 a B2. DIPLOMA B1: získalo 12 študentov a DIPLOMA
B2: 44 študentov. Získanie DIPLOMA znamená, že žiak úspešne vykonal
obidve skúšky, teda písomnú aj ústnu, a tento doklad je uznávaný ako
náhrada slovenskej maturity z anglického jazyka (nesmie byť starší ako dva
roky).
Stalo sa už tradíciou, že sa na našom gymnáziu každoročne v jarnom a
jesennom termíne konajú medzinárodné skúšky z anglického jazyka. Záujem
študentov získal nový rozmer po roku 2008, kedy v novom školskom zákone
bola vyšpecifikovaná náhrada slovenskej maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka. Samotná skúška pozostáva z dvoch samostatných skúšok –
písomnej (IESOL) a ústnej (ISESOL). Obidve sú zamerané na praktickú
angličtinu. Písomná trvá 150 minút a testuje počúvanie s porozumením,
prácu s textom a písanie. Kandidáti môžu používať výkladový anglický
slovník. Ústna skúška trvá 10 minút, čo na prvý pohľad vyzerá
nenáročne, ale kandidáti nemajú čas na prípravu. Vchádzajú do
skúšobnej miestnosti po jednom, po zaznení otázky alebo témy musia hneď
reagovať – rozprávať samostatne, viesť dialóg, navrhovať, súhlasiť,
oponovať a pod. Skúška sa nahráva. Písomné testy aj nahrávky sa
zasielajú do Londýna, kde ich opravujú a úspešným kandidátom zasielajú
certifikáty a Diplomy. Celkovo musia študenti zvládnuť skúšky minimálne
na 60 %, pričom z jednotlivých častí nesmú mať menej ako 50 %. (Len na
porovnanie náročnosti: na slovenskej maturite z cudzieho jazyka stačí
získať v externej časti 33 % a písomnej forme internej časti 25 %).
Organizácia administrácie skúšok prebieha prostredníctvom online systému
„Walled Garden“ a celý spôsob objednávania, fakturácie a výsledkov
skúšok prebieha elektronicky už tri roky. Novinkou od minulého školského
roku je, že sa skúšky objednávajú na meno, nie len na počet žiakov.
Prihlásiť sa na skúšky môže ktokoľvek bez ohľadu na vek, či povolanie.
Dôležité je vedieť si posúdiť svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny
a účel, na čo tento medzinárodný certifikát, či Diploma kandidát
potrebuje. Náhrada maturitnej skúšky je totiž len jednou z možností
uplatnenia certifikátu. Avšak tento medzinárodný doklad možno využiť aj
pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole v zahraničí, či pri
uchádzaní sa o zamestnanie v zahraničí, ale aj na Slovensku. Mnohé
vysoké školy na Slovensku uznávajú tento medzinárodný doklad ako náhradu
za skúšku z angličtiny ako cudzieho jazyka na vysokej škole.
Spomínaný projekt prispieva k rozvoju osobnostného rastu tak žiakov,
v oblasti prehlbovania ich jazykových kompetencií v anglickom jazyku, ako aj
k zvýšeniu kreditu nášho gymnázia na verejnosti. Súčasná doba si totiž
vyžaduje, aby každá škola, ktorá chce obstáť v silnej konkurencii,
ponúkala svojim študentom nejaký nadštandard, ktorý pomôže našim
budúcim študentom a ich rodičom pri rozhodovaní o štúdiu na strednej
škole. Sme v našom regióne jedinou školou ktorá ponúka tento
medzinárodný projekt a má aj bohaté skúsenosti a pozitívne výsledky
z jeho realizácie.
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Tajomníčka akreditovaného skúšobného centra
City&amp;amp;Guilds

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter