Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské základné školy sú na začiatok školského roka pripravené

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa v utorok opäť otvorili brány
stropkovských základných škôl. Zatiaľ, čo si žiaci užívali slnečné
letné dni, pedagogickí pracovníci sa pripravovali na práve začínajúci
školský rok.

V ZŠ na Konštantínovej ulici bolo na programe veľké upratovanie,
čistenie školských priestorov, ale aj bežné opravy inventáru.
„V dvoch triedach sme robili stavebné úpravy, prevádzali sa
hygienické maľby a robilo sa oplotenie. Taktiež sme dokončovali
viacúčelové a tenisové ihrisko. Veľké upratovanie a čistenie má za sebou
aj krytá plaváreň, v ktorej sa odstránili aj niektoré závady a opravili
sa sprchy. Počas prázdnin bol tiež kompletne pokosený a upravený celý
areál školy,“
zhrnula v krátkosti riaditeľka ZŠ na
Konštantínovej ulici Mgr. Tatiana Spišáková. Oslovili sme aj riaditeľku
CZŠ sv. Petra a Pavla, Mgr. Máriu Karašinskú, ktorá na otázku, ako sa
táto škola pripravovala na začiatok nového školského roka, reagovala:
„V súvislosti so začiatkom nového školského roka si
spoločenstvo pedagógov a ostatných zamestnancov školy môže pokojne
povedať: Počas prázdnin sme urobili, čo bolo v našich silách, takže
veríme, že v poradí už sedemnásty školský rok v histórii školy bude
pre nás, naše deti a ich rodičov požehnaný, pokojný a úspešný. Tento
rok je zároveň aj prvým rokom školskej reformy, na ktorú sme vďaka nášmu
flexibilnému a zdravo ambicióznemu pedagogickému kolektívu dobre a
s optimizmom pripravení. Veríme, že sme spoločne vytvorili progresívny a
reálny školský vzdelávací program, ktorý sa stane základným dokumentom
školy. Jeho názov Škola múdrosti a ducha v podstate vystihuje hlavné
zámery školy – poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie s dôrazom na cudzie
jazyky, informatiku a náboženstvo, nezabúdať pritom na pravé duchovné
hodnoty v nadväznosti na katolícku výchovu v rodinách. A čo sa týka
materiálnej stránky, urobilo sa toho už tradične dosť veľa. Po
hygienických zariadeniach a odborných učebniach počas týchto prázdnin boli
zrekonštruované ďalšie triedy, vrátane výmeny okien, vkusného farebného
vymaľovania a iných úprav. Sme presvedčení, že deti sa v takýchto
triedach budú cítiť príjemne a škola sa pre ne stane miestom istoty, pokoja
a bezpečia. Tí menší sa asi potešia detskému ihrisku, ktoré sa ešte
dokončuje a ktoré im prinesie zatiaľ tajomné
superprekvapenie.“

Počas prázdnin prevádzali pravidelnú údržbu a úpravu tried i areálu aj
v ZŠ na Mlynskej ulici. Na prvákov už čakajú nanovo vymaľované
pestrofarebné triedy s novými lavicami a tabuľami. Pedagógovia ich
rozlíšili aj názvami a tak sa budú prváci učiť napríklad v triede
usilovných včeličiek či v triede usilovných mravcov.
„V novom školskom roku začíname s výučbou anglického
jazyka už v prvom ročníku. Okrem toho máme nové rozmiestnenie tried a
odborných učební. Svoju vlastnú učebňu má aj každé oddelenie
školského klubu, na škole sa nachádza aj spoločná herňa, kde majú žiaci
k dispozícii stolný futbal, hokej, biliard a iné spoločenské hry. Zriadili
sme aj školský bufet. Ďalšie doplnenie materiálno-technického vybavenia
školy zrealizujeme vďaka už schváleným projektom Otvorená škola. Čakáme
ešte na vyjadrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja k už
podanému projektu o NFP, v rámci ktorého by mala prebehnúť rekonštrukcia
celej školy, do ktorej chceme zahrnúť zateplenie, výmenu okien a podláh
v triedach. Plánuje sa aj výstavba ihriska s umelou
trávou,“
vyratúva už zrealizované zámery aj plány do
blízkej budúcnosti riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici Ing. Michal Jancura.
Aj ZŠ na Hrnčiarskej ulici využila dvojmesačnú prestávku na
rekonštrukcie, opravy a údržbu svojich priestorov. V spolupráci so
zriaďovateľom, mestom Stropkov, sa tomuto problému intenzívne venovala už
počas predošlého školského roka. „V rámci výzvy ROP –
Infraštruktúra vzdelávania sme podali projekt zameraný hlavne na kompletnú
rekonštrukciu školskej kuchyne vrátane jej moderného vybavenia a
rozšírenia priestorov školskej jedálne. Vykonali sme aj úpravy vstupu do
školy, opravu oplotenia školského areálu, NN prípojky, výmenu okien
v priestoroch základnej školy. Výsledky schvaľovacieho procesu mesto a
škola netrpezlivo očakávajú v najbližšom období. Vzhľadom k týmto
okolnostiam škola počas týchto prázdnin v rámci materiálno-technickej
pripravenosti na nový školský rok zrealizovala hlavne opravu a náter
poškodených priestorov a školského nábytku, hygienickú maľbu priestorov
školskej kuchyne a jej suterénu, úpravu krovín a kosbu areálu, rozšírenie
a dovybavenie odbornej multifunkčnej učebne a jazykového laboratória,
údržbu a opravu sociálnych zariadení,“
informuje riaditeľka
ZŠ na Hrnčiarskej ulici Mgr. Katarína Smaržíková. Ako ďalej uviedla,
škola ešte očakáva finančné prostriedky z troch úspešných projektov,
ktoré využije hlavne na zakúpenie učebných pomôcok pre prírodovedné
predmety (Enviroprojekt 2008), elektronizáciu a dovybavenie školskej jedálne
a kuchyne (Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
2008) a zakúpenie učebných pomôcok pre rozvoj športu na škole (Otvorená
škola 2008 – oblasť športu).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter