Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl

Každého rodiča, ktorý má doma deviataka čaká onedlho podávanie
prihlášok na stredné školy.

V tomto školskom roku si žiaci môžu podať prihlášky na dve stredné
školy, ktoré si vyžadujú talentové skúšky a dve prihlášky na ostatné
študijné a učebné odbory.
Pri tomto vážnom kroku im pomáha aj vedenie školy spolu s výchovnou
poradkyňou.
Je už tradíciou našej školy, že každý rok sa koná rodičovské
stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka so zástupcami stredných škôl.
V tomto roku prijali pozvanie všetky školy zo Stropkova a to
Gymnázium, SOŠ Hviezdoslavova 44, SOŠ Hlavná 6. Zo
Svidníka SOŠ arm. gen. L Svobodu, SOŠ (bývalé strojárske
učilište), Spojená stredná OA a HA, Gymnázium bl.matky Terezy, SZŠ mil.
Samaritána. Z Medzilaboriec SOŠ A. Warhola a
z Giraltoviec Súkromná stredná odborná škola.
Predstavitelia jednotlivých škôl oboznámili rodičov s odbormi či
zameraním školy, s podmienkami prijatia, s možnosťami mimoškolskej
aktivity a kompetentne odpovedali na rôzne otázky. Takéto stretnutia sa
stretli s pochopením rodičov, pretože takto majú možnosť získať bohaté
informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní s umiestnením svojich detí
do stredných škôl.
Ing. Miroslava Adamicová, ZŠ Konštantínova Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter