Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Školskí zdravotnícki pracovníci: v stropkovskom okrese sa do tohto pilotného projektu prihlásili dve školy

medi

Očkovanie detí do ich kompetencií nepatrí

Podľa novely školského zákona od nového školského roka môžu na školách pôsobiť školskí zdravotníci. Ide o všetky materské, základné a stredné školy, vrátane špeciálnych škôl bez rozdielu zriaďovateľa, ktoré sa zapojili do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľom je podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. 

Jedná sa o pilotné overovanie tejto pozície na školách. Školským zdravotníkom môže byť lekár, zdravotná sestra, verejný zdravotnícky pracovník, či záchranár. Do výzvy sa zapojila Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove a ZŠ s MŠ Vyšná Olšava ako jediné školy v stropkovskom okrese. Riaditeľky CZŠ sv. Petra a Pavla Márie Karašinskej sme sa preto opýtali na viac detailov.

Je pravdou, že sa vaša CZŠ sv. Petra a Pavla zapojila do tohto projektu?

V zmysle novelizovaného školského zákona môže od 1. januára 2022 materská, základná a stredná škola vytvoriť pozíciu nepedagogického zamestnanca – zdravotného pracovníka. Preto sme s očakávaním sledovali vyhlásenie výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá by finančne podporila tieto aktivity. Koncom júna sme elektronickou formou podali žiadosť a s veľkým potešením sme sa posledný júlový deň našli na zverejnenom zozname podporených škôl v rámci Slovenska. 

Prečo ste sa do tohto pilotného projektu zapojili a čo od neho očakávate?

Naša škola okrem bežných tried vzdeláva aj zdravotne oslabených žiakov v dvoch špeciálnych triedach. Títo žiaci okrem asistentov učiteľa potrebujú aj pomoc zdravotného pracovníka. V bežných triedach je niekoľko žiakov s diagnózou diabetes, u ktorých je potrebné sledovať hladinu cukru v krvi a aplikovať inzulín. Prítomnosť zdravotného pracovníka uľahčí výchovno-vzdelávací proces nielen učiteľom a vychovávateľom v triedach so zdravotne oslabenými žiakmi, ale predovšetkým pomôže samotným žiakom prekonávať bariéry plynúce z ich zdravotného stavu. A nakoniec, u rodičov týchto žiakov posilní pocit bezpečia a spokojnosti.

Ako bude práca školského zdravotníckeho pracovníka prebiehať? Aké budú
jeho kompetencie?

Medzi základné kompetencie zdravotného pracovníka patrí poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizácia skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravotného životného štýlu a prevencie ochorení, zabezpečovanie dodržiavania bezpečného prostredia žiaka, riadenie hygieny prostredia, epidemiologických a hygienických opatrení v škole, záujmové a vzdelávacie aktivity žiakov v oblasti prvej pomoci a podobne.

Vedia už podrobné informácie aj rodičia žiakov? Ako reagovali? Prijali túto možnosť pozitívne? Boli aj takí, ktorí prejavili obavy a nesúhlas?

Keďže sme na úplnom počiatku realizácie projektu, mnohé aktivity ešte len rozbiehame. Postupne oslovujeme rodičov zdravotne oslabených žiakov, zatiaľ sa stretávame s veľkým pochopením a nadšením rodičov, ktorí oceňujú aktivity zdravotníckeho pracovníka.

Ako je vlastne zabezpečený súhlas rodičov?

Keďže zdravotnícky pracovník poskytuje žiakovi zdravotnú starostlivosť výlučne so súhlasom zákonného zástupcu, škola vypracuje písomný informovaný súhlas, v ktorom bude zákonný zástupca oboznámený so všetkými aktivitami zdravotníckeho pracovníka smerom k jeho dieťaťu.

Máte na Vašej škole deti / žiakov s takýmito potrebami? Aký je počet detí so zdravotným znevýhodnením?

Ako som spomínala. našu školu navštevujú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením v dvoch špeciálnych triedach, ale aj v bežných triedach. Ku dnešnému sa ich počet pohybuje okolo tridsať.

Myslíte si, že práca takéhoto školského zdravotníckeho pracovníka bude prospešná aj v prípade pandémie?

Kiež by sme už slovo pandémia nemuseli skloňovať v našich školách! Keď si tak spomeniem, aké činnosti museli vykonávať naši pedagógovia v uplynulých mesiacoch, či už ide o testovanie kloktaním, sledovanie bezpríznakovosti, vykonávanie ranného filtra, alebo izolácia žiakov s príznakmi, som presvedčená, že v prípade pandémie bude práca zdravotníka nanajvýš prospešná.

Spadá do jeho kompetencie aj očkovanie?

V oprávnených aktivitách školského zdravotníckeho pracovníka očkovanie nefiguruje.

Čo dodať na záver?

Na doplnenie snáď len to, že zdravotnícky pracovník v školách musí spĺňať kvalifikačné požiadavky – lekár, sestra, záchranár, verejný zdravotník, musí byť registrovaný v príslušnej stavovskej organizácii (komore) a musí prejsť výberovým konaním. V našej škole pracuje sestra s niekoľkoročnou pracovnou skúsenosťou. Trvanie projektu je stanovené do 31.8.2024, veríme však, že tento prospešný pilotný projekt bude pokračovať aj po tomto termíne. Mzdu spolu s odvodmi a poistným hradí štát v plnej výške. Do výzvy sa zapojilo spolu 242 škôl z celého Slovenska, z nich bolo 91 úspešných, medzi nimi aj naša škola ako jediná v meste Stropkov.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter