Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šesťdesiat rokov Gymnázia v Stropkove – V.

(1999 – 2009)

POSLEDNÝCH DESAŤ ROKOV

V školskom roku 1999/2000 sa na základe výberového konania stáva
riaditeľkou Gymnázia v Stropkove Mgr. Bibiána
Obrimčáková,
ktorá počas nasledujúcich siedmich rokov prevzala a
intenzívne rozvíjala myšlienky svojich predchodcov. Počas jej funkčného
obdobia zástupcov riaditeľa vykonávali Mgr. Mária Mihoková, PhDr. Tatiana
Belovežčíková a RNDr. Jaroslav Mikita. Po jej odchode v júli 2006 do
funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky bol
riadením školy poverený RNDr. Jaroslav Mikita, ktorý po
úspešnom výberovom konaní v júni 2009 bol do funkcie riaditeľa školy
menovaný. Jeho zástupkyňou sa stala RNDr. Ľubov Petričková.

V súčasnosti škola pripravuje mladých ľudí nielen vedomosťami a
zručnosťami, ale i jazykovou a počítačovou gramotnosťou. V rámci
európskej dimenzie je na škole realizovaná jazyková príprava kvalitnou
výučbou cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký a ruský), ktorá
plynule nadväzuje na predchádzajúce jazykové vzdelanie žiakov a účasťou
na niekoľkých i dlhoročných domácich a medzinárodných projektoch.
Veľký dôraz sa kladie na kvalifikovanosť učiteľov po stránke odbornej
i pedagogickej. Podmienkou pre ich prácu je ďalšie vzdelávanie a aktívne
používanie informačno-komunikačných technológií. Na škole sú štyri
jazykové laboratóriá, ktoré motivujú žiakov k aktívnemu a zodpovednému
prístupu v štúdiu cudzích jazykov.
V rokoch 2004-2007 bola škola zapojená do medzinárodného projektu
Sokrates – podprogram Comenius – partnerstvo škôl Global Learning
(neskôr European Identity), v ktorom nadviazala spoluprácu so školou
z Dánska. Neskôr sa pridali školy z Grécka, Nemecka, Rumunska a
Španielska. V takmer všetkých uvedených štátoch sa uskutočnili výmenné
pobyty a po skončení projektu pokračujú družobné stretnutia so školou
z Dánska.
Od roku 2003 je gymnázium Akreditovaným skúšobným centrom (Approved
Examination Centre) City&Guilds Qualifications, čo oprávňuje školu
organizovať skúšky na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov
v anglickom jazyku. Od získania akreditácie absolvovalo skúšky 52 žiakov
v úrovniach A1 – C1, z toho 29 získalo certifikát First Class
(s vyznamenaním). Od školského roku 2009/2010 preukázanie Diplomu
City&Guilds (IESOL, ISESOL) môže nahradiť maturitnú skúšku
z anglického jazyka.
Ďalším dlhodobým medzinárodným projektom je Cisco Network Academy, ktorý
vzdeláva žiakov v oblasti sieťových technológií. Poskytuje aj verejnosti
možnosť získania certifikátu v tejto oblasti.
V školskom roku 2008/2009 bola škola vybraná pre realizovanie projektu
Maturita on-line 2009 z anglického jazyka a matematiky. V súvislosti
s tým škola získala počítačové vybavenie pre učebňu informatiky.
Dlhodobá športová tradícia je udržiavaná realizovaním projektu Otvorená
škola – oblasť športu. Od roku 2003 pripravujeme Celoškolskú
konferenciu ročníkových prác, na ktorej žiaci 2. ročníka a sexty
prezentujú svoju samostatnú prácu na zvolenú tému spracovanú s využitím
odbornej literatúry a informačno-komunikačných technológií.
Naši žiaci, okrem úspechov na krajských kolách v predmetových
olympiádach a športových súťažiach, dosiahli výborné výsledky aj
v celoslovenských kolách. V roku 2003 v literárnej súťaži pri
príležitosti 300 rokov založenia Sankt-Peterburgu sme získali 1. miesto,
v tom istom roku v Ars poetike 1. a 2. miesto a v roku 2004 dvakrát
2. miesto. V roku 2004 sme získali na olympiáde v anglickom jazyku
v kategórii 2B 2. miesto, v speváckej súťaži Francúzsky šansón
1. miesto a v halovom futbale žiakov SŠ sme vybojovali 2. miesto. V rámci
projektu Modelový európsky parlament (MEP) nás žiaci reprezentovali dvakrát
na celoslovenskom kole (v rokoch 2006 a 2007) a v roku 2006 aj na
medzinárodnom kole v Slovinsku. Úspešne sme sa zapojili do súťaže Mladý
Európan, v ktorej sa tretí rok v celoslovenskom kole umiestňujeme na
1. alebo 2. mieste.
Vyučujúci pravidelne organizujú tematické exkurzie do Prahy, Krakova,
Osvienčimu, Viedne a Olomouca. O všetkých významných akciách
organizovaných školou sú informácie a fotodokumentácia na webovej stránke
školy a v školskom časopise Elán, ktorý na celoslovenskej prehliadke
školských časopisov „Štúrovo pero“ získal Cenu katedry žurnalistiky
Filozofickej fakulty UK Bratislava.
Na všetkých projektoch schválených Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky, materiálno – technickom vybavení školy a aktivitách
organizovaných školou má finančnú spoluúčasť Rodičovské združenie
Gymnázia v Stropkove (RZGS) registrované dňa 20. 7. 2004 na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky. Jeho stanovy vypracoval JUDr. Ambróz Motyka,
ktorý od roku 1999 do roku 2007 vykonával funkciu predsedu Rodičovskej rady
RZGS.
Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu na predmetových olympiádach a
súťažiach ,a ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, sa prezentujú
na Koncerte víťazov, ktorého tradícia začala v roku 2000 na podnet
bývalej riaditeľky Mgr. Obrimčákovej.
Systémové zmeny v školstve začali účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a prípravou škôl na realizovanie kompletnej transformácie
tradičného školstva. V školskom roku 2009/2010 výchova a vzdelávanie
v sekunde osemročného štúdia a v prvom a druhom ročníku štvorročného
štúdia sa uskutočňuje podľa štátneho vzdelávacieho programu, ktorý
vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a podľa
školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy.
Ostatné triedy sa vyučujú podľa alternatívneho učebného plánu.
Miesto a úloha učiteľa je v reformnom procese kľúčová a
nenahraditeľná, preto každý z nás pedagógov potrebuje veľa tvorivých
síl a elánu do ďalšej práce vo výchovno – vzdelávacom procese.
Spracovala -ľp-

obrazek obrazek

PREHĽAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Školský rok realizovania Názov a charakteristika projektu
2002/03 City&Guild Oprávnenie organizovať skúšky na získanie
medzinárodných certifikátov v anglickom jazyku.
2003/04 Celoškolská konferencia ročníkových prác Verejná prezentácia
žiackych projektov, práca s literatúrou, s IKT, získavanie a spracovanie
údajov.
2004 – 2007 Sokrates – podprogram Comenius -partnerstvo škôl Spolupráca so
zahraničnými školami (Dánsko, Nemecko, Grécko, Rumunsko, Španielsko),
vzájomné návštevy, podpora jazykovej gramotnosti, spoznávanie kultúry
iného národa.
2002/03 CISCO Network Academy Získanie certifikátov v oblasti sieťových
technológií.
2005/06 Mobilné jazykové laboratórium Kvalitatívne vylepšenie výučby
v cudzích jazykoch.
2005/06 Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ Kvalitatívne vylepšenie výučby
v cudzích jazykoch.
2005/06 Knižnica 21. storočia Vytvorenie databázy knižných titulov,
uľahčená orientácia pri vyhľadávaní vypožičiavaných kníh.
2005/06 Konto Orange „Aj my chceme spoznávať krásy Slovenska“ Vytvorenie
veľkej nástennej obrázkovej mapy Slovenskej republiky, ktorú vytvorili na
hodinách geografie žiaci. Na mape sú vo forme obrázkov zaznamenané
významné historické, kultúrne a prírodné pamiatky, ale aj symboly a
špecifiká slovenských miest. Mapa v súčasnosti slúži aj ako učebná
pomôcka.
2006/07 Digitálni štúrovci na školách – kurzy ECDL, ANJ, NEJ Realizácia
bezplatných learningových kurzov v ANJ, NEJ a INF. Zapojenosť širokej
verejnosti.
2006/07 Konto Orange – „Usmejte sa na nás“ Nákup pomôcok na rôzne
výtvarné techniky pre zdravotne postihnuté deti. S výtvarnými prácami im
pomáhali žiačky nášho gymnázia a práce boli vystavené a verejnosti
sprístupnené vo vestibule Odboru školstva a kultúry v Stropkove.
2006 – 2010 Otvorená škola – oblasť športu 2006, 2007, 2008, 2009 Podpora
športových aktivít a získanie materiálno – technického vybavenia.
2007/08 Zdravie v školách Zvyšovanie záujmu o zdravý životný štýl,
sledovanie hlavných ukazovateľov zdravia a rizikových faktorov, ktoré
zdravie ohrozujú.
2007/08 Konto Orange „ Afrika našimi očami“ Novovytvorená obrázková mapa
Afriky, ktorá je súčasťou vyučovacieho procesu.
2008/09 Mobilné E-learningové jazykové laboratórium Kvalitatívne vylepšenie
výučby v cudzích jazykoch.
2008/09 „SME v škole“, Úloha peňazí v zmiešanej ekonomike Žiaci sa
naučili samostatne spracovávať informácie v tlači a nadobudli predstavu
o manažovaní osobných financií.
2008/09 „Som stredoškolák“ V rámci adaptácie sa v úvode školského roka
uskutočňujú stretnutia žiakov 1. ročníka so psychologičkou.
2008/09 Projekt Maturita on-line 2009 Realizácia maturity on-line z ANJ a MAT.
V rámci tohto projektu škola získala 21 počítačov
s príslušenstvom.
2009/10 Mobilná škola – mobilný systém univerzálneho laboratória pre
experimenty v teréne Vybudovanie hardwarovej základne pre realizáciu
vyučovania mimo priestorov triedy či školy.
2009/10 „SME v škole“, Dopravná výchova Sprostredkovanie vedomostí
z oblasti dopravnej výchovy zábavnou formou.
2009/10 Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ Skvalitňovanie výučby
prostredníctvom IKT.

Prehľad mien triednych profesorov a počet študentov končiacich
ročníkov:

Školský rok Trieda Triedny uč. konč. roč. Počet konč. študentov
1999/2000 4. A Mgr. Margita Hecková 27
4. B Mgr. Ingrid Zakovičová 25
4. C Mgr. Mária Mihoková 29
2000/2001 4. A Ing. Jozef Beňo 33
4. B RNDr. Jaroslav Mikita 33
2001/2002 4. A Mgr. Ľubica Krajníková 31
4. B PhDr. Tatiana Belovežčíková 30
2002/2003 4. A Mgr. Eva Paňková 24
2003/2004 4. A Mgr. Margita Hecková 28
4. B Mgr. Elena Vasilková 31
4. C RNDr. Ľubov Petričková 32
2004/2005 4. A Mgr. Renáta Madzinová 31
4. B Mgr. Ivana Jecušková 35
4. C Mgr. Gabriela Homoľová 22
oktáva RNDr. Tatina Kočišová 32
2005/2006 4. A Mgr. Jana Kasardová 31
4. B Mgr. Ľubica Krajníková 33
oktáva Mgr. Róbert Hecko 31
2006/2007 4. A Ing. Jozef Beňo 34
4. B Mgr. Mária Mihoková 30
oktáva Mgr. Eva Paňková 29
2007/2008 4. A Mgr. Ingrid Zakovičová 30
4. B PhDr. Tatiana Belovežčíková 26
oktáva Mgr. Margita Hecková 29
2008/2009 4. A RNDr. Tatiana Kočišová 33
4. B Mgr. Ivana Jecušková 30
oktáva Mgr. Elena Vasilková 25
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter