Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šesťdesiat rokov Gymnázia v Stropkove – IV.

(1981 – 1999)

Od školského roku 1981/1982 začalo pracovať nové vedenie školy.
Riaditeľkou Gymnázia sa stala PhDr. Oľga Guzyová a
zástupkyňou Kveta Rusnáková. Ku Gymnáziu boli pričlenené dve triedy
zrušenej Strednej poľnohospodársko-technickej školy a vybudovala sa odborná
učebňa fyziky. V roku 1984 PhDr. O. Guzyová odchádza z funkcie
riaditeľky na miesto vysokoškolskej učiteľky na katedru ruského jazyka
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Začiatok školského roka 1984/1985 sa
začal pod vedením dočasne poverenej riaditeľky Kvety
Rusnákovej.

Od 1. februára 1985 nastupuje na školu nový riaditeľ Ing.
Michal Micenko
a od začiatku školského roku 1985/1986 funkciu
zástupkyne riaditeľa školy vykonávala Helena Havrillová. Bol vypracovaný
program koncepčného rozvoja školy na roky 1986 – 1990 týkajúci sa
rekonštrukcie a modernizácie priestorov a jej materiálno-technického
vybavenia. Vybudovala sa odborná učebňa pre informatiku a výpočtovú
techniku. V roku 1987 bola vykonaná rekonštrukcia laboratória biológie,
vybudovaná odborná učebňa pre jazyky a technickú grafiku, v roku
1988 odborná učebňa pre zemepis, dejepis a občiansku náuku a odborná
učebňa pre brannú výchovu. V roku 1989 bola vykonaná úplná
rekonštrukcia chemického laboratória.
V máji 1990 sa na základe konkurzu vrátil do funkcie riaditeľa gymnázia
Valentín Smolko, ktorý bol rehabilitovaný. Vytvoril
podrobnú koncepciu rozvoja školy, ktorej hlavnými cieľmi bola dobrá
príprava jej absolventov na ďalšie štúdium, ale aj možnosť ich uplatnenia
po zaškolení v oblasti výpočtovej techniky. Zvýšená pozornosť sa
venovala aj výučbe cudzích jazykov. Vo svojej koncepcii predložil aj plán
vzniku a rozvoja osemročného gymnázia. Prvé prieskumy naznačovali, že
záujem rodičov v Stropkove a okolí o tento typ štúdia bol veľký. V tom
čase však bola škola v neúčelových priestoroch, v ktorých nebolo
možné, aby sa počet tried mohol zvyšovať.
Od 24. júla 1996 sa Stropkov opäť stal okresným mestom. Hlavným sídlom
okresných úradov mala byť práve budova gymnázia a naša škola sa mala
presťahovať do dokončujúcej sa druhej časti ZŠ na Konštantínovej ulici.
Po určitých problémoch sa tak stalo a od 5. septembra 1996 sa začalo na
gymnáziu vyučovať v nových priestoroch.
V školskom roku 1996/1997 boli otvorené tri triedy 1. ročníka 4-ročného
štúdia a v školskom roku 1997/1998 sa začali písať stránky osemročného
gymnázia v Stropkove. Do prímy boli prijatí prví študenti osemročného
gymnázia.
Podľa zdroja „Gymnázium Stropkov 1949 – 1999. Pamätnica“, ktorú
zostavili Valentín Smolko a Martin Rusin, 1999 upravil -sc-

obrazek obrazek obrazek

Prehľad mien triednych profesorov a počet študentov končiacich
ročníkov:

1980/81 4. A RNDr. Ľubov Petričková 29
4. B Mgr. Anna Malecká 27
1981/82 4. A Bernardína Timčisková 27
4. B Mgr. Anna Pašenová 27
1982/83 4. A Mgr. Viera Mikitová 30
4. B Michal Maruščák 24
1983/84 4. A Helena Havrillová 30
4. B Mgr. Jana Šlachtičová 27
1984/85 4. A Alexander Fedorko 33
4. B RNDr. Ľubov Petričková 31
1985/86 4. A Valéria Šmilňáková 29
4. B Mgr. Mária Mihoková 27
1986/87 4. A Bernardína Timčisková 26
4. B Michal Maruščák 23
1987/88 4. A Valéria Šmilňáková 21
4. B Kveta Rusnáková 21
1988/89 4. A RNDr. Ľubov Petričková 23
4. B Michal Maruščák 22
1989/90 4. A Mgr. Anna Malecká 23
4. B Bernardína Timčisková 23
1990/91 4. A Mgr. Jozef Stropkovský 29
4. B Mgr. Mária Mihoková 30
1991/92 4. A Mgr. Mária Karašinská 32
4. B RNDr. Jaroslav Mikita 32
1992/93 4. A Kveta Rusnáková 36
4. B RNDr. Ľubov Petričková 35
1993/94 4. A Bernardína Timčisková 27
4. B Michal Maruščák 31
1994/95 4. A Mgr. Mária Mihoková 22
4. B Helena Havrillová 22
1995/96 4. A Mgr. Mária Karašinská 16
4. B Ing. Vladimír Kačur 26
4. C RNDr. Tatiana Kočišová 25
1996/97 4. A RNDr. Jaroslav Mikita 28
4. B Ing. Jozef Beňo 32
1997/98 4. A Mgr. Ľubica Krajníková 32
4. B Michal Maruščák 35
1998/99 4. A RNDr. Ľubov Petričková 35
4. B Kveta Rusnáková 30

(Pokračovanie v ďalších číslach.)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter