Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvý december – Svetový deň boja proti AIDS – „Červené stužky“

Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi
HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti
AIDS. Už dvanásty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri
príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorá trvá od septembra do
decembra. Jej cieľom je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému
zdraviu aj k životu a zdraviu druhých. Hlavné zameranie kampane je
poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí u mladých ľudí na tému
HIV/AIDS.
Obľúbenou aktivitou našich žiakov je už tradične výtvarná súťaž
pohľadnica „Červené stužky“. Do propagácie boja proti AIDS sa zapojili
žiačky II. stupňa vytvorením nástenky k danej problematike a nosením
červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek,
ktorá rozmiestnila informačné materiály o blížiacom sa Dni boja proti
AIDS na nástenkách tried školy a o plánovaných aktivitách v rámci
kampane. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas
besied vedených koordinátorom prevencie drogových závislostí. V rámci
pohybových a športových aktivít kampane sa konal medzitriedny futbalový a
florbalový turnaj. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych
tried. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia aktivita „Živá
červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci I. a II. stupňa spolu
s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení v telocvični
školy.
Cieľom všetkých týchto aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto
smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov
zaujať správny postoj k životu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
žiakom a pedagógom, ktorí kampaň podporili a zapojili sa do nej.
Mgr. J. Berezná, ZŠ Hrnčiarska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter