Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Premena tradičnej školy na modernú za podpory EÚ a MŠ SR

Po nedávno ukončenom projekte EÚ Projektové vzdelávanie žiakov
9. ročníka ZŠ počnúc marcom 2009 začala CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove implementovať v poradí už tretí európsky projekt, tentokrát
z operačného programu Vzdelávanie.

Projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a
jeho overenie v 1.a 5. ročníku základnej školy
v rámci
reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy napĺňa opatrenie pod
názvom Premena tradičnej školy na modernú. Zaujímavý projekt trvajúci
20 mesiacov za podpory EÚ a Ministerstva školstva je pre pedagógov tejto
katolíckej školy výzvou, aby sa stali nositeľmi nových informácií pre
žiakov a aby boli kompetentní pripraviť ich pre vedomostnú spoločnosť.
V súlade s výzvou projekt priamo zachytáva žiakov 1. a 5. ročníka,
v ktorých sa bude prioritne overovať nový Školský vzdelávací program pod
názvom Škola múdrosti a ducha. Z neho vyplýva, že vzdelávanie na
1. stupni sa bude orientovať v zmysle humánnej a názornej pedagogiky Márie
Montessori a kooperatívneho vyučovania (tzv. lasaliánska škola), na
2. stupni bude venovaná zvýšená pozornosť rozvoju kľúčových
kompetencií v oblasti IKT, cudzích jazykov, komunikačných schopností a
spôsobilosti pracovať v tímoch pri riešení komplexných projektových
úloh, ktoré vyžadujú integráciu poznatkov z rôznych predmetov.
Pedagógovia školy sú preto optimistickí, že tento projekt bude úspešný a
že sa im podarí premeniť školu na modernú, na úrovni požiadaviek
21. storočia, čím sa vytvoria lepšie predpoklady pre ich absolventov pre
úspešné zvládnutie štúdia na stredných školách.
Mgr. A. Filarská, manažér publicity

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter