Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Netradičné vyučovanie žiakov zo ZŠ Mlynskej…

Zásada starovekých mudrcov –
POZNAJ SÁM SEBA je aktuálna aj v dnešnej modernej dobe. Veď poznať samého
seba znamená poznať svoje korene, z ktorých človek vzišiel, poznať svoj
rod, poznať históriu svojho národa.

14. februára v deň 1 150. výročia smrti svätého Konštantína Cyrila
si pedagógovia 2. – 4. ročníka našej školy pripravili pre svojich
žiakov netradičné vyučovacie dopoludnie, počas ktorého žiaci spoznávali
život i odkaz sv. Cyrila, ktorý spolu so svojim bratom, svätým Metodom,
položili základy našej slovenskej národnej kultúry.
Prvé dve vyučovacie hodiny prebiehali v gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove, ktorý je postavený v byzantskom slohu a po komplexnej
rekonštrukcii interiéru sa zaradil medzi architektonické skvosty východného
obradu. V chráme nás privítal ihumen kláštora a správca farnosti sv.
Cyrila a Metoda v Stropkove o. Jozef Vojtila a už o chvíľu sa do
posvätného ticha chrámu začala rozliehať staroslovienčina v podaní
charizmatickej recitátorky PhDr. Márii Kotorovej – Jenčovej, PhD., ktorá
svojim recitátorským umením si hneď získala vďačných poslucháčov.
V jej podaní sa chrámom rozliehal úryvok z najstaršej slovanskej
básne – Proglas . Autorstvo tohto chválospevu je pripisované práve
Konštantínovi – Cyrilovi. Na jeho počesť sa všetci žiaci
cirkevnoslovanským jazykom pomodlili modlitbu Otče naš, iže jesi…, po
ktorej správca farnosti Mgr. Jozef Vojtila CSsR žiakom priblížil patrónov
chrámu, históriu a i interiér chrámu, v ktorom si veriaci v tomto roku
pripomenú 70. výročie jeho posvätenia. Žiaci sa oboznámili s ikonami na
stenách chrámu a i s ikonostasom pokrytým ikonami v jednotlivých radoch.
Navštívili i suterén chrámu, ktorý slúži ako miesto stretávania sa
veriaci všetkých kategórii.
Z chrámu sa žiaci presunuli do školy, kde učitelia na interaktívnych
tabuliach v triedach premietli žiakom krátky životopisný film o sv.
Cyrilovi a Metodovi, ktorý je odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR pre I.
stupeň ZŠ. Deň so sv. Cyrilom sme zavŕšili maľovaním jeho portrétu a
2. A trieda i maľovaním do krásnej maľovanky Príbeh sv. Cyrila a Metoda,
ktorá predstavuje životné udalosti našich slovanských vierozvestcov.
Zámerom nášho zážitkového vyučovania bolo budovať národné povedomie
u mladej generácii, predstaviť jej sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú
spätý s našim kultúrnym dedičstvom, ktoré by sme mali viacej poznať a
vážiť si ho. Veď čo nepoznáme, tak si to ani nevážime.

Najmä vďaka PhDr. Márii Kotorovej – Jenčovej, PhD. a Mgr. Jozefovi
Vojtilovi CSsR žiaci našej školy mohli zažiť živý kontakt s históriou a
bližšie spoznať sv. Cyrila i históriu Chrámu sv. Cyrila a Metoda
v Stropkove, za čo im srdečne ďakujeme.
A.K., ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter