Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mladá flautistka so „ZLATOU FLAUTO DOLCE“

<p>Základná umelecká škola v Snine usporiadala dňa 21. marca 2013
1. ročník súťažnej prehliadky v hre na zobcovej flaute, v rámci ktorej
si mali možnosť zahrať žiaci v kategóriách zhodných s jednotlivými
ročníkmi základných umeleckých škôl. Vypočuli sme si výkony žiakov
v hre na sopránovej aj na altovej zobcovej flaute, ktoré porota posúdila a
rozdelila od troch pásiem: zlaté, strieborné a bronzové. Predsedom poroty
bol Mgr. art. Rastislav Kašuba (fagot) a členkami poroty – Mgr. Zuzana
Dravecká Mikulová (priečna flauta) a Magda Veľasová (klarinet). Všetci
porotcovia mali okrem funkcie posudzovať výkony zúčastnených súťažiacich
aj svojich súťažiacich žiakov, preto porota štandardným postupom
v záujme zachovania objektívnosti hodnotenia, neumožnila porotcovi
hodnotiť, ak bol vyučujúcim posudzovaného žiaka a právo dvoch hodnotiacich
hlasov dostáva, buď predseda, alebo zostávajúci člen poroty.
Základnú umeleckú školu Františka Veselého v Stropkove v 2. kategórii
reprezentovala žiačka 2. ročníka hry na sopránovej zobcovej flaute
Terézia Vageľová, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme. Za klavírom
žiačku sprevádzala pani učiteľka Ľudmila Kreheľová (ZUŠ Hanušovce nad
Topľou), ktorej týmto chceme ešte raz poďakovať za ochotnú spoluprácu pri
zohrávaní vo svojom voľnom čase, profesionálny klavírny sprievod a
pozornosť, venovanú žiačkam v priebehu súťaže.
Terézii blahoželáme k získanému oceneniu a prajeme veľa chuti do ďalšej
svedomitej práce pri zdokonaľovaní svojej hry na zobcovej flaute a od
nasledujúceho školského roku, už na priečnej flaute. Zároveň ďakujeme
vyučujúcej Mgr. Zuzane Draveckej Mikulovej za vynaložené úsilie, odbornosť
a trpezlivosť pri príprave žiačok na súťaž.
Mgr. art. Branislav Dravecký

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter