Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň školských knižníc

100 rokov od vzniku Česko-slovenska

Medzinárodný deň školských knižníc sa pripomína každý rok štvrtý
októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc a ich významu
i prínosu pri vzdelávaní detí. Naša Základná škola na Konštantínovej
ulici v Stropkove dňa 22. októbra 2018 pripravila zaujímavé podujatie
v školskej knižnici. Téma celého podujatia bola: „Skutočné
knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku
Česko-slovenska.“ Aj našim cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý a
trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu prostredníctvom
poznávania nového a formou dokumentu i faktu získať nové poznatky.
V tomto roku bola vybraná do tejto oslavy téma, ktorej sa v školách žiaci
venujú veľmi málo. Pripomenuli sme si 100 – sté výročie vzniku
Česko-slovenska. Do školskej knižnice zavítali učitelia a žiaci tretieho,
štvrtého a ôsmeho ročníka našej školy. Všetkých prítomných privítala
vedúca školskej knižnice Mgr. Jana Smolková, priblížili im význam
podujatia a oboznámila ich s celým priebehom. Vyučujúca predmetu dejepisu
Mgr. Ľubica Kačmárová si pre žiakov pripravila zaujímavé rozprávanie.
Dozvedeli sa tu veľa zaujímavých vecí o dramatických udalostiach, ktoré
sa odohrávali tesne pred vznikom Česko-slovenskej republiky i čo nám
priniesol rok 1918. Formovanie nášho štátu prebiehalo počas búrlivých
udalostí 1. svetovej vojny. Žiaci živo reagovali na pripravené otázky a
tým si hneď overovali získané vedomosti. Aj tretiaci a štvrtáci sa
zapájali do diskusie o tom, prečo má byť vznik Československa štátnym
sviatkom. Pri prezentácii mali možnosť názornej ukážky hraníc našej
novej republiky a priblížila im aj tváre významných osobností – T.G.
Masaryka, E. Beneša, M. R. Štefánika. Všetci mali významnú zásluhu na
vzniku Česko-slovenskej republiky. Získané vedomosti si overili formou
kvízu, kedy sa žiaci rozdelili do skupín a vzájomne riešili úlohy k danej
téme. Na všetky otázky vedeli odpovedať a získali tak zaslúženú sladkú
odmenu.
Po vyhodnotení kvízu sme mohli skonštatovať, že toto podujatie malo význam
a žiaci si odniesli domov trvalé vedomosti z histórie našej republiky,
ktoré sa naučili v našej školskej knižnici. „28. október má pre
Slovákov mimoriadny význam.“
Školská knižnica, ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter