Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

DEŇ ZEME na ZŠ Konštantínova

22. apríl – deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Našej Zemi, ktorú
by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento
deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a
prospešné urobiť.
V duchu tejto myšlienky bolo v uplynulom týždni v našej škole
zrealizovaných viacero akcií. Prvou bola exkurzia žiakov 7. ročníka do
čističky odpadových vôd. Teoretické vedomosti, ktoré získali na exkurzii,
využijú na hodinách geografie a chémie. Ďalší deň si žiaci
8. ročníka vypočuli prednášku pána Mgr. Baluďanského, ktorý pracuje
v Spoločnoti pre astronomické aktivity. Pán Baluďanský zdôraznil žiakom,
že slovné spojenie Matka Zem, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou,
prírodnými ekosystémami a človekom. Žiaci z ŠKD sa vybrali
v popoludňajších hodinách na turistickú vychádzku. S nadšením
obdivovali krásnu jarnú prírodu, ale zážitok im pokazili rôzne odpadky,
ktoré do prírody nepatria. Tieto potom vyzbierali do pripravených
igelitových vriec. Akcia vyvrcholila v piatok. Už od rána začali žiaci
zhromažďovať a vážiť papier pred budovou školy, aby ho neskôr odviezli
do zberu. Po prvej vyučovacej hodine nasledovala triednická hodina, počas
ktorej žiaci metódou brainstormingu navrhovali spôsoby, ako pomôcť našej
planéte, odpovedali na otázky, čo je v silách žiakov ZŠ, ktorí nemajú
žiadnu moc ani peniaze, len svoju dobrú vôľu a ochotu sa starať o svoj
jediný domov. Najkrajšie „myšlienky“ budú v čo najkratšom čase
vyhodnotené. Po teórii nastúpila prax: žiaci 1.- 4. ročníka po
triednickej hodine vytvorili plagáty svojich nápadov – Deň Zeme
s NATUR-PACK-om. Žiaci II. stupňa vyčistili areál a okolie školy a svoju
kreativitu a zručnosť využili pri vymaľovaní hier na terasu školy, ktorá
bude dennodenne pripomínať spoločnú akciu venovanú tomuto dňu.
„Hoci sme len malou kvapkou v mori, buďme tou, ktorá sfarbí
oceán.“

Ak by každý z nás aspoň jeden deň v roku „obetoval“ našej Zemi,
hneď by sa nám žilo lepšie… teda aspoň čo sa týka nás a nášho
okolia…
Každý žiak prispel svojou prácou ku skrášleniu okolia základnej školy.
O našej usilovnosti sa môžete presvedčiť vo fotogalérii našej školy.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter