Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zmeny a doplnky v územnom pláne mesta Stropkov poslanci schválili

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom aprílovom zasadnutí konaného uplynulú stredu uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 5, Územného plánu mesta Stropkov.

Týmto VZN sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Stropkov spracovaná formou záväzných regulatívov územného rozvoja územného plánu a stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta, stanovuje podmienky pre územný rozvoj mesta, pre ochranu kultúrnych pamiatok, stanovuje zásady koncepcie životného prostredia a ochrany prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na celom území katastra nehnuteľnosti Stropkov.

„Je to materiál, ktorý bol pripravovaný prakticky od roku 2019. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni 2019 sa prijala prvá časť lokalitného programu, ktorá riešila prvých sedem lokalít, ktoré by mali byť riešené v zmenách a doplnkoch č. 5. Následne na ďalších zasadnutiach bol tento lokalitný program dopĺňaný uzneseniami. Na 6 mestských zastupiteľstvách boli prezentované jednotlivé lokality, ktoré v konečnom dôsledku boli schválené a prešli cez mestské zastupiteľstvo (MsZ) v počte 28,“ zhrnul L. Dubas s tým, že následne mesto koncom roka 2021 zabezpečilo odborné vedenie obstarávania zmien a doplnkov prostredníctvom Ing. Martina Hudeca, ktorý je odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie zmien a doplnkov.

„Boli mu predložené všetky uznesenia z MsZ, ktoré predchádzali týmto zmenám a doplnkom. Materiál bol ďalej pripravený firmou Urban Studio, s.r.o. Všetky zmeny boli zakreslené a v decembri 2021 sa začalo pripomienkové konanie, ktoré bolo zverejnené na našej webovej stránke a tiež na úradnej tabuli mesta Stropkov. Pripomienkové konanie trvalo 30 dní a do 16. 1. mali možnosť pripomienkovať všetky dotknuté organizácie, orgány a inštitúcie a zároveň občania, ktorí mali možnosť nahliadnúť do týchto materiálov,“ pokračoval.

Ďalej uviedol, že po tomto termíne bolo zahájené vyhodnotenie pripomienok. „Vyhodnotenie pripomienok bolo predmetom posúdenia v rôznych inštitúciách a orgánoch, ale tento návrh VZN bol prerokovaný aj vo vedení mesta Stropkov, v komisii pre bezpečnosť a životné prostredie a aj v mestskej rade. Cez všetky tieto inštitúcie tento materiál prešiel.“

„Predložené boli všetky lokality, na ktorých sa poslanci uzniesli v rámci pripomienkového konania a ktoré boli predložené. Nie všetky lokality však budú schvaľované. Schvaľované budú len tie, na ktoré sme dostali súhlas po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy. Výsledkom súhlasu je záverečné stanovisko Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky podľa stavebného zákona, kde je vyslovený súhlas na schválenie v MsZ,“ informoval M. Hudec.

„Najväčší problém bol pri lokalitách, ktoré zasahujú do zátopového územia. Lokality vypustené z riešenia sú na Nábrežnej ulici, pretože nebol súhlas zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku. Lokality, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bokša, boli podmienené výstavbou a realizáciou preložky cesty I/15 podľa vydaného územného rozhodnutia z februára 2022,“ dodal, pričom upozornil na zmenu textu regulatívu, ktorý vo svojej podstate nemení svoj význam a stavať sa bude musieť po vybudovaní preložky tak, aby spĺňala podmienky na zabezpečenie protipovodňovej ochrany a nezhorší odtokové pomery.

Ďalej M. Hudec informoval o lokalitách Šarišskej a S. Jurkoviča, kde bola pripomienka zo strany občanov. „Nedošlo k dohode z hľadiska funkčného využitia vo vzťahu k obytnému územiu. Všetky ostatné lokality tak, ako sú uvedené v stanovisku Okresného úradu v Prešove, sú dnes predmetom schvaľovania zmien a doplnkov,“ priblížil Hudec v závere.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter