Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vstup mesta Stropkov do klubu akcionárov VVS, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. k 31. 12. 2018 evidovala 771 akcionárov. Z nich približne 97% má podiel na základnom imaní menší ako 0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda necelé 3 % má podiel na základnom imaní vyšší ako 0,5 % a zároveň disponujú viac ako 50 % všetkých hlasov. Absolútna menšina počtu akcionárov teda môže presadiť svoje rozhodnutia bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom akcií.

Tento klub akcionárov bol založený pre členov združenia. Určite sledujete čo sa deje v spoločnosti a iniciatívu mesta Košice, ktoré má viac ako 20% a nemá zástupcu ani v predstavenstve. Naše mesto zastupujem v dozornej rade z titulu funkcie primátora. Princíp obsadenia akciovej spoločnosti je takpovediac regionálny. Som zástupcom Stropkova, ale aj Svidníka a okolitých obcí. V predstavenstve je primátor Vranova n. T., Michaloviec, zástupca mesta Trebišov je v dozornej rade, zástupca Bardejova je v predstavenstve. Je to dohoda akcionárov,“ informoval primátor O. Brendza.

Dodal, že na akciovú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia obchodného zákonníka a. s.

Vnímame, že malé obce sú izolované od toku informácií a preto bol vytvorený priestor pre malých akcionárov, aby sa schádzali aj na iných ako oficiálnych zasadnutiach orgánov akými sú valné zhromaždenia a dozorná rada a predstavenstvo. Z toho dôvodu bolo založené občianske združenie, ktoré je dobrovoľné. Nič sa tam neplatí za členstvo, je to priestor pre drobných, aby sa mohli stretnúť a aby mohli si vybrať spomedzi seba zástupcov, aby mali svoje zastúpenie v predstavenstve, či dozornej rade aj malé mestá alebo obce. Členstvo nie je povinnosťou, mesto Stropkov využíva možnosť vstupu do tohto občianskeho združenia, potrebný je však mandát MsZ,“ povedal O. Brendza.

V našich podmienkach je to niečo nové. Funguje to v iných spoločnostiach, v zahraničí. Pravdupovediac je to taká malá veľká neznáma pre akcionárov, no myslíme si, že na to, aby sme zistili aké sú možnosti tohto občianskeho združenia, bolo by dobre, aby sme vstúpili. Keď sa to osvedčí a budeme to po roku členstva hodnotiť a zistíme, že je to prospešné, budeme v členstve pokračovať. Ak to nebude zmysluplné, dáme návrh na vystúpenie z tohto občianskeho združenia, na ktorý je rovnako potrebný súhlas MsZ,“ dodal primátor.

S faktickou poznámkou sa počas rokovania MsZ prihlásil poslanec S. Kolcún, ktorého zaujímalo sídlo tohto občianskeho združenia. „Z akého dôvodu je sídlo tohto občianskeho združenia v Bratislave, keď sa jedná o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice,“ zaujímal sa S. Kolcún.

Správna otázka. Presne na to sme sa pýtali aj my na predstavenstve. Kancelária, ktorá je za založenie uviedla to sídlo, kde má sídlo samotná kancelária. Keď saa to rozbehne naplno a klub akcionárov, kde boli samé veľké mestá, teraz sa to nabalí, pribudnú aj naše obce, potom predpokladám, že sa sídlo zmení a bude sídlo v Košiciach alebo na východe. Nechceli dávať to isté sídlo ako má spoločnosť, pretože by to vyvolávalo pochybnosti, že za klubom akcionárov je vedenie a. s., preto je to odprezentované tak, že je to čiste iniciatíva akcionárov a nie vedenia. Tlmočím teda, čo nám bolo povedané,“ vysvetlil O. Brendza.

Poslanci MsZ schválili účasť mesta Stropkov v združení Klub akcionárov VVS, a. s., o. z. na 10. zasadnutí MsZ a zároveň zobrali na vedomie znenie statnov tohto klubu. Poverili tiež primátora, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v Klube akcionárov VVS, a. s., o. z.

Predmetom činnosti klubu akcionárov je vzdelávanie, osveta, poradenstvo pre členov združenia, príprava a rozvoj projektov podporujúcich činnosť členov združenia, ako aj ochrana práv a uplatňovanie záujmov členov združenia nielen vo vzťahu k VVS, ale aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy alebo iným subjektom, ktoré môžu vplývať na oprávnené práva a záujmy členov združenia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter