Vedenie mesta neplánuje otvárať školské jedálne

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie týkajúce sa zariadení školského stravovania v súčasnej mimoriadnej situácii s účinnosťou od 3. apríla 2020, ktorým za určených podmienok povoľuje ich prevádzku za účelom prípravy a výdaja stravy pre seniorov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Mesto neplánuje otvárať školské jedálne, ktoré by slúžili na prípravu a výdaj jedla seniorom. Ak ale budeme mať takúto povinnosť nariadenú, budeme hľadať spôsob, ako to realizovať,“ uviedol primátor Ondrej Brendza a dodal, že zabezpečovanie teplej stravy pre jednotlivé skupiny obyvateľstva je v súčasnosti riešené tunajšími reštauračnými zariadeniami formou rozvozu jedál.

Seniori často predstavujú veľkú skupinu tzv. cudzích stravníkov, ktorým školské stravovacie zariadenia bez ohľadu na súčasnú krízovú situáciu ponúkajú svoje služby na dobrovoľnej báze, v závislosti od personálnych a technických možností. Preto potreba vyňať zariadenia školského stravovania zo zákazu prevádzky vybraných zariadení vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek vedenia samospráv v Slovenskej republike o umožnenie poskytovania stravovania seniorom a sociálne znevýhodneným deťom jednotlivých obcí v tejto zložitej epidemiologickej situácii.

-af-