Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Realizácia výstavby novej materskej školy sa nateraz odkladá. Zapojí sa mesto do novej výzvy?

laščik

Na poslednom 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, poslanci schválili návrh na ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na výstavbu novej materskej školy v lokalite Pod Laščíkom, ktorú mesto podpísalo ešte v decembri 2019.

Výška oprávnených výdavkov predstavovala takmer 816 tis. eur, pričom schválený nenávratný finančný príspevok bol 774 722 eur, spoluúčasť mesta predstavovala 40 774,84 eur. Rozpočet projektu tvorili náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, stavebný dozor, samotnú výstavbu MŠ, jej interiérové a exteriérové vybavenie, ako aj nepriame výdavky na externý manažment, realizáciu verejného obstarávania a publicitu. Celý projekt novej škôlky so štyrmi triedami a kapacitou 80 detí bolo nevyhnutné ukončiť do konca roka 2023.

V apríli 2021 bol ukončený proces verejného obstarávania na výstavbu MŠ a podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby, spoločnosťou ARPROG, a.s. Poprad. Celkové náklady na výstavbu predstavovali 719 080,79 eur. Následne bola celá dokumentácia z obstarávania odoslaná riadiacemu orgánu na kontrolu. Proces kontroly VO bol uzavretý po ôsmich mesiacoch, v decembri 2021, kedy sme po odstránení formálnych nedostatkov mohli pristúpiť k samotnej výstavbe. Krátko na to sme zhotoviteľa vyzvali k prebratiu staveniska a začatiu stavebných prác,“ informoval vedúci odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu P. Novák s tým, že v uvedenom období však došlo k zmene situácie na stavebnom trhu, nárastu cien i celkovému nedostatku stavebných materiálov.

Nasledovala séria rokovaní vedenia mesta so zhotoviteľom, ktorý žiadal navýšenie zmluvnej ceny. Vedenie mesta rovnako konzultovalo jednotlivé možnosti s riadiacim orgánom. Vzhľadom na platnú legislatívu nebolo možné pristúpiť k zmene zmluvy so zhotoviteľom a v máji 2022 bola zmluva o dielo ukončená dohodou oboch strán,“ ozrejmil a pokračoval:

Mesto následne začalo pripravovať aktualizáciu rozpočtu stavby za účelom vyhlásenia nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Predpokladané náklady na výstavbu dosiahli v júni 2022 sumu 1 092 259,12 eur, čo je o 373 178,33 eur viac ako suma vysúťažená v roku 2021. Tento výrazný cenový rozdiel by muselo znášať mesto z vlastných prostriedkov, keďže celková výška oprávnených výdavkov na výstavbu v zmluve o NFP predstavuje len 716 000 eur.“

Dodal, že z dôvodu výraznej zmeny predpokladaných nákladov na výstavbu, ako aj blížiaceho sa termínu ukončenia projektu, prijalo vedenie mesta rozhodnutie ukončiť Zmluvu o NFP dohodou medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom Mesto Stropkov.

Dôvodom mimoriadneho ukončenia zmluvy je neschopnosť realizovať projekt, tak ako sa v nej mesto zaviazalo, keďže došlo k nárastu cien za stavebné práce, ktoré by muselo dofinancovať z vlastných finančných zdrojov a zo strany poskytovateľa nebola žiadna možnosť na následné dofinancovanie predmetného nárastu cien v rámci projektu,“ spresnil P. Novák a ešte dodal, že počas doterajšej realizácie aktivít projektu boli mestu refundované náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 17 880 eur, ktoré bude potrebné vrátiť riadiacemu orgánu.

Na rovnaký účel výstavby MŠ Pod Laščíkom už v súčasnosti mesto pripravuje podanie žiadosti o NFP podľa aktualizovaného rozpočtu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranej na Zvýšenie kapacít materských škôl (kód výzvy: 06R01-20-V02),“ uzavrel Novák.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter