Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Poslanci schválili zmeny v Územnom pláne mesta Stropkov. Ktorých lokalít sa týkajú?

Mesto Stropkov, má v súčasnosti platný Územný plán mesta, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Stropkove vrátane záväznej časti v decembri 1995. Prvé zmeny a doplnky ÚPN SÚ Stropkov boli pripravované od roku 2003, no schválené boli až uznesením MsZ mesta Stropkov v roku 2013.

V priebehu rokov 2014 až 2015 boli schválené Zmeny a doplnky č. 2, ktoré boli vyvolané investičným zámerom firmy Alfastav Stropkov s.r.o. a ktoré sa týkali zmeny funkčného využitia územia na Ciolkovského ulici, pre výstavbu bytových domov a tiež zmeny funkčného využitia územia pred areálom Základnej školy na Mlynskej ulici, z verejnej zelene na plochy statickej dopravy.

V súvislosti so snahou mesta o obnovenie prác na preložke štátnej cesty 1/15 (obchvat mesta), po rokovaniach so Slovenskou správou ciest v Košiciach, v auguste 2015 boli začaté práce na zmenách a doplnkoch č. 3, ktoré sa týkali zmeny trasovania preložky št. cesty 1/15 a z toho vyplývajúceho zrušenia ochranných pásiem agrochemického letiska vm.č. Sitníky.

V priebehu rokov 2016 až 2018 mesto Stropkov pripravilo a schválilo lokalitný program Zmien a doplnkov č. 4. Napriek nedávno schváleným Zmenám a doplnkom č. 4 mesto Stropkov evidovalo už v roku 2018 niekoľko nových žiadostí občanov mesta, ktorí navrhujú ďalšie dielčie zmeny lokálnych funkčných využití územia mesta, za účelom ich rozvoja. Prvý návrh lokalitného programu Zmien a doplnkov č. 5 bol schválený na 6. zasadnutí MsZ v júni 2019. Prvé doplnenie lokalitného programu Zmien a doplnkov č. 5 bolo schválené v decembri 2019.

Poslanci MsZ na poslednom minuloročnom zasadnutí schválili návrh štvrtého doplnenia lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie Zmien a doplnkov č.5 SÚ mesta Stropkov. „Predpokladali sme, že už nedôjde k ďalšiemu dopĺňaniu a oslovili sme autora územného plánu, aby pristúpil k príprave zmluvy na prípravu zmien a doplnkov č. 5. Vzhľadom na skutočnosť, že medzitým došli na MsÚ ešte ďalšie dve žiadosti súkromných osôb. Jedná sa o lokalitu číslo 24 na ulici Šandalskej, plocha západne od novostavby rodinného domu pána J. Paraniča. Nachádza sa tam novostavba rodinného domu a ohľadom záhrady požiadal o územné rozhodnutie na výstavbu rekreačnej stavby rybníka. Vzhľadom na to, že je táto lokalita riešená ako poľnohospodárska pôda, nie je možné vydať územné rozhodnutie a ani stavebné povolenie. Vlastník sa obracal na rôzne inštitúcie, ale keďže nie je zmenený územný plán, nemôžeme pristúpiť k povoleniu tejto stavby. Následne sa prostredníctvom mesta obrátil na mestské zastupiteľstvo, aby schválilo zmenu z poľnohospodárskej pôdy na prímestskú rekreačnú zónu pre plochu rybníka a rekreačný domček,“ ozrejmil vedúci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ladislav Dubas s tým, že táto lokalita už bola prejednávaná pri schvaľovaní zmien a doplnkov číslo štyri.

„Vtedy bola zo strany mestského zastupiteľstva zamietnutá. Je pravdou, že v žiadosti pána Paraniča bol uvedený rybník a nejaký objekt na spracovanie výrobkov z rýb. Nebolo to presne špecifikované, poslanci preto usúdili, že by to mohlo mať negatívny vplyv na domov sociálnych služieb, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti a žiadosť bola zamietnutá,“ spresnil a dodal, že žiadosť teraz obsahuje len rybník a záhradný domček v západnej časti predmetného pozemku.

Poslanec R. Kmiť navrhol stiahnuť tento návrh z dôvodu chýbajúcich vyjadrení vlastníkov okolitých parciel a tiež aj vyjadrenie zariadenia sociálnych služieb, aby neboli napríklad narušené plány budúcej bytovej výstavby v predmetnej lokalite. „Myslím, že sú potrebné vyjadrenia susedov, či im rybník nebude prekážať. Predsa len rybník a ryby v ňom zvyknú zapáchať, pretože je to stojatá voda a nejedná sa pritom o rozlohou malý rybníček. Nebude to vlastníkom prekážať? Navrhoval by som, aby sme to stiahli a riešili až po konzultácií so susedmi v danej lokalite,“ povedal poslanec MsZ R. Kmiť, pričom zdôraznil, že nejde o zaujatosť voči konkrétnej osobe, ale o plánovanú výstavbu rodinných domov.

„Územný plán je výsostným právom a kompetenciou poslancov MsZ. Návrh prešiel cez príslušnú komisiu aj cez rokovanie mestskej rady. Ak sa rozhodnete, že sa to vypustí, bude to legitímne rozhodnutie, na ktoré máte právo. Bez toho, aby som tento návrh obhajoval, upozorňujem, že ak sa tentokrát vypustí, odloží sa to celé znova o niekoľko mesiacov až rokov,“ reagoval primátor mesta Ondrej Brendza.

L. Dubas zdôraznil, že nie je obvyklé, aby boli ľudia dopredu upozorňovaní, že sa v lokalite niečo plánuje stavať. „Prvým krokom je to, že sa vlastník obráti na mesto. My by sme mali s jeho návrhom osloviť autora ÚP, s ktorým máme zmluvu, autor následne zapracuje alebo nezapracuje danú zmenu. Napríklad pri zmenách a doplnkoch č. 4 sme mali 56 zmien a z toho asi 19 zmien neprešlo cez schvaľovací proces. Každý účastník konania – občan mesta Stropkov si môže uplatniť námietku. Ide len o to, či to púšťame do verejnej diskusie alebo to rovno blokujeme,“ povedal L. Dubas.

Primátor O. Brendza ešte dodal, že v príslušnej komisii a ani v mestskej rade teraz nevideli dôvody, prečo to stiahnuť: „Skúsme sa odosobniť a nepozerať na to, kto to žiada, ale prečo to žiada.“

„Keď sme v komisii preberali tento bod, padla aj taká poznámka, že ak by tam v budúcnosti tento rybník bol, tak by mohol slúžiť aj ako zásobník vody pre prípadne požiarne situácie,“ reagoval poslanec S. Rapáč.  

Poslanci návrh R. Kmiťa o vypustení tejto lokality neschválili. Schválený bol v pôvodnom znení.

Ďalšou lokalitou č. 25 je ul. Šarišská, križovatka Šarišskej a ul. S. Jurkoviča, ktorá je v súčasnom územnom pláne zaznačená ako lokalita individuálnej bytovej výstavby (IBV) a majiteľ žiada o zmenu z dôvodu, že chce v tejto lokalite postaviť umývačku áut. „Vzhľadom na to, že v podzemí tejto lokality vedú inžinierske siete, výtlačné potrubie a kanalizačné potrubia, nie je v tejto lokalite možná žiadna výstavba rodinných domov, iba stavba na pätkách alebo do úvahy prichádza preloženie týchto inžinierskych sietí. Novým majiteľom tohto pozemku je pán Kleban, ktorý požiadal mesto Stropkov o zmenu účelu v tejto lokalite. Je to oplotená plocha, na ktorej v súčasnosti stojí niekoľko áut. Predpokladám, že chce tento areál legalizovať a chce, aby sme umožnili zmenu v tejto časti z plochy so zástavbou rodinných domov na plochu občianskej vybavenosti – autobazár,“ uviedol vedúci .

Schválená bola aj lokalita č. 26, ktorá sa nachádza na Chotčanskej ulici. „Cestou na Medzilaborce máme po pravej strane firmu Komet – Ladislav Terna. Pred ňou je slepá ulica, kde v súčasnosti prebieha výstavba. Súkromný investor pripravuje pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu. Budujú cesty a rozparcelovali niektoré pozemky. Za nimi sa nachádza plocha s mestskými parcelami. Vlastníci tejto výstavby prejavili záujem odkúpiť od mesta tieto parcely, aby si rozšírili možnosti tejto výstavby. Pri príprave rozdelenia tejto parcely na zmysluplné diely sme narazili na to, že nie je možné podľa katastrálneho zákona deliť tieto parcely, vzhľadom na to, že nie sú riešené v územnom pláne (ÚP). V prípade, ak by v ÚP riešené boli, vieme to geometrickým plánom rozdeliť. Z tohto dôvodu a na základe tejto žiadosti je záujem, aby sme zahrnuli tieto parcely do ÚP,“ priblížil Dubas.

Primátor O. Brendza dodal, že platí zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy a teda toto je ten pravý dôvod. „Aby sme mohli uvažovať o odpredaji, jednoducho zmeníme poľnohospodársku pôdu a lúky na stavebný pozemok. Takto si zvyšujeme hodnotu. Za poľnohospodársku pôdu je pritom suma iba okolo troch eur, za stavebný pozemok podstatne viac,“ uviedol.

Lokalita č. 27 sa týka priemyselného parku, západne od areálu Tesly, bývalej STS-ky. V územnom pláne je riešená ako „výroba a občianska vybavenosť“. Cesta pri priemyselnom parku, ktorá je v ÚP vyznačená, je preložkou cesty prvej triedy I/15. „Cesta zahŕňa rozšírenie z oboch strán. V tomto bode bol v minulosti plánovaný vjazd do priemyselného parku. Je tu riešiteľnosť vojsť priamo z obchvatu do tohto priemyselného parku. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nemáme tento vjazd riešený a investor preložky štátnej cesty potrebuje vedieť, či má realizovať aj odbočovacie a pripojovacie pruhy alebo nie. Otázkou teda bolo, či je to zahrnuté v ÚP. Povedali sme, že to skúsime zahrnúť do ÚP, teda zahrnúť napojenie preložky cesty I/15 do nášho priemyselného parku,“ upresnil vedúci odboru výstavby.

„Na pôde mestského úradu prebehlo rokovanie so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie nášho obchvatu. Boli sme upozornení aj Slovenskou správou ciest. Investor s tým ráta, no my to nemáme v ÚP. Ak to nebude v ÚP, nemôže to automaticky prejsť do tejto projektovej dokumentácie. Je to zmysluplné, toto je hlavný motív, prečo sme opäť otvorili ÚP, aby sme umožnili potencionálne sa napojiť na obchvat, na preložku cesty k priemyselnému areálu – od Tesly a ku ostatným firmám, ktoré sú v areáli bývalej STS-ky,“ priblížil O. Brendza.  

Lokalita č. 28 je lokalitou poľnohospodárskej pôdy nad rybníkom. „V lokalite začali vznikať najprv záhradné chatky, potom väčšie drevené stavby, neskôr murované. Lokalita sa teda začína využívať ako prímestská rekreačná zóna. Zdalo sa nám zmysluplné túto plochu preklasifikovať na záhradkársku plochu a prímestskú rekreáciu. Vlastníci záhradných domčekov nás tlačia, aby sme legalizovali tieto stavby a týka sa to samozrejme aj ďalších. Uvidíme aká bude odozva ostatných vlastníkov,“ uviedol L. Dubas.  

Primátor zdôraznil potrebu rozdelenia problematiky tejto lokality na dve časti. „Prvá časť je legalizácia. Možno je namieste sa spýtať, ako mesto doteraz vydalo stavebné povolenia na poľnohospodársku pôdu. Pýtať sa môžeme, odpoveďou je, že v minulosti sa na to nedbalo. Teraz sa na to dbá,“ priznal a dodal:

„Základná vec je, aby pri vydávaní stavebného povolenia bol dodržaný účel využitia územia, v ktorom sa realizuje stavba, čiže na jednej strane legalizujeme jestvujúce územie, na druhej strane vytvárame priestor a rezervu na ďalšie stavby.“

Návrh na doplnenie lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie zmien bol schválený.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter