Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nové dopravné značenie v centre mesta

Mesto Stropkov upozorňuje vodičov motorových vozidiel, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky došlo na vytipovaných miestach k zmene dopravného značenia. „Najvypuklejší problém v dodržiavaní nového dopravného značenia je na Ul. Konštantínovej pri predajni mäsa a mäsových výrobkov Mäso Eso. Na protiľahlej strane miestnej komunikácie pri budove gymnázia a ZŠ bola začiatkom mája osadená nová dopravná značka B 34 „Zákaz zastavenia“. Jej umiestnenie v uvedenej lokalite bolo navrhnuté v dopravnej komisii mesta Stropkov a následne schválené Okresným dopravným inšpektorátom Svidník z dôvodu, že na uvedenej komunikácii dochádzalo ku kolíznym situáciám. Pri strete dvoch oproti idúcich vozidiel musel vodič niektorého z nich vycúvať, pretože na úzkej komunikácií nebol možný bezpečný prejazd oboch vozidiel,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície Marián Harmada.

Uviedol, že v minulosti viacerí vodiči dlhodobo parkovali svoje vozidlá na okraji cesty a časťou vozidla stáli na priľahlom chodníku. Pritom zastavenie a státie vozidla je zakázané, pokiaľ neostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Okrem iného platí aj ďalšie ustanovenie zákona o cestnej premávke, ktoré v § 23, ods. 1 citovaného zákona hovorí, že vodič musí v obci pri státí vozidla na ceste ponechať voľný jazdný pruh o šírke 3 m pre každý smer jazdy, čiže spolu 6 m a pri zastavení voľný jazdný pruh o šírke 3 m. Pripomínam, že zastavením podľa zákona o cestnej premávke sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu. Nehovoriac, že mnoho aj stropkovských vodičov parkuje v protismere jazdy svojho vozidla (mimo jednosmernej cesty), čo je taktiež zakázané a tým pádom ani nemôžu vidieť osadenú dopravnú značku po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla.“

Aj keď na všetkých obecných a mestských cestách na Slovensku platia horeuvedené ustanovenia zákona o cestnej premávke, niektorí vodiči porušujú ustanovenia zákona o cestnej premávke o zákaze zastavenia a státia, preto je potrebné ešte doplniť zákaz dopravnou značkou.

Na základe uvedených dôvodov Mestská polícia Stropkov od osadenia novej dopravnej značky riešila porušenie tohto priestupku v prevažnej miere upozorňovaním a napomínaním. Postupom času však môžu byť vodiči riešení sankciou, kde v blokovom konaní je možné uložiť pokutu až do výšky 50 eur.

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter