Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mimoriadne rokovanie poslancov o výstavbe nájomných bytov

byt

Primátor O. Brendza plánuje mať hrubú stavbu bytového domu pod strechou do zimy

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného uplynulý pondelok, 23. mája schválili návrh na schválenie investičného zámeru na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie a podpory obstarania nájomných bytov.

Vzhľadom na súčasný zvýšený dopyt po nájomných bytoch Mesto Stropkov pripravilo v roku 2021 projektovú dokumentáciu na výstavbu bytového domu v lokalite na Hrnčiarskej ulici v priestore po zbúraných rodinných domoch. Pozemky sú vo vlastníctve mesta Stropkov. Projekčné práce pre mesto Stropkov zabezpečovala spoločnosť Stavoprojekt Prešov s.r.o.

Projekt rieši výstavbu 22 bytov v 8 podlažnom bodovom bytovom dome s výťahom. V bytovom dome sa má nachádzať 7 trojizbových bytov, 8 dvojizbových bytov a 7 jednoizbových bytov. Súčasťou projektu sú príslušné parkovacie miesta, spevnené miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie a prípojky inžinierskych sietí.

„Mesto Stropkov pripravilo v roku 2021 projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného rozhodnutia a následne pre vydanie stavebného povolenia. Územné rozhodnutie bolo vydané 31.5. a 22.7. bolo vydané stavebné povolenie na stavbu. Vzhľadom na to, že mesto nemá vlastné zdroje v takejto výške na postavenie bytov, plánujeme výstavbu zabezpečiť formou financovania úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotáciou z Ministerstva výstavby a dopravy SR,“ ozrejmil vedúci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ladislav Dubas.

„Na základe podmienok ŠFRB a Ministerstva dopravy boli pripravené projektové dokumentácie, ktoré obsahovali povinné výmery bytov, teda určité špecifiká. Táto dokumentácia, ktorá bola predložená, spĺňala tieto podmienky ŠFRB. Následne mesto začalo zabezpečovať výberové konanie na zhotoviteľa, pretože je to povinnou prílohou podania žiadosti,“ dodal.

Ako ďalej L. Dubas uviedol, prvé dve kolá verejného obstarávania neúspešné a vyhlasovateľom súťaže zrušené, pretože ani jeden z uchádzačov, ktorí mali v súťaži najnižšiu cenu za realizáciu diela, nesplnil podmienky o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ani podmienky na poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona o ŠFRB. V súčasných platných predpisoch ide o podmienku, že obstarávací náklad na obstaranie jedného metra štvorcového bytu nesmie prekročiť čiastku 1090 eur s DPH.

„Po treťom opakovaní výberového konania jeden uchádzač splnil túto podmienku a predložil najnižšiu cenu za realizáciu diela. S týmto uchádzačom mesto pripravilo zmluvu o dielo, ktorá bola podpísaná a zverejnená. Zároveň však po konzultácii na Okresnom úrade v Prešove došlo k identifikácii prác, ktoré boli v rozpočte neoprávnene a dodatkom bola čiastka z výberového konania znížená. Podpísaný bol dodatok, kde je čiastka v zmluve upravená o viac ako 7 tisíc eur,“ doplnil L. Dubas s tým, že poslednou povinnou prílohou žiadosti na poskytnutie dotácie je uznesenie mestského zastupiteľstva.

„Ceny stavebnej práce i ceny stavebných materiálov narastajú. Táto samotná žiadosť ešte sama o sebe nič neznamená. Aby sme ju však mohli podať, potrebujeme požehnanie a rozhodnutie mestského zastupiteľstva,“ uviedol primátor O. Brendza, ktorý hovorí o ambícii mať hrubú stavbu bytového domu pod strechou do tejto zimy.

„Bude to posudzované. Nie je tu čo riešiť, ak je všetko v poriadku, mali by sme začať stavať ešte v tomto roku. Toto je odvážny zámer, ale nie nereálny. Budeme sa snažiť dopracovať čo najskôr k výsledku rozhodnutia o tejto žiadosti,“ dodal.

Poslanec Radko Kmiť sa zaujímal o iné možnosti financovania výstavby nájomných bytov v prípade, ak by sa mestu nepodarilo získať dotáciu zo ŠFRB a ministerstva dopravy. Existujú teda iné zdroje financovania?

Primátor O. Brendza reagoval: „Sú dve možnosti. Jedna je podanie žiadosti do konca mája, ak chceme využiť aj dotáciu. Vtedy je to zaujímavé a dostupné a najvýhodnejšie, hlavne pre tých, ktorí sa uchádzajú o tento nájomný byt. Pokiaľ by sme chceli ísť cez komerčný úver za podmienok, ktoré sú dané pre samosprávy, podmienky a výška nájomného by pre nájomcov bola nevýhodná. Dostali by sme sa z výhody do nevýhody. Spoliehame sa na to, že podmienky dotácie cez ŠFRB a ministerstva dopravy spĺňame. A pokiaľ by nastala situácia, že z rôznych dôvodov vznikne problém, budeme to riešiť.“

V závere dodal: „Za seba však môžem povedať, že by som do úveru na sto percent nešiel. Je rozdiel splácať 65% a 35% je dotácia ako splácať 100%. Je rozdiel mať v Stropkove nájomné vo výške 100 až 150 eur ako 300 eur aj s energiami. Analyzovali sme to viackrát, ale v dnešnej dobe nič neplatí dlhšie ako jeden týždeň.“

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter