Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mestský rozpočet na budúci rok bol schválený

polak 2

Prvé pracovné zasadnutie majú za sebou novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove. V jeho úvode sa venovali personálnym nomináciám do piatich komisií pôsobiacich pri zastupiteľstve. Ich predsedov si poslanci spomedzi seba volili na novembrovom ustanovujúcom zasadnutí. Okrem predsedu pôsobia v každej z nich traja poslanci a traja členovia z radov odbornej verejnosti. Najpočetnejšou je Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, ktorá má okrem predsedu ďalších desať členov z radov poslancov a odborníkov mimo zastupiteľstva.

Poslanci delegovali aj staronových členov do správnej rady sociálneho zariadenia Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o., ktorú založilo mesto Stropkov, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach. Samosprávu tam budú aj v nasledujúcich štyroch rokoch zastupovať Marián Vašš, Jozef Bujdoš a poslanec Michal Sýkora.

Napriek chýbajúcim ukazovateľom rozpočet prešiel jednohlasne

Aj keď stále nie sú známe východiskové makroekonomické ukazovatele pre budúci rok, stropkovská samospráva sa rozhodla nenasledovať cestu niektorých samospráv a na posledné tohtoročné zasadnutie pripravila návrh budúcoročného rozpočtu. V Stropkove rátajú s celkovými príjmami vo výške 14 912 092 eur, výdavky predpokladajú na úrovni 14 911 638 eur. Pri tvorbe rozpočtu boli zohľadnené bežné výdavky zhruba na úrovni tohto roka s tým, že pre rok 2023 sú tam zapracované narastajúce výdavky týkajúce sa zákonného zvýšenia miezd a takisto nárast cien energií. „Návrh rozpočtu je východiskový. Keďže stále nie je schválený štátny rozpočet, v čase jeho spracovania i schvaľovania stále neboli známe východiskové štatistické údaje na výnose dane z príjmu fyzických osôb ani hodnotový koeficient na žiaka. Očakávame preto, že po schválení štátneho rozpočtu a po zapracovaní výsledkov hospodárenia mesta za rok 2022 bude v apríli budúceho roka predložená na rokovanie zastupiteľstva prvá rozsiahlejšia zmena mestského rozpočtu,“ uviedol vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák.

Postavia 22 bytov, rekonštruu­jú park i ďalšie športoviská

Najvýznamnejšou budúcoročnou investíciou samosprávy bude výstavba 22 bytov na ulici Hrnčiarskej financovanej z úveru zo ŠFRB, dotácie ministerstva dopravy a 300-tisícového komerčného úveru na technickú vybavenosť stavby. V jarných mesiacoch ukončia aj prvú etapu rekonštrukcie miestneho parku za vyše 190 tisíc, na ktorú získali dotáciu z programu Interreg Poľsko – Slovensko. Významnou investíciou bude aj regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici za vyše 340 tis. eur. Z dotácií budú financovať rekonštrukciu palubovky mestskej športovej haly za 160 tis. eur (polovicu tvorí dotácia z Fondu rozvoja športu) a ďalším obnoveným športoviskom bude krytá plaváreň, kde prebehne kompletná rekonštrukcia telesa bazéna za 52 tis. eur, z čoho 43 tis. predstavuje dotácia z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Modernizované bude aj technologické vybavenie kultúrneho strediska za viac ako 170 tis. eur, na ktoré samospráva získala dotáciu z ministerstva kultúry.

Upravili poslanecké odmeny

Na návrh prednostu mestského úradu Stanislava Humeníka došlo k zmenám v zásadách odmeňovania tamojších mestských poslancov. Doteraz ich mesačná odmena predstavovala 1/45-inu základného platu primátora mesta, čo v súčasnosti predstavovalo zhruba 76 eur. Po novom sa ich odmena zvýši, keďže podiel pre výpočet bude stanovený na 1/35-inu z primátorovho základu. Vo finančnom vyjadrení to bude aktuálne 98 eur. Zvýšia sa aj odmeny pre členov mestskej rady (zo 40 na 50 eur za zasadnutie), ako aj členov komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve: členovia – poslanci dostanú 40 eur za zasadnutie (doteraz 30 eur), zástupcovia odbornej verejnosti v komisiách 25 eur (20 eur). Valorizácia odmeny sa dotkne aj zástupcu primátora mesta Petra Lehockého. Na základe predloženého návrhu bude jeho mesačná odmena predstavovať jednu dvanástinu základného platu primátora zvýšeného o 20 %, čo je vo finančnom vyjadrení podľa východiskových údajov z lanského roku 341 eur (doteraz to bolo 284 eur). Za predložený návrh hlasovalo 17 poslancov, jeden sa zdržal.

Schválili trojicu VZN a predĺžili platnosť PHSR

V ďalšom priebehu zastupiteľstva poslanci schválil tri návrhy VZN: o určení podrobností poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; o školských obvodoch základných škôl na území mesta Stropkov a prijali aj nové VZN o konaní miestneho referenda. Odznela tiež informácia o výsledku kontroly NKÚ SR týkajúca sa vymáhania nedoplatkov v samospráve, poslanci tiež predĺžili platnosť aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2013 – 2022 do konca augusta budúceho roka.

Na budúci rok naplánovali v Stropkove päť riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva – vo februári, apríli, júni, septembri a decembri.

Peter Novák,

hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter