Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mestská polícia má bezpečnostnú situáciu pod kontrolou

harmada

Hliadky MOPS už nateraz v uliciach neuvidíme

Prioritným cieľom Mestskej polície ako poriadkového útvaru v meste Stropkov bolo predovšetkým zaistenie verejného poriadku a kontrola bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky hlavne v statickej doprave. Výkon služby príslušníkov MsP bol riadený a organizovaný taktiež aj na základe aktuálnych požiadaviek, podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva ako aj samotných občanov mesta Stropkov.

V tomto kontexte MsP uskutočňovala hlavne kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas rôznych športových, spoločenských, kultúrnych, cirkevných, politických a iných podujatí. Samotný výkon služby hliadok polície vychádzal vždy zo zodpovedajúcej analýzy bezpečnostnej situácie v meste. V neposlednom rade bola patrične venovaná pozornosť ochrane životného prostredia, čistote v meste, či dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, detských ihrísk a pod.

Z celkového pohľadu za sledované obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo za obdobie druhého polroka 2022 zaznamenané na území mesta Stropkov a v jeho mestských častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície alebo Policajného zboru SR,“ uviedol náčelník MsP Marián Harmada a dodal, že je potrebné uvedomiť si, že požiadavky na zvýšený výkon služby či zvýšený počet kontrol v jednotlivých úsekoch a lokalitách môže byť realizovaný iba v súlade s fyzickými možnosťami MsP.

Príslušníkov MOPS v uliciach už zatiaľ neuvidíme

Koncom kalendárneho roka 2022 skončil 5 rokov trvajúci projekt Ministerstva vnútra SR, v rámci ktorého boli prijatí 8 členovia Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) prevažne z radov rómskych spoluobčanov. „Títo členovia MOPS významnou mierou pomáhali pri plnení úloh Mestskej polície, hlavne pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na vytipovaných priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a kontrole verejného poriadku v prevažnej miere v centrálnej časti mesta,“ priblížil náčelník MsP s tým, že v súčasnej dobe sa čaká na vypísanie nového projektu MV SR, do ktorého sa opäť MsP zapojí.

Hliadky mestskej polície v rámci výkonu služby úzko spolupracovali s príslušníkmi OO PZ Stropkov, či už sa jednalo o koordináciu výkonu služby alebo o vzájomnú spoluprácu.

V prípade potreby boli operatívne vykonávané spoločné úkony s hliadkou OO PZ Stropkov či už pri narušovaní verejného poriadku hlavne neprispôsobivými občanmi v lokalitách Ul. Orgovánová, Za Jarkom a Pod Laščíkom, kde sa jednalo o roztržky a bitky medzi rodinami počas krstín, svadieb, poberanie sociálnych dávok a pod. V neposlednom rade boli naplánované a vykonané spoločné hliadky v rámci policajných akcií pri kontrole podávania a konzumácie alkoholických nápojov maloletým a mladistvým osobám v reštauračných zariadeniach,“ pokračoval v hodnotení M. Harmada a zdôraznil, že táto vzájomná súčinnosť je efektívna najmä počas piatkov a sobôt vo večernej a nočnej dobe a počas iných kultúrno-spoločenských akcií, kedy sa mládež vo väčšom množstve zdržiava v reštauračných zariadeniach, resp. v uliciach mesta. „Na základe vyššie uvedených skutočností úroveň spolupráce hodnotím kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom informácie. Obdobne je to aj na úrovni náčelníka MsP a riaditeľa OO PZ.“

MsP Stropkov v hodnotenom období zabezpečovala verejný poriadok a dohľad nad bezpečnosťou osôb počas konania rôznych cirkevných sviatkov ako aj rôznych spoločenských, športových a kultúrnych podujatí konaných na území mesta Stropkov a jeho mestských častiach Bokša a Sitník. „Zopár prípadov hlučného správania zákazníkov reštauračných zariadení hliadka MsP riešila operatívne v rámci výkonu hliadkovej služby.“

V rámci výkonu služby hliadky okrem iného vykonávali taktiež pravidelné kontroly v areáli hnedého priemyselného parku so zámerom zabrániť krádežiam materiálu, poškodzovaniu už inštalovaných zariadení. Zvýšenú pozornosť hliadky MsP venovali aj pešej zóne s cieľom zamedziť, resp. čiastočne eliminovať rušenie nočného kľudu a verejného poriadku v okolí bytových domov. V priebehu hodnoteného obdobia mestská polícia vykonávala zvýšenú kontrolu aj na Nám. SNP. „Zvýšený dohľad sa týkal, tak ako dodržiavania pravidiel cestnej premávky, tak aj ochrany majetku mesta za účelom zabrániť poškodzovaniu verejno-prospešných zariadení a zelene. Tu rovnako možno konštatovať, že počas hodnoteného obdobia nedošlo k žiadnemu nezákonnému správaniu zo strany občanov, či k žiadnym závažným prejavom vandalizmu,“ zhodnotil.

Zvýšená pozornosť zo strany MsP bola orientovaná aj na okolie reštauračných zariadení, najmä tých, ktoré navštevujú väčšie skupiny mládeže, kde by hrozilo riziko porušovania nočného kľudu, verejného poriadku a vandalizmu. Ako náčelník MsP informoval, vo väčšine prípadov na upozornenie hliadky došlo k náprave aj bez uloženia blokovej pokuty.

Činnosťou bolo aj zabezpečenie bezpečného prechodu školskej mládeže cez prechody pre chodcov. „Tu môžem konštatovať, že prevažnú časť výkonu služby na týchto priechodoch pre chodcov zabezpečovali príslušníci MOPS, čím výrazne pomohli aj hliadkam MsP, pretože sa tak mohli venovať ostatnej služobnej činnosti,“ priblížil.

Pozornosť MsP venovala aj problematike držania psov na území mesta Stropkov. Náčelník MsP uviedol, že v meste Stropkov sú na viacerých miestach inštalované nádoby na psie exkrementy, ktoré výrazne pomáhajú majiteľom psov pri ich venčení. „Tu musím poukázať na fakt, že niektorí nezodpovední občania mesta tieto nádoby využívajú na ostatný odpad,“ uviedol a pokračoval: „Problematika túlavých psov je aj naďalej aktuálna. Veľké množstvo túlavých psov sa nachádza hlavne v lokalitách Ul. Orgovánová, Za jarkom a Pod Laščíkom. Na území mesta a v jeho mestských častiach bolo vykonaných 6 odchytov túlavých psov, počas ktorých bolo odchytených 24 psov.“

Ako ďalej uviedol, aby sa predchádzalo vandalizmu, zamedzilo sa obťažovanie cestujúcich, boli pravidelne realizované kontroly aj na autobusovej stanici a tiež v areáli nemocnice, ktorý je nedostatočne oplotený. „Zámerom uskutočnených kontrolných hliadok bolo zamedziť bezdôvodnému zdržiavaniu rómskej mládeže a neprispôsobivých občanov so zámerom zabezpečiť verejný poriadok.“

Príslušníci MsP zisťovali nedostatky technického charakteru v meste. Jednalo sa napríklad o chýbajúce poklopy kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie, čistotu chodníkov, nebezpečné námrazy na komunikáciách a budovách a pod. „Všetky zistené nedostatky boli následné oznámené kompetentne príslušným orgánom a zodpovedným osobám,“ informoval náčelník.

Pozornosť bola venovaná aj pešej zóne, kde sú viaceré detské ihriská ako aj športová plocha pre mládež. „Tu je potrebné spomenúť detské ihrisko Žihadielko. Počas kontroly verejného poriadku mu bola venovaná zvýšenú pozornosť pretože, hlavne v jarných a letných mesiacoch bolo značne navštevované, musel byť vykonávaný zvýšený dohľad či už mestskými policajtami alebo občianskymi hliadkami, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu hlavne staršími deťmi a mládežou, čo bolo v rozpore s ihriskovým poriadkom,“ povedal náčelník MsP a dodal, že v rámci prevencie zase počas dažďov boli monitorované hladiny riek a zabezpečovaný bol operatívny informačný servis pre vedenie mesta. „Zabezpečovaný a kontrolovaný bol verejný poriadok aj v okolí farského kostola a kláštora, čím predchádzali poškodzovaniu tam osadených sôch.“

Zopár štatistických údajov v závere

Čo sa týka konkrétnych výsledkov, v priebehu hodnoteného obdobia bolo na mestskej polícii Stropkov zistených 382 priestupkov, z ktorých 226 sa realizovali v blokovom konaní na sumu 3070 eur a 156 priestupkov riešili napomenutím, žiadny z priestupkov nebol odložený. Tu by som chcel spomenúť, že oproti druhému polroku roka 2021 je počet zistených priestupkov o 144 priestupkov viac, pričom v blokovom konaní bolo uložených o 89 priestupkov viac na sumu 1160 eur.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter