Branislav Tréger: ZMOS v zložitej situácii ponúka súčinnosť