Analýza ZMOS: Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb

Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania.

Po čom siahli samosprávy?

ZMOS sa v prieskume pýtal starostov a primátorov na to, aké externé zdroje financovania doposiaľ využili ich samosprávy na rozvojové potreby. Najviac, presnejšie 53 % samospráv, doposiaľ využilo úver z komerčnej banky. Viac ako štvrtina (25,5 %) v prieskume uviedla, že doposiaľ nevyužili externé zdroje financovania. Skúsenosti s úverom zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. má 15,2 % samospráv. Private public partnership využilo 1,5 % miest a obcí. O niečo menej (1,3 %) uviedlo, že využili úver z Európskej investičnej banky, alebo Rozvojovej banky Rady Európy. Zdroje zo Slovak Invest Holdingu nevyužila ani jedna zo samospráv zaradená do prieskumu. K tejto téme sa nevedelo vyjadriť 4,5% opýtaných.

Súčasť percent pri odpovediach prevyšuje 100 % z dôvodu, že respondenti mohli uviesť viacero odpovedí. To isté platí aj pre ďalšiu anketovú otázku, v ktorej odpovedalo na to, do akých oblastí investovali externé zdroje financovania.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať