Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Záujem o štúdium na odborných školách klesá, trh práce však ich absolventov potrebuje

<h3>Ing. Kuľbaga: „Na uplatnenie je potrebné myslieť už pri vypisovaní
prihlášok na strednú školu.“

Štúdium na strednej alebo vysokej škole ešte nezaručuje aj adekvátne
uplatnenie na trhu práce. Absolventi určitých smerov síce majú vzdelanie,
ale o odbory, ktoré vyštudovali, nie je na Slovensku záujem. Podľa
riaditeľa Strednej odbornej školy elektronickej v Stropkove Ing. Petra
Kuľbagu by sa mali rodičia a deti nad týmto faktom zamyslieť už pri
vypisovaní prihlášok na strednú školu.

<p>Koľko žiakov navštevuje v súčasnosti SOŠE
Stropkov?

SOŠE v súčasnosti navštevuje 162 žiakov, avšak kapacita školy je
240 žiakov. Zníženie ich počtu zapríčinil predovšetkým výrazný
demografický pokles rozhodujúcich populačných ročníkov v našom regióne
a tiež z praktického hľadiska nepochopiteľná orientácia záujmu žiakov a
ich rodičov na odbory, s ktorými je ťažko uplatniť sa na trhu práce.
Pokles počtu žiakov netrápi len našu školu, ale takmer všetky školy
technického zamerania v okrajových regiónoch Slovenska. Z hľadiska potrieb
trhu práce je to paradoxná situácia.
Koľko študijných odborov má škola v súčasnosti?
žiaci v súčasnosti študujú v dvoch študijných odboroch. Odbor 2675
6 elektrotechnika je zameraný na oblasť počítačových systémov a je
dobrým štartom pre štúdium na vysokých školách pre uvedenú oblasť a
programovanie systémov. Druhý študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik
je zameraný na oblasť informačných technológií. Tento odbor pripravuje
špecialistov na výpočtovú techniku a na štúdium na vysokú školu.
Plánujete v budúcom školskom roku rozšíriť ponuku študijných
odborov?

Pred rokom 1990 sme boli podnikovou školou Tesla Stropkov a. s. a vyučované
odbory sme prispôsobovali potrebám podniku. Po nútenom odčlenení od Tesla
Stropkov a. s. sme sa postupne začali orientovať na výpočtovú techniku a
informačné technológie, pričom sme si zachovali možnosti štúdia
v študijných a učebných odborov strojárskeho zamerania. Vzhľadom na
nízky záujem dievčat o elektrotechniku a strojárstvo sme pre nich zaradili
študijné odbory 7237 6 informačné systémy a služby, 3792 4 poštový
manipulant a učebný odbor 6475 2 technicko-administratívny pracovník. Okrem
týchto odborov môžu záujemcovia študovať (ak sa prihlási aspoň
10 žiakov na jeden odbor) v odboroch 2675 6 elektrotechnika, 2426
4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 3658
4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 3447 4 grafik digitálnych
médií, 2682 4 mechanik počítačových sietí, 2697 4 mechanik
elektrotechnik, 3778 4 technik informačných a telekomunikačných
technológií, 2683 2 elektromechanik, 2687 2 autoelektrikár, 2381
6 strojárstvo, 2411 4 mechanik nastavovač, 2423 2 nástrojár, 2433
2 obrábač kovov, 3680 2 podlahár.
Ktoré z týchto odborov sú v súčasnosti na trhu práce najviac
žiadané?

Dnes je už vážnou a často diskutovanou témou aj na úrovni vlády SR
nesúlad potrieb trhu práce so študijnými odbormi, ktoré vyštudovali
študenti na stredných a vysokých školách. Je už nespochybniteľným
faktom, že je primnoho absolventov so zameraním na humanitné a ekonomické
odbory a nedostatok absolventov technických odborov a remesiel. Tento nesúlad
je jedným z hlavných dôvodov vysokej nezamestnanosti mladých ľudí. Aby sa
to zmenilo, je nevyhnutné zmeniť pohľad rodičov žiakov základných škôl
na to, ako dosiahnuť úspešné uplatnenie svojho dieťaťa na trhu práce.
Mali by sa hlavne zamyslieť nad tým, akými schopnosťami ich dieťa
disponuje, o ktoré odbory je na trhu práce najväčší záujem a
v neposlednom rade, aký zárobok a kariérny rast umožňuje zvolený odbor.
Odborníci na trh práce dlhoročne upozorňujú na nedostatok strojárov a
remeselníkov. V súčasnosti najväčší boom zažívajú profesie v oblasti
informačných technológii. No aj napriek tomu je reálny záujem o tieto
odbory nízky. Vo vlastnom záujme by sme to mali zmeniť, lebo onedlho túto
medzeru budeme musieť vyplniť pracovnou silou dovezenou zo zahraničia a naši
mladí ľudia budú klientmi úradov prace. Dnes sa ukazuje, že sme urobili
dobre, keď sme sa orientovali na odbory v oblasti informačných technológii
a zachovali si možnosť vyučovať aj strojárske odbory. Dnes má o tieto
odbory trh práce najväčší záujem. Rodičia v iných regiónoch to už
pochopili a ja verím, že sa to zlepší aj u nás. Môžem rodičov
informovať, že Tesla Stropkov a. s. prejavila záujem o absolventov
študijného odboru 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a
zariadení. V súvislosti s tým oslovila riaditeľov všetkých základných
škôl v regióne. Aj z tohto príkladu je vidieť, že zamestnávatelia vedia
zamestnať absolventov s technickými odbormi aj v regióne s pomerne vysokou
mierou nezamestnanosti.
Vzhľadom na klesajúci počet študentov sa mnohé odborné školy
spájajú. V Stropkove pôsobia dve – SOŠE a SOŠ. Neplánuje sa ich
zlúčenie?

Aj vaša otázka potvrdzuje skutočnosť, že sa mnohé iné odborné školy
hlavne technického zamerania trápia s problémom poklesu počtu žiakov
z dôvodu nezáujmu o štúdium technických a remeselných odborov.
Zriaďovatelia škôl, samosprávne kraje, riešia pokles žiakov na školách
ich spájaním, pretože škola je financovaná v závislosti od počtu žiakov
a pri kritickom počte nemôže z ekonomických dôvodov prežiť. Tak
v Košickom samosprávnom kraji došlo počas minulého leta k zlúčeniu viac
ako desiatich škôl a v našom kraji sa to týkalo asi siedmich škôl. Na
úrovni PSK sa v nedávnej minulosti objavili úvahy racionalizovať sieť
stredných škôl aj v našom okrese. Do úvahy prichádzalo zlúčenie dvoch
odborných škôl v meste, našej SOŠE a SOŠ. Nakoniec sa od tejto myšlienky
upustilo, pretože zamerania obidvoch škôl v oblasti vzdelávania sú celkom
odlišné a nekompatibilné. Stredná odborná škola elektrotechnická a
Stredná odborná škola v Stropkove sa orientujú na diametrálne odlišné
cieľové skupiny žiakov základných škôl a tak sú aj verejnosťou
vnímané. Aj mesto Stropkov, konkrétne primátor MUDr. Peter Obrimčák
vyjadril oficiálne stanovisko, v ktorom sa negatívne postavil k zlúčeniu
obidvoch škôl. Bolo by proti zdravému rozumu, aby školy, ktoré produkujú
absolventov s najnižšou mierou zamestnanosti boli podporované a školy,
ktoré pripravujú absolventov v odboroch, ktoré náš štát a teda aj my
všetci potrebujeme, zanikali. To je ale úloha pre tých, ktorí riadia a
spravujú verejný život, teda pre našich politikov. Ostáva veriť, že už
konečne niečo konkrétne pripravia pre podporu odborného školstva.
Na záver ešte jedna otázka. Koľko študentov vašej školy má
záujem pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu?

Na vysoké školy sa hlási približne 60 percent žiakov končiacich
ročníkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter