Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovčan M. Štefánik ako slovenský delegát v Kongrese Rady Európy v Štrasburgu

Matej Štefánik sa stal slovenským mládežníckym delegátom v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy pre rok 2022. Má 27 rokov, regionálnemu rozvoju sa venuje takmer štyri roky a o participáciu na lokálnej úrovni sa začal zaujímať ešte v mládežníckom parlamente mesta Stropkov. Posledné dva roky bol tiež ambasádorom v rámci iniciatívy Európskej komisie „EU Neighbours East“.

Zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv sa konalo koncom marca v Štrasburgu, kde sa stretli zástupcovia miest, obcí a regiónov z členských krajín Rady Európy. Kľúčovou témou bol vojnový konflikt u našich susedov na Ukrajine. Slovenskú samosprávu zastupovali predseda slovenskej delegácia a zároveň starosta mestskej časti Košice – Juh J. Hlinka a tiež starosta obce Cífer M. Sagan. Jediným delegátom z Prešovského samosprávneho kraja bol Matej Štefánik zo Stropkova, ktorý pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci sekcie programov cezhraničnej spolupráce. O marcovom zasadnutí Kongresu v Štrasburgu nám prezradil viac.

„Dostal som tento rok príležitosť zastávať mandát pre rok 2022 v tzv. Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Kongres je miestom, ktorý spája vyše 300 členov zo 46 členských štátov Rady Európy (RE). Sú to volení zástupcovia z radov miest, obcí a regiónov. Slovensko v Kongrese zastupuje päť členov a päť náhradníkov,“ priblížil Matej Štefánik s tým, že v rámci Slovenska má tento kongres na starosti Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Hlavnou úlohou Kongresu je posilňovať a monitorovať rozvoj demokracie na miestnej a regionálnej úrovni. Vykonáva pravidelné monitorovacie návštevy v 46 členských štátoch, posudzuje konkrétne aspekty Európskej charty lokálnej demokracie, je pozorovateľom v miestnych a regionálnych voľbách. V nadväznosti na svoje monitorovacie návštevy Kongres vypracúva správy, ktoré prijíma Monitorovací výbor. Tento výbor schvaľuje aj odporúčania, ktoré sa po ich prijatí Kongresom zasielajú členským štátom.

„V roku 2022, ktorý bol vyhlásený za európsky rok mládeže, Kongres vybral z každého členského štátu jedného zástupcu do 30 rokov, ktorý bude práve delegátom mládeže. Znamená to, že bude propagovať a komunikovať výzvy, ktorým čelia mladí ľudia na regionálnej a miestnej úrovni v tom – ktorom štáte. Komunikovať o nich bude na európskej úrovni. Kongres je vlastne hlasom zástupcov lokálnych a regionálnych orgánov. Je tu teda reálna možnosť vyjadrovať sa na európskej i medzinárodnej úrovni k dianiu v samospráve. Hlas mládeže získava teda väčšiu váhu,“ pokračoval a dodal:

„V marci som sa zúčastnil na 42. zasadnutí kongresu, ktorého hlavnou témou bola samozrejme situácia na Ukrajine. Práve mestá, obce a regióny sú tie, ktoré sú najviac zasiahnuté humanitárnym rozmerom celej tejto vojnovej situácie a na ich pleciach je postarať sa o utečencov a poskytnúť pomoc,“ uviedol M. Štefánik s tým, že medzi účastníkmi marcového Kongresu bol aj ukrajinský minister rozvoja spoločenstiev a územia Ukrajiny, starosta Kyjeva V. Kličko a starosta mesta Mikolajiv.

„Diskutovalo sa o tom, ako vie Rada Európy a Kongres ako taký, a tiež Európska únia, pomôcť s krízou, ktorá vznikla v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine,“ povedal a zdôraznil, že Rada Európy bola ako jediná medzinárodná organizácia, ktorá zareagovala ako prvá na agresiu zo strany Ruskej federácie tým, že vylúčila Rusko z RE. „Hlavným posolstvom bola teda pomoc Ukrajine na miestnej a regionálnej úrovni.“

Minúta ticha za obete na Ukrajine.

Ako ďalej uviedol, riešili sa aj ďalšie zaujímavé oblasti, napríklad zapojenie detí vo veku 6 až 12 rokov do aktivít na úrovni samospráv. „Ide o aktivity zamerané na ešte školopovinné deti, pretože v roku 2019 približne 17 percent populácie členských štátov RE tvorili práve deti vo veku do 14 rokov. V zmysle tohto vývoja RE vytvorila zaujímavú brožúru, kde je detským a zrozumiteľným spôsobom vysvetlené ako môžu aj deti v už tak útlom veku naberať vedomosti a skúsenosti pri fungovaní spoločnosti, ako môžu prispieť a byť zapojené do procesov na regionálnej a miestnej úrovni,“ uviedol a dodal, že reagovať môžu deti napríklad na environmentálne témy, šikanu v škole a mnohé iné.

„Je to vlastne pracovný zošit, ktorý bude preložený do všetkých jazykov členských štátov RE. Na zasadnutí Kongresu sme prijali odporúčanie, aby bol využívaný v školách a deti tak boli zapojené do týchto procesov na miestnej a regionálnej úrovni hravou formou,“ priblížil s tým, že je určite vhodné interaktívnou formou odovzdávať vedomosti už v útlom veku a aktívne s deťmi komunikovať aj na vážne témy a prebudiť v nich záujem o dianie vo svojom okolí či vo svete. 

Ďalšou nosnou témou zasadnutia Kongresu bola Budúcnosť mládeže vo vidieckych oblastiach členských štátov. „Rada Európy si uvedomuje, že mladí ľudia vo vidieckych regiónoch nemajú až toľko príležitostí, ako majú mladí v mestách. Zodpovedné autority si uvedomujú, že by s tým bolo treba niečo urobiť a preto bolo prijaté odporúčanie, aby členské štáty podporovali istou formou mladých ľudí vo vidieckych regiónoch z obcí,“ informoval a pokračoval:

„Štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z marca 2022 hovorí o tom, že najväčšiu položku nezamestnaných v slovenských podmienkach tvoria mladí ľudia do 29 rokov z Košického a Prešovského kraja, čo je nie veľmi potešujúci ukazovateľ, ktorý vie byť ovplyvnený už aj tým, že sa prijmú určité opatrenia. Na Slovensku funguje tzv. Vidiecky parlament mladých, ktorého členmi je práve mládež z obcí. Už na tejto úrovni tak komunikujú o svojich nápadoch, myšlienkach a možných opatreniach,“ uviedol s tým, že prostredníctvom spolupráce s príslušnou samosprávou tak vedia následne svoje názory i nápady odkomunikovať a posunúť ich kompetentným. Spektrum aktivít môže byť pritom rôzne – od dobrovoľníckych aktivít cez sociálnu prácu až po environmentálne otázky. „Pointou je jednoducho aktivizovať mladých ľudí na celoštátnej úrovni v meste i v obci. To je cieľom mandátu.“

„Úlohou delegátov mládeže je aj vytvorenie konkrétnej iniciatívy na lokálnej úrovni, ktorá by podporila mládež a napomáhala cieľom priamo s dopadom pre daný región. Rada Európy v rámci Európskeho centra mládeže v Štrasburgu (European Youth Centre Strasbourg – EYCS) vie finančne takéto iniciatívy podporiť,“ vysvetlil M. Štefánik a zdôraznil, že financovanie má svoje špecifiká.

Vystúpenie generálnej tajomníčky.

Najbližšie plenárne zasadnutie Kongresu je naplánované koncom októbra. „Bude to 43. zasadnutie, kde sa budeme znova venovať aktuálnym témam,“ povedal M. Štefánik, pričom na záver dodal, že jeho prácu ako delegáta mládeže je možné sledovať na oficiálnej facebookovej stránke CoE Youth Delegate Slovakia.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter