Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stredná odborná škola elektrotechnická má bezmála 50-ročnú tradíciu

obrazekP. Kuľbaga:
„O odborníkov v oblasti informačnej a komunikačnej technológie je
veľký záujem.“

Stredná odborná škola elektrotechnická začínala svoju činnosť pred
48 rokmi ako podnikové školské zariadenie Tesly Stropkov. Po revolúcii
v roku 1989 sa od materského podniku odčlenila a už viac ako dvadsať rokov
je podobne ako gymnáziá či iné odborné školy samostatným právnym
subjektom. SOŠE od jej založenia v roku 1962 absolvovalo približne 7 000
študentov.

„Naša škola sa od začiatku svojej existencie orientuje na
dve skupiny odborov – elektrotechnický a strojársky. Hovorím to preto,
lebo v posledných rokoch chce množstvo stredných škôl zaujať svoju
klientelu, teda žiakov základných škôl tým, že otvára nové a nové
odbory bez toho, aby na to mali personálne a materiálne vybavenie, nehovoriac
o skúsenostiach v tejto oblasti. My si držíme a ctíme tradíciu a vo
všetkých odboroch, ktoré vyučujeme, máme vynikajúce personálne obsadenie
a materiálne zabezpečenie a hlavne, vieme to robiť. Už viac ako desať rokov
sa v ponuke odborov zameriavame na to, čo dnes v oblasti elektrotechniky
potrebuje trh práce. Sú to hlavne informačné a komunikačné technológie.
Svet patrí týmto odborníkom. Najvyšší priemerný plat majú
v súčasnosti práve pracovníci v oblasti informačných technológií.
Podľa tabuľky uverejnenej v jednom zo slovenských denníkov priemerný
mesačný príjem v oblasti informačných a komunikačných technológií je
viac ako 1500,- eur. Všetky ostatné odvetvia sú v tomto rebríčku
finančne slabšie ohodnotené. Nehovoriac o tom, že je veľký hlad po
odborníkoch v oblasti informačnej a komunikačnej technológie. Len na
východnom Slovensku chýba viac ako 800 takýchto
odborníkov,“
skonštatoval riaditeľ SOŠE v Stropkove Ing.
Peter Kuľbaga a dodal, že v súčasnosti neexistuje firma, ktorá by nemala
počítačovú sieť, nebola pripojená na internet, nepoužívala technológie,
ktoré sú programovateľné. Všetky odbory, ktoré sa zameriavajú na
informačné a komunikačné technológie, sú vhodné ako pre chlapcov, tak aj
pre dievčatá. Ide o prácu s počítačmi a technikou, ktorá sa programuje,
teda nie o fyzicky náročnú prácu v nepríjemných podmienkach, ale skôr
o intelektuálne náročnú činnosť. Pre školský rok 2010/2011 ponúka
škola 6 odborov – 4 študijné, teda také, ktoré sa ukončujú
maturitnou skúškou a 2 nematuritné, dĺžka ktorých je 3 roky a štúdium
sa ukončuje výučným listom. „Odbor technik informačných a
telekomunikačných technológií vzdeláva odborníkov, bez ktorých by sa
žiadny počítač nedal pripojiť na internet, nefungovali by komunikácie typu
mobilné telefóny, satelitné prijímače. To sú odborníci, ktorí v tejto
oblasti vedia navrhovať, konštruovať, diagnostikovať a udržiavať systémy.
Odbor mechanik elektrotechnik, alebo tzv. počítačový odbor, sa zameriava na
informačné technológie. V tomto odbore pripravujeme žiakov na to, aby sa
stali odborníkmi priamo na konštrukciu počítačov. Absolvent bude vedieť
nielen rozumieť počítaču, pracovať na ňom, ale bude ho vedieť aj
zostaviť, nastaviť, opravovať, inými slovami, je to odborník, ktorý
rozumie počítaču do poslednej súčiastky.

Už samotný názov ďalšieho odboru mechanik počítačových
sietí napovedá, že jeho absolventi sú odborníci na sieťové technológie.
Akonáhle prepojíme dva a viac počítačov medzi sebou, vytvára sa
počítačová sieť. Práve títo odborníci dokážu túto sieť navrhovať,
konštruovať, spravovať. Pre tých, ktorí majú vyložene záujem
o teoretické navrhovanie počítačových systémov, ponúkame štvorročný
odbor elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy. Tam sa budú
učiť navrhovať počítačové systémy, programovať, takže ide o odbor,
ktorý je absolútne vhodný na to, aby mohli pokračovať v štúdiu na
vysokej škole. Trojročný učebný odbor elektromechanik je žiadaný na trhu
práce najmä preto, lebo dnes je veľmi málo odborníkov, ktorí vedia ľudovo
povedané natiahnuť elektrorozvody v bytových domoch, opraviť spotrebiče,
vykonávať elektroinštalačné práce. Keďže je naša škola členom
Slovenského plastikárskeho klastra, ponúkame aj odbor nástrojár, ktorý
pripravuje špecialistov na výrobu foriem pre lisovanie plastických hmôt.
U obidvoch trojročných učebných odborov sa dá na našej škole
pokračovať v nadstavbovom štúdiu,“
vysvetlil P. Kuľbaga.
Podľa jeho slov majú na tejto škole v posledných rokoch 100 % úspešnosť
prijatia na vysoké školy, keďže o štúdium na vysokých školách
technického zamerania nie je v súčasnosti enormný záujem.
„V tejto súvislosti chcem povedať, že náš absolvent sa
môže po absolvovaní školy nielen uchádzať o štúdium na vysokej škole,
ale ako hotový odborník si popri vysokej škole môže sám privyrobiť. Nič
v živote ho neprekvapí, pretože má odbornosť v ruke, už čosi vie. Toto
je veľká výhoda oproti absolventom napríklad gymnázia. Tí majú len
jedinú alternatívu – štúdium na vysokej škole. A dávno sú preč
časy, kedy platilo, že absolventi vysokých škôl majú lepšie príjmy ako
absolventi stredných škôl. V súčasnosti zarobí vynikajúci technik alebo
remeselník mnohokrát viac ako vysokoškolsky vzdelaný
človek,“
podotkol riaditeľ SOŠE. V minulosti uvažovali
o štúdiu na tejto škole skôr deviataci so slabším prospechom. Aj v tomto
smere nastali určité zmeny. „Zo základných škôl dostávame
prehľad o úspešnosti deviatakov v monitore. Je pravdou, že v priemere sa
na gymnázium hlásia žiaci s o čosi lepšími výsledkami, ale tie rozdiely
sa z roka na rok zmenšujú a nie je výnimkou, keď sú na gymnázium
prijímaní aj žiaci s priemerným prospechom. Čo sa týka počtu cudzích
jazykov, sme na tom úplne rovnako ako gymnázium. Maturuje sa z dvoch cudzích
jazykov jak na gymnáziu, tak u nás. Takže ani v tejto oblasti nie sú
rozdiely. Rozdiel je len v tom, že po ukončení našej školy má mladý
človek chlieb v rukách a výhodu na trhu práce a tiež viac alternatív pri
rozhodovaní, čo ďalej. Či študovať, alebo pracovať.“

Škola sa môže pochváliť množstvom úspešných absolventov. (Futbalisti
Pavol Gostič – Slovan Bratislava, Marián Prusák – Tatran Prešov, Alojz
Špak – Bohemians Praha, Vítkovice, Viliam Vydumský – Tatran Prešov,
Igor Popovec – Lokomotíva Košice, Stanislav Hvozda – Inter Bratislava,
Róbert Pich – Slávia Praha, Dukla Banská Bystrica, Peter Zajaroš –
1. FC Košice, majitelia KOVOROBU Stropkov Peter Balko, Jozef Jurčišin,
majiteľ NISSAN Košice Marián Flešár, majiteľ PKB Invest Prešov Ján Binc,
majiteľ MM Galem Ružomberok Martin Motyka, zástupca úradu PSK Štefan
Matejčík, riaditeľ ZŠ na Mlynskej Ing. Michal Jancura, riaditeľ ZŠ
v Kolbovciach Jozef Varcholík, dekan Bohosloveckej pravoslávnej fakulty Ján
Zozuľák a ďalší.) SOŠE bola od začiatku svojej činnosti niekoľkokrát
premenovaná. „Možno by bolo dobré ozrejmiť tie časté zmeny
názvov, pretože verejnosť nás najčastejšie vníma ako teslácku školu.
Verím, že po uverejnení týchto informácií sa to zmení. Boli sme Stredné
odborné učilište elektrotechnické, potom sme tu mali 4 roky elokovanú
triedu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, to znamená,
že sme sa učili byť priemyslováci. Potom nám ministerstvo priznalo vlastnú
priemyselnú školu a boli sme pod jednou strechou dve školy – Stredné
odborné učilište elektrotechnické a Stredná priemyselná škola
elektrotechnická. Následne sme učilište a priemyslovku zlúčili do jednej
školy, ktorá mala názov Združená stredná škola. Po legislatívnych
zmenách v roku 2008 sme sa museli premenovať na Strednú odbornú školu a
od 1. 1. 2009 nám ministerstvo priznalo aj prívlastok elektrotechnická.
O tento názov sme požiadali aj kvôli tomu, že v Stropkove boli dve
SOŠ,“
ozrejmil P. Kuľbaga. V rámci Prešovského
samosprávneho kraja pôsobia len tri Stredné odborné školy elektrotechnické
(Prešov, Poprad – Matejovce a Stropkov), ktoré majú dlhoročnú tradíciu.
„Všade inde, kde sa žiaci stretnú s nejakým
elektrotechnickým odborom, ide o účelovo vytvorené odbory v posledných
rokoch. Pre ľudí z okresov Stropkov a Svidník je veľkou výhodou, že tu
máme takúto odbornú školu, pretože rodičom tým pádom odpadávajú
náklady spojené s bývaním detí na internátoch v iných mestách.
V Stropkove sa plánuje výstavba hnedého priemyselného parku, v ktorom by
mal dominovať práve elektrotechnický priemysel. Nový zákon o vzdelávaní
umožňuje, aby zamestnávatelia vstupovali do obsahu vyučovania. My môžeme
takýmto spôsobom doslova ušiť absolventa na mieru konkrétnemu
zamestnávateľovi, samozrejme za jeho spolupráce. Je tu ešte jeden rozdiel
medzi našou školou a napríklad gymnáziom alebo obchodnou akadémiou. U nás
vyučovanie okrem niektorých všeobecnovzdelávacích predmetov prebieha vždy
pri počítačoch. Naši žiaci skôr smutne ako s radosťou reagujú na
zvonček, pretože sa im nechce odísť od počítača. Takáto forma štúdia
je pre nich príťažlivá a zaujímavá. Naši žiaci majú možnosť priniesť
si do školy aj vlastné laptopy, pretože majú bezplatné WiFi pripojenie
v celom areáli školy. Mnohokrát sa stretávam s tým, že pri prezentácii
odborov iných škôl prezentujúci hovoria, že majú počítačový odbor, a
pritom počítač používajú len ako pracovný nástroj. My sme škola, ktorá
sa informačnou technikou a informačnými technológiami zaoberá nie na
úrovni pracovného nástroja, ale na úrovni samotnej techniky. Naši
absolventi sú odborníkmi na techniku, nie len na jej používanie. U nás je
počítač predmetom, nie len nástrojom vzdelávania,“
dodal na
záver P. Kuľbaga.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter