Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

S náčelníkom Mestskej polície M. Harmadom o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov

Témou posledného
35. zasadnutia MsZ bola aj bezpečnostná situácia v meste Stropkov. Za prvý
polrok 2018 nebolo zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých
častiach závažnejšie resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré
by si vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov Mestskej
polície (MsP), či Policajného zboru SR (PZ SR).

„Služby členov MsP sú plánované v čase, kedy je
najvyšší predpoklad páchania priestupkov a inej protiprávnej činnosti. Od
1. januára 2018 máme cez projekt Ministerstva vnútra prijatých 8 členov
MOPS, ktorí významnou mierou pomáhajú pri zabezpečovaní bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, pri kontrolách verejného poriadku, či pri
kultúrno-spoločenských akciách,“
uviedol M. Harmada.
Mesto Stropkov uvažuje o rozšírení kamerového systému, hlavne
v oblastiach ako pešia zóna, mestský cintorín, obytné zóny a pod..
Hliadky MsP úzko spolupracujú s príslušníkmi OO PZ Stropkov a úroveň
tejto spolupráce M. Harmada hodnotí kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa
denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom informácie
a obdobne je to aj na úrovni náčelníka MsP a riaditeľa OO PZ.
Do diskusie o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov sa prihlásil aj
poslanec J. Šimko, ktorý upozornil na video záznam zo sociálnej siete, kde
sa jeden zo skupiny maloletých dostal do vnútra nádoby polopodzemných
kontajnerov, čo je veľmi nebezpečné a riskantné, pretože nádoby sú
naozaj veľmi hlboké.
„Mestská polícia v súčinnosti s OO PZ Stropkov pristúpila
k zisteniu totožnosti dotknutých osôb. Nápomocný bude pri monitorovaní
situácie kamerový systém. Na jednej strane je dobré, že existuje video
záznam, no na strane druhej, je škoda, že dotyčná osoba nekontaktovala
políciu, čo by umožnilo okamžité riešenie situácie,“

uviedol primátor mesta Stropkov a dodal, že sú veci, ktorým sa dá
preventívnym spôsobom a osvetovou činnosťou predísť nielen
prostredníctvom vedenia mesta, či dotknutých inštitúcií, ale aj vďaka
občanom. „Podľa našich zistení ide o ojedinelý prípad, preto chceme
tento priestupok objasniť, no 100% tomu nie je možné zabrániť,“ dodal O.
Brendza.
„V rámci priestupkového konania sme pristúpili k zisteniu
totožnosti páchateľa tohto priestupku. V meste Stropkov v rámci
„obchádzkovej činnosti“ sa lokalita, kde sa smetné nádoby nachádzajú,
kontroluje preventívne, pretože nádoby polopodzemných kontajnerových
stojísk sú hlboké a nechceme, aby došlo k vážnejšiemu úrazu. Situáciu
budeme zisťovať a monitorovať. Kamerový systém je nastavený aj na tieto
lokality, budeme sa preto snažiť urobiť analýzu a pristúpime k ďalším
opatreniam,“
povedal náčelník MsP Stropkov a obyvateľov
mesta Stropkov vyzval k tomu, aby v prípade zaznamenania takejto činnosti
kontaktovali MsP alebo štátnu políciu a predišlo sa tak páchaniu
priestupkov, ktoré ohrozujú život a zdravie človeka.
„Oslovený bol aj výrobca polopodzemných kontajnerových
stojísk, ktorý skonštatoval, že stojiská sú štandardné, preto nie je
možné, aby sa pristúpilo napr. k zmenšeniu otvorov jednotlivých nádob.
Ich zmenšením by sa narábanie s odpadom veľmi
skomplikovalo,“
dodal riaditeľ m. p. Služba M. Šandrik.
Poslanec Marián Bujdoš požiadal náčelníka MsP Stropkov o zvýšený
monitoring v lokalite ZŠ Hrnčiarska, kde sa na trávnatých plochách
v čase okolo 12 až 13:30 zdržujú bezdomovci, či asociálni občania,
ktorý požívajú alkoholické nápoje, čo má podľa M. Bujdoša vplyv na
bezpečnosť a morálny vývin detí – žiakov tejto školy. Zvýšený
monitoring si tiež žiada prímestská časť Bokša, hlavne okolie MŠ, či
ihriska, kde bol zaznamenaný pohyb vandalov, ktorí poškodili majetok
v oddychovej časti Bokša. Ako problematickú vníma tiež lokalitu za
predajným stánkom Zóna, kde sa zdržujú ľudia, ktorí narúšajú verejný
poriadok.
„Dennodenne sú vysielané hliadky, aby monitorovali situáciu aj
v týchto problematických lokalitách, pretože máme vedomosť, že sa to
deje denne. Doobeda sú to štyria členovia hliadky MOPS, 2 členovia MsP,
tiež v popoludňajších hodinách. Spomínané skupiny obyvateľstva sú
upozornení, no tí sa len premiestnia do inej lokality. Je obťažné
páchateľov týchto priestupkov proti verejnému poriadku sankcionovať,
pretože sú nezamestnaní, bez sociálnych dávok a pod.. Situáciu
monitorujeme, hľadáme riešenia. Napr. lokalita okolo Zóny, kde sme
pristúpili k odstráneniu lavičky na základe písomnej výzvy obyvateľov,
aby sa zabránilo vysedávaniu a popíjaniu. Taktiež je monitorovaná aj
lokalita mestskej časti Bokše členmi MOPS. Vieme, že sa to deje prevažne
v piatky a cez víkendy. Sme zameraní na tento druh priestupkov, ako na jeden
z najhlavnejších. V rámci zákona máme naozaj niekedy obmedzené
možnosti,“
uviedol M. Harmada.
Diskutovalo sa tiež o poškodení MŠ Bokša grafitmi, taktiež poškodenie
vyhliadkovej veže, kde sa už páchateľ priznal k spáchaniu tohto skutku.
„Škodu sme vyčíslili, riešili sme to hneď v prvej fáze.
Danú vec šetria orgány činné v trestnom konaní, komunikujeme s nimi. Je
to špeciálna situácia, ojedinelý prípad,“
povedal primátor
a dodal, že niektoré veci sú v možnostiach mesta, iné nie, vedenie mesta
vidí rezervy.
„Vidím tiež rezervy v intenzívnejšej spolupráci,
v spoločných hliadkach, v intenzívnejšej spolupráci s OO PZ SR Stropkov,
kde treba ísť do neohlásených akcií, razií. Je treba využiť skúsenosti
iných miest. Myslím si, že v meste Stropkov pomôže jedna jediná vec a tou
je spoločná preventívna činnosť nás všetkých. Je to teória, ktorá je
ale potvrdená praxou. Každý jeden z nás musí byť policajtom, každý
musí byť súčinný a dôverovať či už mestskej alebo štátnej polícii.
Neriešiť vzniknuté situácie na sociálnych sieťach, ale na príslušnom
oddelení PZ,“
uviedol primátor.
Poslankyňa J. Slivková zase zdôraznila potrebu monitoringu na autobusovej
stanici a v jej okolí, kde sa tiež vo zvýšenej miere pohybujú obyvatelia,
ktorí narúčajú verejný poriadok a mnohí obyvatelia mesta i návštevníci
hovoria o strachu pohybovať sa v danej lokalite hlavne vo večerných
hodinách. Vyzdvihla a pripomienkovala tiež nezodpovednosť podnikateľských
subjektov, ktorý predávajú a podávajú alkohol mladistvým osobám, čo
negatívne vplýva na morálku a výchovu tejto skupiny obyvateľov.
„Máme o tom vedomosť. Hlavným problémom lokality autobusovej
stanice a supermarketu je otvorená sieť WiFi, ktorá motivuje hlavne
maloletých občanov, zdržiavať sa v tejto lokalite a obťažovať
cestujúcich. Sú tam vykonávané kontroly hlavne vo večerných hodinách.
V rámci našich možností sa budeme snažiť zvýšiť frekvenciu
monitorovania tejto lokality,“
vyjadril sa k situácii na
autobusovej stanici M. Harmada. Ako ďalej uvádza o kontrolách obchodných a
iných prevádzok, ktoré podávajú alkohol aj mladistvým aj maloletým, bude
túto záležitosť konzultovať s riaditeľom OO PZ. Komunikovať chce tiež
o súčinnosti, o vytvorení analýzy situácie a o vykonávaní konkrétnych
kontrol tiež v súčinnosti s Obchodnou inšpekciou a inými oprávnenými
orgánmi. Riaditeľom príslušného základného útvaru štátnej polície sú
vytipované a odkonzultované kontroly reštauračných prevádzok, v ktorých
do Vianoc prebehnú kontroly v čase, kedy bude najvyšší predpoklad tejto
protiprávnej činnosti. „Od mája 2018 pribudla MsP kompetencia
vykonávať kontrolu, dychovú skúšku. Ideálnym riešením tejto problematiky
je súčinnosť MsP a OO PZ,“
doplnil primátor.
Naozaj účinným prostriedkom v boji proti kriminalite je moderný kamerový
monitorovací systém, ktorý napomáha zabezpečovať väčší pocit
bezpečia, či už samotným obyvateľom mesta v zmysle ochrany zdravia a
majetku občanov, tak aj jeho návštevníkom. Spomínaný kamerový systém
obsluhujú 2 operátori, ktorí zistený stav oznamujú príslušníkom MsP
alebo ho zaznamenajú na záznam, ktorý im odovzdajú k ďalšiemu konaniu.
Keďže je plánované navýšenie počtu kamier v rizikových lokalitách
mesta, súčasne sa bude rozširovať aj počet operátov kamerového systému
na taký stav, aby mohol zabezpečiť nepretržitý výkon tejto služby.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter