Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Regionálna hygienička hovorí o hlavných príčinách šírenia žltačky

„Pod toto ochorenie sa podpisuje predovšetkým nízky hygienický
štandard.“

V predošlom vydaní Spektra sme uverejnili článok o narastajúcom počte
prípadov žltačky v Stropkove. Tejto problematike sa venujeme aj v rozhovore
s regionálnou hygieničkou MUDr. Ingrid Babinskou z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Svidníku.

Koľko prípadov žltačky ste zaznamenali od jej vypuknutia
v októbri minulého roku po súčasnosť v okrese Stropkov, koľko
v samotnom meste Stropkov?

V okrese Stropkov sme v roku 2009 zaznamenali 25 prípadov infekčnej
žltačky (z toho v meste Stropkov 20), v tomto roku k 28. januáru
15 ochorení (z toho v Stropkove 9). V meste Stropkov a v obci Bukovce má
výskyt charakter epidémie, pričom v Bukovciach išlo o 6 ochorení
(z toho 5 v jednej rodine) a v Stropkove od októbra 2009 k dnešnému
dňu o 29 ochorení. Ochorenia sa najviac vyskytli vo vekovej skupine 1 až
4 rokov – 10 detí a 5 až 9 rokov – 13 detí. Podobná situácia je
aj v okolitých okresoch. V roku 2009 bolo vo Svidníckom okrese
27 prípadov infekčnej žltačky, v Bardejovskom 57, v Medzilaboreckom 123,
v Humenskom 57, v Prešovskom 186 a vo Vranovskom okrese 52 ochorení.
V koľkých prípadoch v Stropkove išlo o Rómov a v koľkých
o majoritnú časť obyvateľstva?

Odpovedať na túto otázku je veľmi zložité. Na Slovensku je prihlásenie sa
k národnosti či etniku dobrovoľné. Pri výkone protiepidemických opatrení
v ohnisku nákazy sa údaj o národnosti chorého nezisťuje. Výskyt
žltačky nemá vzťah k národnosti či etniku, ale k hygienickému
štandardu. Ak dôjde k vzniku tohto ochorenia u osoby, kde sa v domácnosti
dodržiavajú hygienické pravidlá, tak nedôjde k rozšíreniu tohto
ochorenia na celú rodinu a výskyt sa vyhodnotí ako sporadický. Ak sa tieto
hygienické pravidlá nedodržiavajú, infekcia sa veľmi rýchlo rozšíri na
ostatných členov rodiny a na osoby, ktoré boli v blízkom kontakte. Čím
nižší hygienický štandard, tým rýchlejšie šírenie a vyšší výskyt
infekčných ochorení. Je pravdou, že aj pri tejto epidémii sa väčšina
ochorení vyskytla u osôb žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým
štandardom. Ochorenia v Stropkove sa vyskytli na ul. Za Jarkom, Pod
Laščíkom, na ulici Hrnčiarskej, Majerskej, Mlynskej, Orgovánovej a na ulici
Petejovskej.
Aké opatrenia boli v súvislosti so šírením tohto infekčného
ochorenia prijaté?

Po obdržaní hlásenia o výskyte tohto ochorenia alebo podozrenia naň sa do
24 hodín vykonáva epidemiologické vyšetrenie v ohnisku nákazy.
Pracovníci RÚVZ určia osoby podozrivé z nákazy, ktoré sa podrobia
lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii (očkovaniu), poučia osoby
v ohnisku nákazy o nevyhnutnosti dodržiavania osobnej hygieny, o potrebe a
spôsobe vykonania dezinfekcie v domácnosti, ako aj o tom, že v prípade
ťažkostí ako je únava, nechutenstvo, malátnosť, bolesť brucha, pocit na
zvracanie, zvracanie, zvýšená teplota, zažltnutie bielka, je nevyhnutné
ihneď vyhľadať lekára. Osoby podozrivé z nákazy sú všetky osoby, ktoré
boli v blízkom kontakte s chorým, či už v rodine, škole, alebo na
pracovisku. Vzhľadom k tomu, že infekčná žltačka sa vyskytuje hlavne
v detskom veku, pracovníci RÚVZ so sídlom vo Svidníku zorganizovali už
v mesiaci november stretnutie pre riaditeľov všetkých materských,
základných a stredných škôl v okrese Stropkov. Na tomto stretnutí boli
informovaní o aktuálnej epidemiologickej situácii a o preventívnych
opatreniach smerujúcich k zabráneniu ďalšieho šírenia ochorení. Touto
cestou by som sa im chcela poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu pri
zisťovaní kontaktov, ako aj za dôsledné dodržiavanie preventívnych
opatrení v ich zariadeniach. Ide o zariadenia, kde dochádza ku kumulácii
veľkého počtu detí a pri ich nedodržaní by bola epidemiologická situácia
oveľa horšia. Toto ochorenie sa neprenáša vzduchom, preto pri dodržaní
osobnej hygieny a hygienicko-sanitačného režimu sa riziko prenosu v týchto
školských zariadeniach úplne minimalizuje.
Koľko ľudí bolo do dnešného dňa proti tejto chorobe
zaočkovaných?

RÚVZ nemá k dispozícii údaj o počte všetkých zaočkovaných osôb proti
infekčnej žltačke typu A z dôvodu, že očkovaciu látku si každá osoba
môže zakúpiť v lekárni na vlastné náklady. Regionálny hygienik
v rámci protiepidemických opatrení nariadil v súvislosti s výskytom
žltačky v okrese Stropkov u osôb podozrivých z nákazy lekársky dohľad
a očkovanie 1156 osobám. Dĺžka ochrany po základnom očkovaní je rok, po
preočkovaní, ktoré sa realizuje po 6 až 12 mesiacoch, je dĺžka ochrany
až 10 rokov.
Je očkovanie účinné aj v prípade, keď už človek je
nakazený žltačkou?

Očkovanie u človeka už nakazeného nemusí byť vždy účinné, v mnohých
prípadoch však dochádza k ľahšiemu priebehu ochorenia. V bežnej praxi
však každému očkovaniu predchádza anamnestické a klinické vyšetrenie.
Môžete uviesť základné zásady prevencie proti
žltačke?

Infekčná žltačka sa prenáša hlavne znečistenými rukami. Vstupnou bránou
je tráviaci trakt. Vírus sa vylučuje stolicou. Riziko nákazy stúpa hlavne
pri používaní spoločných sociálnych zariadení pri nedodržaní správnych
hygienických návykov. Najdôležitejším preventívnym opatrením je
dodržiavanie základných zásad osobnej hygieny. Je nevyhnutné umývanie rúk
mydlom a teplou vodou po každom použití WC a vždy pred jedlom. Je nevhodné
napr. piť z jednej fľaše, jesť z jednej desiaty a pod. V prípade
ťažkostí ako je únava, nechutenstvo, malátnosť, bolesť brucha, pocit na
zvracanie, zvracanie, zvýšená teplota, zažltnutie bielka, je nevyhnutné
ihneď vyhľadať lekára. Keďže faktorom prenosu môže byť aj
kontaminovaná voda a potraviny, súčasťou týchto preventívnych opatrení je
aj zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, dodržiavanie technologických
postupov pri príprave požívatín, správna likvidácia ľudských fekálií a
zákaz poľnohospodárskeho využívania neasanovaných fekálií. Tieto
opatrenia sú veľmi významné najmä v prípadoch, ak sa ohnisko nákazy
nachádza v domácnostiach, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a
kanalizáciu.
Podľa vyjadrenia jednej z detských lekárok sa prípady žltačky
budú množiť. Plánujete nejaké ďalšie opatrenia na území mesta (okresu)
Stropkov?

Vzhľadom na to, že inkubačná doba tohto ochorenia je 15 až 50 dní a
pacient je infekčný ešte pred vypuknutím prvých príznakov, je veľmi
zložité určiť presnú prognózu.
Pre infekčnú žltačku je typický výskyt v zimných mesiacoch roka
(november až január) a cyklickosť výskytu, to znamená, že roky vysokého
výskytu sa opakujú v 3 až 6-ročných cykloch. Podobná situácia je aj
v okrese Stropkov. V roku 1995 sa vyskytlo 21 ochorení, v roku 1996
23. Ďalší epidemický výskyt sme zaznamenali až v roku 2000 –
21 ochorení a v roku 2001 – 10 ochorení. Od roku 2002 až do roku
2008 sme evidovali len jeden prípad. Populácia okresu, hlavne v detskom
veku, keďže sa s infekciou nestretla, nemá vytvorené protilátky, preto je
k ochoreniu veľmi vnímavá. Vzhľadom na cyklickosť ochorenia, vysokú
vnímavosť populácie a epidemiologickú situáciu vo všetkých susedných
okresoch bol predpoklad vzniku takejto situácie. Nedá sa zabrániť, aby
niekto navštívil lokalitu, kde k výskytu došlo, vrátane susedných
okresov. Na to, aby sa nákaza mohla šíriť, musia byť splnené tri
podmienky – prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy (v tomto prípade chorý
človek), uskutočnenie prenosu nákazy (znečistenými rukami, kontaminovanou
vodou, potravinami a pod.) a prítomnosť vnímavej populácie. Protiepidemické
opatrenia sú zamerané na každú z týchto podmienok. Včasnou izoláciou a
liečbou chorého sa zabráni ďalšiemu vylučovaniu vírusu do prostredia.
Dodržiavaním osobnej hygieny, dezinfekciou prostredia a pod. bránime
uskutočneniu prenosu infekcie a očkovaním sa vnímavá populácia mení na
odolnú, to znamená, že nedôjde k vzniku ochorenia. Všetky tieto opatrenia
boli nariadené v každom ohnisku nákazy. Iba ich dôsledným dodržiavaním
môžeme zastaviť ďalšie šírenie tohto infekčného ochorenia.
Dá sa v prípade výskytu žltačky v okrese Stropkov hovoriť
o epidémii?

O epidémii hovoríme pri výskyte 3 a viac prípadov, preto výskyt v meste
Stropkov a v obci Bukovce môžme jednoznačne označiť ako epidémiu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter