Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Psychologička si u budúcich prvákov všíma najmä rečové schopnosti, emocionálnu a sociálnu zrelosť

V týchto dňoch prebiehajú zápisy do prvého ročníka. Rodičia spolu
s budúcimi prváčikmi absolvujú prvú návštevu školy, ktorá sa na dlhý
čas stane druhým domovom terajších škôlkárov. Zápisov sa zúčastňuje
aj riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Valéria Surmajová, ktorá s rodičmi a pedagógmi konzultuje problémy
súvisiace s pripravenosťou detí na povinnú školskú dochádzku.

„Na samotné zápisy chodím len orientačne. Pokiaľ niektoré
dieťa ešte nie je zrelé na školskú dochádzku, stále je tu možnosť
navštíviť naše zariadenie, kde overujeme školskú zrelosť. Priamo na
zápisoch teda deti nediagnostikujem, len v prípade potreby dohadujem
kontakty.“
Psychologička si u budúcich adeptov na prvákov
všíma hlavne rečové schopnosti. Je dôležité, aby mali reč čistú, bez
akýchkoľvek rečových chýb. „Pokiaľ dieťa dobre neovláda
reč, má problémy s písaním a čítaním, pretože slová, ktoré nevie
správne vysloviť, nevie správne ani prečítať,“
podotkla V.
Surmajová a ďalej uviedla: „Dieťa by malo mať základné
zručnosti, malo by teda vedieť držať v ruke ceruzku, kresliť, malo by
vedieť rozoznávať farby, geometrické tvary, malo by mať osvojený pojem
množstva a čísla. To neznamená vedieť iba narátať do desať, ale malo by
mať predstavu o množstve. Napríklad, že päť je viac ako jedna. Je tiež
dôležité, aby mal budúci školák vyhranenú pravú a ľavú orientáciu,
teda aby vedel, čo je vpravo a čo vľavo. Dieťa by malo byť rozumovo a
taktiež emocionálne a sociálne zrelé. Toto je dôležité najmä u detí,
ktorých rodičia majú pocit, že by ich mali dať na predčasné zaškolenie,
teda u tých, ktoré k 1. septembru tohto roka ešte nebudú mať šesť
rokov. U týchto detí je podmienkou prijatia do prvého ročníka
odporúčanie psychológa. Vyšetrujeme u nich intelektové zložky, ale aj
všetky ostatné záležitosti,“
vysvetlila psychologička a
zároveň dodala, že učitelia vedia pomerne presne ohodnotiť dieťa, ktoré
príde na zápis, hoci svoju úlohu tu zohráva napríklad aj stres a tréma,
následkom čoho sa môže aj bežne milé a zhovorčivé dieťa javiť úplne
inak. Veľa rodičov sa rozhodne deťom, ktoré nedosiahnu 1. septembra
príslušného školského roka šesť rokov, takpovediac predĺžiť detstvo a
dať ich do školy o rok neskôr. Podľa V. Surmajovej to nie je vždy ideálne
riešenie. „V prevažnej miere vedia rodičia svoje dieťa
odhadnúť reálne, ale my berieme do úvahy aj odporúčanie z predškolského
zariadenia. Približne v 80-tich percentách sú deti aj napriek nižšiemu
veku zrelé na školskú dochádzku. Stretávame sa s päťročnými
detičkami, ktoré vedia čítať, písať, počítať a sú sociálne na
úrovni. Keby ešte rok pobudli v škôlke, v škole by sa potom nudili.
Argument rodičov, že chcú svojim deťom predĺžiť detstvo, v takýchto
prípadoch neobstojí. Šikovné deti, hoci sú trochu mladšie, odporúčame
dať do školy,“
radí psychologička. Vo svojej praxi sa však
stretáva aj s opačnými situáciami, keď šesťročné deti ešte nie sú na
školskú dochádzku pripravené. Vtedy odporučia jej odklad.
„Zápisy vedú profesionálni kvalifikovaní učitelia a vedia,
ktoré deti sú na školskú dochádzku zrelé a ktoré nie. Všetko prebieha
hravou formou, učitelia sa snažia na minimum eliminovať stres u detí a
vedia pomerne presne otypovať, či dieťatko na zápise zvládlo to, čo od
neho očakávajú. Pokiaľ usúdia, že dieťa ešte nie je na školu zrelé,
odporučia ho k nám. Často sú dôvodom odkladu školskej dochádzky už
spomínané rečové poruchy, aj keď musím povedať, že tých odkladov je
čím ďalej tým menej. Veľa odkladov sme dávali deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ale vzhľadom k tomu, že už niekoľko rokov
u nás funguje nultý ročník, toto odpadlo. Deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia sa v nultých ročníkoch adaptujú na školský
systém a veľa vecí sa aj naučia. Po absolvovaní nultého ročníka
zisťujeme, či bolo dieťa len sociálne zanedbané a môže ísť do prvého
ročníka, alebo tam je aj nejaký iný problém.“
V jednom
školskom roku evidujú v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie cca 10 až 20 odkladov. Na otázku, či zaznamenali aj prípady,
keď dieťa síce do prvého ročníka nastúpilo, ale nedokázalo učivo
zvládnuť, sme dostali túto odpoveď: „V prípade, ak dieťa
prvý ročník nezvláda, je tu možnosť dodatočného odkladu školskej
dochádzky, o ktorom rozhoduje riaditeľ školy. Odklad sa musí zrealizovať
do polovice školského roka. Aj samotní učitelia pokladajú prvé tri mesiace
za adaptačnú fázu. Keďže pre dieťa predstavuje návrat zo školy do
predškolského zariadenia enormný stres, veľmi citlivo takýto krok
zvažujeme. Môžem však povedať, že počas celej mojej praxe som sa
s podobnými prípadmi stretla len asi v piatich
prípadoch.“

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter