Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Problematika našich a túlavých psov

V meste Stropkov
platí VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov. Toto VZN okrem
iného upravuje aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
držaní psov v meste Stropkov, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov,
postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.

„Najčastejšie je porušované ustanovenie o voľnom pohybe
psov. Často sa stáva, že kvôli nedostatočnému oploteniu rodinných domov
psy utekajú svojim majiteľom. Väčší problém je však s túlavými psami
bez majiteľov, najviac sa vyskytujúcimi v lokalitách ulíc Za jarkom,
Orgovánová a Pod Laščíkom,“
priblížil náčelník
Mestskej polície M. Harmada a dodal, že aj preto sa mestská polícia
v rámci výkonu služby okrem inej činnosti venuje aj monitoringu pohybu
túlavých psov v Stropkove. „V prípade zistenia pohybu takého
psa, ak je to možné, vykonáme jeho odchyt. Následne je pes umiestnený do
vybudovaného koterca, ktorý je umiestnený pri Mestskom úrade. Potom
zisťujeme, či má registračnú známku, resp. aplikovaný
čip,“
doplnil. O odchytených psoch sa Mestská polícia
snaží informovať aj prostredníctvom mestského rozhlasu. Ak sa jeho majiteľ
nenájde, pes putuje do útulku Pomoc psíkom na Východnom Slovensku so sídlom
vo Veľkých Kapušanoch, s ktorým má mesto Stropkov uzatvorenú platnú
zmluvu. V rámci nej prebieha v Stropkove aj pravidelný odchyt túlavých
psov. „V roku 2017 bolo vykonaných 12 odchytov a odchytených
59 túlavých psov. V roku 2018 bolo doposiaľ vykonaných 11 odchytov a
odchytených 52 túlavých psov,“
uviedol náčelník MsP.
Ako ďalej M. Harmada uvádza, ani pravidelnými odchytmi však mestská
polícia nedokáže zabezpečiť, aby sa problém s túlavými psami vyriešili
na sto percent a dodáva, že hliadky mestskej polície nemôžu byť všade,
preto je spolupráca obyvateľov mesta v prípade pohybu túlavého psa a jeho
následné oznámenie na linku mestskej polície vítané.
„Druhým problémom súvisiacim s chovom psov v meste je
znečisťovanie verejného priestranstva extrementmi. Chcem zdôrazniť, že
každý majiteľ psa je pri jeho venčení povinný nosiť so sebou igelitové
alebo papierové vrecúško. Stále je tu ale dosť nezodpovedných psíčkarov,
ktorí nerešpektujú VZN, neberú ohľad na ostaných a neupratujú po svojich
psoch. Pritom v roku 2016 boli vo vybraných lokalitách osadené nové koše
na psie extrementy. Žiaľ, nie všetci ich využívajú. V prípade porušenia
tohto ustanovenia VZN už pristupujeme aj k sankcionovaniu tohto
priestupku,“
povedal M. Harmada. Mesto Stropkov eviduje
586 prihlásených psov. Daňovú povinnosť za 29 psov si ich majitelia
v tomto roku ešte nesplnili. Dohľad nad dodržiavaním tejto povinnosti má
vo svojej právomoci mestská polícia.
Problémy so zavíjaním či hlasným štekotom psov v bytoch, či za plotmi
rodinných domov nie je podľa náčelníka mestskej polície jednoduché
riešiť. „Ak pes obťažuje susedov nadmerným hlukom či iným
spôsobom, je vlastník psa povinný zjednať nápravu. V zmysle Občianskeho
zákonníka je totiž každý občan povinný zdržať sa takého konania,
ktoré obťažuje ostatných susedov. Políciu možno privolať na pomoc až
vtedy, ak štekot alebo zavýjanie psa narúša nočný pokoj,“

uviedol a dodal, že polícia daný problém môže riešiť udelením pokuty
alebo postúpiť Okresnému úradu na priestupkové konanie.
Ako ďalej M. Harmada informuje od 1. septembra je v platnosti novela zákona
č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje, že majitelia
psov, prípadne aj mačiek, budú mať jeden rok na začipovanie svojho
štvornohého miláčika. Tým, ktorí tak neurobia, hrozí pokuta vo výške
50 eur. Pre novonarodené šteňatá platí povinnosť ho začipovať do
12. týždňa veku. Táto novela zákona upravuje aj pokutu pre majiteľa psa,
ak ho úmyselne opustí za účelom zbaviť sa psa, kde hrozí pokuta od 400 do
800 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter