Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Primátor Ondrej Brendza hodnotí prvých sto dní vo funkcii

<h3>„Nesťažujem sa, mám čo som chcel…“</h3>

<p>V sobotu 21. marca uplynulo sto dní od nástupu nového stropkovského
primátora do funkcie. Toto obdobie je všeobecne vnímané ako symbolický
prvý míľnik volených predstaviteľov, je to čas, kedy sa noví ľudia vo
funkciách majú možnosť zorientovať v problémoch daného rezortu,
organizácie či samosprávy. Po presvedčivom víťazstve v minuloročných
komunálnych voľbách prebral Ondrej Brendza úrad 11. decembra. Ako teda
vyzerali prvé tri mesiace primátora Stropkova?</p>

<p><strong>Ako by ste jednou vetou opísali prvých sto dní vo
funkcii?</strong><br>
Bolo to rušných, ale veľmi dôležitých sto dní z hľadiska vývoja
správy veci verejných v našom meste, pretože ako nastavíme systém na
začiatku, tak bude fungovať v ďalšom období.<br>
<strong>Aké zmeny ste zaviedli po nástupe do funkcie oproti svojmu
predchodcovi?</strong><br>
Už na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, 11. decembra som začal
napĺňať prvý zo svojich predvolebných sľubov, že v záujme konsolidácie
verejných financií začnem sebou. Na mojej mzde ušetrí mesto minimálne
1000 eur mesačne v porovnaní s mojím predchodcom. To bola prvá a
z môjho pohľadu veľmi podstatná zmena. Čo sa týka personálnych zmien,
možno mnohí očakávali takpovediac rýchle čistky na úrade, ale aj k tejto
oblasti som sa snažil a snažím pristupovať zodpovedne a po dôkladnej
analýze. Postupne sme pristúpili k zmenám vo funkcii prednostu MsÚ,
vedúceho Organizačného odboru, konateľa Byhosu. 19.marca bol
zastupiteľstvom po mojom návrhu odvolaný riaditeľ Služby, na rozviazaní
pracovného pomeru sme sa dohodli s náčelníkom Mestskej polície a po
18 rokoch nastáva po voľbe v zastupiteľstve aj zmena vo funkcii hlavnej
kontrolórky. K 1. aprílu bude prijatá nová organizačná štruktúra MsÚ.
K 1. júlu sme sa dohodli na ukončení pracovného pomeru so zamestnancom
zodpovedným za projekty. Noví ľudia budú v dozorných radách Byhosu a MŠK
Tesla. Uvedené zmeny vnímam ako nevyhnutné a boli vykonané v záujme
zefektívnenia činnosti jednotlivých inštitúcií a odborov. Ďalšie zmeny
nás ešte len čakajú. V niektorých prípadoch stratili doterajší ľudia
vo vedúcich funkciách moju dôveru a ich pôsobenie bolo v kontraste
s mojimi predstavami o zodpovednom a transparentnom vedení samosprávy.
Pripomeniem, že pred voľbami som zdôrazňoval, že mojim cieľom nie je
riešiť ľudí a funkcie, ale problémy mesta. Mnohí z tých, ktorí ma pred
voľbami podporovali a vo volebnú noc sa so mnou tešili z víťazstva však
túto filozofiu (možno aj z dôvodu nenaplnených ambícií) nechcú alebo
nevedia pochopiť. Zdôrazňujem, že všetky vykonané i plánované zmeny
majú vrátiť dôveru a vážnosť primátorskému postu, vrátiť dôveru
verejnosti v Mestský úrad a v organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.<br>
<strong>Ako vnímate stav školstva, úradu ako takého, mestských podnikov a
obchodných spoločností?</strong><br>
Rozdeľme to pekne po poriadku. K situácii na úrade som sa vyjadril vyššie.
Personálna oblasť bude vždy predmetom rôznych diskusií. Na rozdiel od
finančného auditu sme si neobjednávali personálny audit, ako to zvyknú
robiť v iných samosprávach. Ako bývalý riaditeľ Správy katastra mám
dlhoročné skúsenosti z vedúcej pozície vo verejnej správe, prehľad
o fungovaní mestského úradu som získal aj z pozície poslanca
zastupiteľstva v predchádzajúcom období a dovolím si povedať, že po
100 dňoch poznám prácu takmer každého zamestnanca MsÚ. Kolegom na úrade
stále prízvukujem, aby mali na pamäti moju nulovú toleranciu pri
pochybeniach. Čo sa týka školstva, mesto je zriaďovateľom troch
základných, dvoch materských škôl a základnej umeleckej školy.
V uplynulom období prebehol v spomínaných zariadeniach finančný audit a
musím skonštatovať, že v takmer všetkých bolo preukázané porušenie
rozpočtovej disciplíny. Výsledky auditu tiež preukázali, že platy
riaditeľov našich škôl vysoko presahujú celoslovenský priemer. Spôsob,
forma a výška prideľovania odmien riaditeľom škôl zo strany môjho
predchodcu sa takisto nezhodujú s mojimi predstavami. Od 1. apríla preto
nastavujeme nový systém. Školstvo je neoddeliteľnou súčasťou mesta.
Rešpektujem, že školské zariadenia majú právnu subjektivitu, ale je
potrebné zdôrazniť, že ich zriaďovateľom je samospráva. A primátor je
štatutárom mesta z vôle občanov. Preto ak mám niesť za školstvo
zodpovednosť, musíme nastaviť podmienky fungovania tak, aby sme mali priamy
dosah na rozpočtovanie, účtovníctvo a personálnu agendu. Aj vzhľadom na
výsledky auditov to z pohľadu efektívneho fungovania samosprávy ako celku
vnímam ako nevyhnutné opatrenie. K mestským podnikom azda len toľko –
bolo spomenuté, že 12 poslaneckými hlasmi bol v zastupiteľstve odvolaný
riaditeľ Služby. V samotnom hlasovaní bol jeden lístok neplatný, piati
poslanci boli proti odvolaniu riaditeľa. Rešpektujem ich rozhodnutie a
legitímne výsledky hlasovania. Osobne však vnímam takýto postoj ako ich
stotožnenie sa s pôsobením riaditeľa vo funkcii, jeho riadením Služby
v minulých rokoch a v neposlednom rade ako ich prevzatie zodpovednosti za
výsledky hospodárenia podniku v uplynulom období. K zmenám v Byhose som
sa vyjadril vyššie. Od nového konateľa očakávam plán koncepcie tepelného
hospodárstva v meste a prípravu rozvojových projektov. V súčasnosti je
tam tiež vypísané výberové konanie na energetika.<br>
<strong>Je niečo, čo vás po nástupe do funkcie vyslovene zaskočilo, na čo
ste neboli pripravený?</strong><br>
Na podobné otázky zvyknem odpovedať stručne: Nesťažujem sa. Mám, čo som
chcel… (úsmev) Musím ale spomenúť početné závažné problémy, ktoré
nás brzdia v realizácii našich plánov. Predchádzajúce vedenie nám
zanechalo viaceré nášľapné míny v podobe súdnych sporov a
nedokončených projektov. Kvôli hnedému priemyselnému parku nám hrozia
sankcie v celkovej sume okolo 1,4 mil. eur (!) a mesto vedie v súvislosti
s týmto projektom tri súdne spory. Doteraz nie je finančne vysporiadaný
projekt prímestskej rekreačnej zóny Pod vlekom z roku 2013, problémy sme
zdedili pri projektoch rekonštrukcie Rómskeho komunitného centra i MsKS.
Pýtam sa, kto dopustil, že to takto fungovalo a ako dospeli viaceré projekty
do štádia, kedy mestu hrozili a stále hrozia doslova likvidačné sankcie?<br
/>
<strong>Prejdime na tému námestia. Aj na poslednom rokovaní zastupiteľstva
padla otázka, či mesto plánuje začať jeho štvrtú etapu…</strong><br>
Snom mojím, ale určite aj každého Stropkovčana je mať dokončené
námestie. Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia nebudeme polarizovať
verejnosť nezmyselnou témou jeho administratívneho rozdelenia. Dávame do
poriadku vzťahy s rodinami Lehockých, ktoré niekto pred nami ľudovo
povedané rozbabral. Snažím sa vypočuť a pochopiť ich požiadavky, ktoré
kopírujú podmienky výkupu nastavené s ostatnými, dnes už bývalými
vlastníkmi nehnuteľností na námestí. Máme pripravených niekoľko
alternatív na vyriešenie výkupu ich nehnuteľností. Najprv ich predostrieme
Lehockým, potom budeme riešenie prezentovať širokej verejnosti. Mesto ale
nie je vysporiadané ani s ďalšími vlastníkmi pozemkov, rodinou Cichých.
Okrem toho, v súčasnosti máme omnoho menšie možnosti riešenia ako
predchádzajúce vedenie. Napriek tomu rokujeme a dúfam, že v tomto volebnom
období sa priblížime aj k projektu štvrtej etapy námestia.<br>
<strong>Ďalším zo zdedených problémov je priemyselný park. Okrem toho, že
je stále prázdny, mestu zaň hrozia takpovediac likvidačné
sankcie…</strong><br>
Nechcem, aby to vyznelo, že sa stále vraciam do minulosti, ale pokiaľ sa
chcem vyjadriť k parku, musím skonštatovať, že predchádzajúce vedenie
mesta pri tomto projekte úplne zlyhalo. Na stole máme neuhradené pohľadávky
nájomcov vo výške okolo 17 tisíc eur. Trápia nás prebiehajúce súdne
spory. Ako som vyššie naznačil, mestu hrozia kvôli tomu sankcie len na
istine okolo 1,4 mil. eur. V súčasnosti je vedené trestné stíhanie vo
veci podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušenia
povinností pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Viacerí poslanci
i zamestnanci mesta už boli vypočutí vyšetrovateľom. Toľko minulosť.
Máme ambíciu obsadiť park tak, aby plnil funkciu, kvôli ktorej bol
zrekonštruovaný. Verím, že sa nám tam podarí dostať investora, ktorý
pozitívne ovplyvní zvýšenie zamestnanosti v regióne. Okrem toho sa nám
konečne podarilo právne doriešiť prístup do parku, ktorý doteraz nebol
právne zakotvený.<br>
<strong>Aké projekty mesto chystá v blízkej budúcnosti?</strong><br>
Nech to neznie ako výhovorka, ale máme pred sebou obdobie konsolidácie
verejných financií po našich predchodcoch. V prvom rade musíme pokračovať
v rozbehnutých projektoch, ktoré chceme ukončiť tak, aby čo najmenej
zaťažili mestský rozpočet. Na rozdiel od minulosti sa po vzore menších
obcí chceme zamerať aj na realizáciu menších projektov v rámci výziev
rôznych nadácií. Ako som spomenul v nedávnom rozhovore pre váš
týždenník, Stropkovčania napriek nepriaznivej situácii nemôžu byť
ukrátení o základný servis, ktorý je im samospráva povinná poskytovať.
Aj pri prvej úprave rozpočtu schválenej 19. marca sme doňho zakomponovali
viacero menších investičných akcií zameraných na skvalitnenie života
v meste. Jednou z nich bude dlhoočakávané nové moderné detské ihrisko na
ulici Hrnčiarskej.<br>
<strong>Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu so zastupiteľstvom, resp. prácu
zastupiteľstva ako celok?</strong><br>
Od prvého dňa máme na pamäti, že dôsledná a otvorená komunikácia
s občanmi je základom transparentného mesta. V novom funkčnom období sa
uskutočnili štyri zasadnutia mestského zastupiteľstva. Osobne vnímam, že
aj v spolupráci s poslancami sa nám, na rozdiel od rokov 2010 až 2014,
darí na jednotlivých rokovaniach vytvárať korektnú a konštruktívnu
atmosféru. Nerozdelili sme poslancov na opozičných a takpovediac vyvolených
koaličných. Poslancov sme nepostavili a neusadili proti sebe. Občania vo
voľbách rozhodli, kto získal mandát v zastupiteľstve. Občiansky princíp
sme zvýraznili aj tým, že vďaka zmene rokovacieho poriadku sedia poslanci
podľa volebných obvodov a nie podľa nezmyselného politického zaradenia.
Verím, že v korektnej a konštruktívnej atmosfére budeme pokračovať aj
naďalej. Zaráža ma však, že v niektorých poslancoch, ktorí
predchádzajúce štyri roky pomáhali devastovať mestské financie, sa zrazu
prebudila akútna potreba šetrenia. Neprekážal im neúmerný plat primátora,
nezodpovedné hospodárenie v meste, na Službe či v ABC CVČ a pokračovať
by som mohol ďalej. K zastupiteľstvu azda ešte dodám, že určite by som na
jednotlivých zasadnutiach privítal početnú účasť verejnosti. Pretože jej
priama participácia na správe vecí verejných nás určite môže
posunúť ďalej.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter