Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pri prejednávaní priestupkov zaznamenali nový fenomén v rodinách

JUDr. Kasičová: „Niektoré ženy, ktoré začali v zahraničí dobre
zarábať, situáciu zneužívajú. Opúšťajú manželov a neraz
aj deti.“

V predošlom roku vybavili na Odbore všeobecnej vnútornej správy
Obvodného úradu v Stropkove 352 priestupkov. Najväčšiu skupinu tvorili
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Páchatelia sa ich dopustili
v 173 prípadoch.

„U týchto priestupkov sme zaznamenali obrovský nárast
agresivity páchateľov a musím podotknúť, že nie vždy pri nich asistoval
alkohol. Spomeniem prípad, keď syn prišiel domov a matku narodenú v roku
1927 po predošlých vulgárnych nadávkach fyzicky napadol tak, že jej chytil
hlavu do rúk, búchal ňou o stenu a udieral jej rukou po chrbte. Keďže toto
nebolo po prvýkrát, čo sa syn k matke správal agresívne, rozhodla sa
oznámiť vec na polícii. Syn v podstate skutočnosti uvedené v obvinení
ani nepopieral, len sa vyhováral na to, že bol taký opitý, že si pamätá
len to, že matke vulgárne nadával. Z toho možno usúdiť, že keby mal jeho
útok pre matku aj smrteľné následky, zistil by to, až keď by sa ráno po
vytriezvení zobudil,“
opísala jeden z mnohých prípadov
domáceho násilia vedúca OVVS JUDr. Mária Kasičová. Podľa jej vyjadrenia
najčastejšie napádajú synovia rodičov a manželia manželky. Príčiny
tohto stavu vidí najmä v strate zamestnania a neschopnosti riešiť
vzniknutú situáciu konštruktívnym spôsobom. „Vo väčšine
prípadov ide o rozvedených alebo slobodných 50-ročných a starších
mužov, ktorí sú odkázaní na bývanie u rodičov. Na jednej strane im
vyhovuje to, že majú kde bývať, na druhej strane odmietajú plniť svoje
povinnosti a rešpektovať želanie rodičov, aby nechodili domov opití.
K agresívnym útokom nedochádza len medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi
súrodencami navzájom,“ skonštatovala a dodala: „Nie každý sa vie
vyrovnať so sociálnymi problémami. Mnohí muži a čoraz častejšie aj ženy
siahajú po poháriku a vinu za svoju situáciu zvaľujú na všetkých okolo
seba.“
V súvislosti s čoraz častejším odchodom žien za
prácou zaznamenali na OVVS jeden pomerne nový fenomén. „Máme
veľa nezhôd medzi manželmi a dôvod vidíme v tom, že manželky chodia
častejšie na turnusové práce. Keď sa vráti z turnusu muž, chce mať
hlavne pokoj, aby mohol po namáhavej práci relaxovať. Ženy musia za dva
týždne čo sú doma porobiť všetko, čo zmeškali počas turnusu.
V poslednom čase nám tu začala rezonovať otázka peňazí. V prípadoch,
ktoré sme prejednávali, sme zistili, že niektoré manželky, len čo prestali
byť finančne závislé od manželov, len čo dokázali zarobiť viac, začali
svoju situáciu zneužívať. Niektoré manželstvá celkom v poriadku
fungovali dovtedy, kým bola žena od muža finančne závislá. Tým, že
začala zarábať viac a stala sa finančne nezávislou, situácia sa úplne
obrátila. Čo nás veľmi prekvapilo, toto sa dialo aj v prípadoch, keď
manžel počas neprítomnosti manželky zabezpečil všetko – výchovu dvoch
detí, chod domácnosti, a aj napriek tomu manželka zneužila situáciu a
nechcela s mužom ďalej žiť. V roku 2008 sme riešili minimálne štyri
podobné prípady. V dvoch prípadoch boli dokonca manželky ochotné opustiť
aj deti, aj manžela,“
opísala obrat na poli partnerských
vzťahov M. Kasičová. Priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu sa
dopúšťajú nielen dospelí, ale aj mládež. Jeden prípad za všetky:
„Skupina mladistvých, teda mladších ako 18 rokov, nielen
chlapcov, ale aj dievčat, videla v parku potácajúceho sa muža pod vplyvom
alkoholu. Začali si z neho robiť posmešky a keď sa ich spýtal, či majú
nejaký problém, tak to riešili tým, že jeden z chlapcov mu niekoľkokrát
udrel päsťou do tváre. Tých mladých ľudí vôbec nezaujímalo, či sa ten
človek postaví zo zeme alebo nie, robili si z neho posmech, až neskôr im
bolo povedané, že pri páde mu boli vybité dva zuby. Ak by podnapitý muž
narazil hlavou o chodník, alebo by si spôsobil iné vážne zranenie, či
dokonca smrť, títo mladí ľudia by za to boli zodpovední. Oni si toto vôbec
neuvedomovali a nás to zaráža,“
podotkla vedúca OVVS.
Poukázala aj na priestupky proti verejnému poriadku, ktorých síce v minulom
roku riešili len deväť, napriek tomu si myslí, že ak by sa rodičia
výchove svojich detí venovali intenzívnejšie, nemuseli by pracovníci
obvodného úradu riešiť ani jeden. V mnohých prípadoch si totiž mladí
ľudia vôbec neuvedomujú, že priestupok páchajú a hlučnú zábavu,
vyvracanie košov a podobné výstrelky pokladajú skôr za súčasť zábavy
alebo predvádzania sa pred partiou, ako porušenie zákona.
V minulom roku zaznamenali na OVVS pokles priestupkov proti majetku. To však
neznamená, že sa ich páchalo menej. „V praxi sa už premietlo
uplatnenie Trestného zákona, ktorý má od roku 2006 ustanovenie, podľa
ktorého ak sa priestupca dopustí dvoch priestupkov proti majetku
v posledných 12 mesiacoch, už sa to nepovažuje za priestupok, ale za
trestný čin. Takže obvodnému úradu sa síce znížil počet priestupkov
proti majetku, ale len z toho dôvodu, že mnohí páchatelia takéto
priestupky spáchali opakovane, teda sa dopustili trestného činu, bez ohľadu
na výšku spôsobenej škody a formu spáchania. V našom ponímaní uloženie
peňažnej pokuty, čo nám umožňuje priestupkový zákon, nemá takmer
žiaden výchovný vplyv, lebo ak berieme za základ to, čo je preukázané,
že priestupkov proti majetku sa dopúšťajú zvlášť páchatelia zo
slabších sociálnych skupín, tak uloženie peňažnej pokuty takému
občanovi znamená to, že pokuta takmer nikdy nie je zaplatená. Sankcia sa
teda míňa účinkom. Minulý rok sme narazili na skutočnosť, že páchatelia
sa dopúšťali priestupkov aj bez toho, aby z nich mali nejaký majetkový
osoh. Poškodzovali cudzie veci. Pod vplyvom alkoholu išlo o poškodzovanie
motorových vozidiel, alebo o krádež osobných vecí kamaráta a pod. Spôsob
uvažovania páchateľov bol asi ten, že keď ja niečo nemám, nebude to mať
ani iný. Napríklad „kamarát“ ukradne bundu kamarátovi,“

poukázala na absurdné správanie niektorých páchateľov M. Kasičová.
V minulom roku riešili len osem priestupkov proti správe, medzi ktoré patrí
požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov alebo
umožnenie požívania alkoholických nápojov takýmto osobám. Podľa šéfky
OVVS je riešenie týchto priestupkov veľmi komplikované, pretože policajti
nemajú právo takéto priestupky objasňovať, len ich oznamovať ObÚ.
„Mladiství sa naučili, ako policajtov oklamať. Niektorí si
údajne nepamätajú, odkiaľ alkohol kúpili, iní to zvalia na rodičov. My
teraz riešime len priestupky, ktorých sa dopustia fyzické osoby. Ak bol
alkohol podaný v reštauráciách alebo pohostinských zariadeniach, riešia
to policajti buď blokovou pokutou, alebo postupujú vec na mesto, obec, ktoré
schvaľujú otváracie hodiny. Pokles priestupkov na tomto úseku však
neznamená, že mladiství pijú menej. Naopak, podľa našich informácií
pijú nielen mladiství, ale aj maloletí čoraz viac. Tých, keďže ešte
nemajú 15 rokov, nemôže nikto postihovať.“

Prejednávanie priestupkov možno v mnohých ohľadoch označiť za rizikovú
prácu, pretože agresivita páchateľov sa stupňuje. Svoje zohráva aj
skutočnosť, že Stropkov je malé mesto, kde každý každého pozná.
„Osobne sa mi stalo, že si o mne páchateľ zistil všetky
osobné údaje a vyhrážal sa mi, že to tak nenechá, že ak nerozhodneme
v jeho prospech, tak si ma nájde. Demokraciu si vysvetľuje každý po svojom,
páchatelia sa začínajú prejednávajúcim vyhrážať, že to poženú
vyššie napriek tomu, že my priestupcov v každom rozhodnutí poučíme, že
majú právo podať odvolanie, ak si myslia, že sme pochybili. Takmer
v každom priestupku sú dve protistrany, kde sa automaticky po rozhodnutí
cíti jedna zo strán ukrivdená. Stále hovorím, že každý môže porušiť
zákon, len si musí uvedomiť, že bude musieť niesť aj následky.
Účastníci konania však naše rozhodnutia často vnímajú ako osobné
sympatie či antipatie a vôbec si neuvedomujú, že je to výsledok dokazovania
a objektívnych skutočností,“
poukázala na najväčší
problém pri prejednávaní priestupkov JUDr. Kasičová a dodala, že
v prípade agresívnych klientov žiadajú o predvedenie políciu.
V roku 2008 uložili na OVVS na pokutách 142 400,- Sk (4 726,81 €) a
vymohli 75 300,- Sk (2 499,50 €). Tieto príjmy boli poukázané do
pokladnice obce, kde došlo k spáchaniu priestupku. Na trovách konania
uložili 60 000,- Sk (1 991,63 €) a pre štát vymohli 30 900,- Sk
(1 025,69 €).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter