Prejednávajúci musia čeliť arogantnému správaniu obvinených aj na verejnosti

<p>Zákon o priestupkoch taxatívne vymedzuje, aké sankcie možno udeliť za
ich spáchanie. Na Odbore všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu
v Stropkove bolo v minulom roku 38 priestupkov vybavených pokarhaním a
176 priestupkov vybavených pokutou. Okrem toho správny orgán v siedmich
prípadoch od uloženia sankcie upustil a vec prejednal v zmysle ustanovenia
paragrafu 11 ods. 3 zákona o priestupkoch, pretože podľa názoru
prejednávajúceho k náprave páchateľa postačilo aj samotné prejednávanie
priestupku. Jednalo sa o páchateľov, ktorí sa nedopustili spoločensky
závažného skutku.

<p>„Za 176 priestupkov, ktoré boli vybavené pokutou, bola
uložená celková čiastka vo výške 6 577,00 eur, čo na jednu pokutu
predstavuje priemer 37,45 eur. Oproti roku 2010 ide o mierny pokles. Pri
stanovení výšky pokuty sme postupovali veľmi citlivo, pretože úlohou
štátneho orgánu je nielen sankcionovať za porušenie zákona, ale aj
výchovne vplývať na páchateľov tak, aby sa priestupkov viac nedopustili.
V súčasnej ekonomickej situácii nášho obyvateľstva, kedy sa miera
nezamestnanosti v okrese Stropkov dlhodobo pohybuje okolo 20 percent, sa pri
ukladaní pokút vo väčšine prípadov prihliadalo aj na finančnú situáciu
páchateľa, pretože najviac priestupkárov tvoria nezamestnaní, dôchodcovia
a študenti. V niektorých prípadoch boli uložené pokuty na dolnej hranici
sadzby, pretože podľa nášho názoru i menej je niekedy viac a o výške
pokuty v celom rozsahu rozhoduje prejednávajúci orgán výlučne sám podľa
svojho najlepšieho svedomia a vedomia,“
ozrejmila vedúca
Odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Stropkov JUDr. Mária
Kasičová a doplnila, že v minulom roku bola uložená náhrada trov konania
v celkovej výške 3 232,00 eur. Za hodnotené obdobie boli uhradené a
vymožené pokuty v celkovej výške 2 060,50 eur, čo predstavuje
31,3 percenta, čo sa týka trov konania, boli uhradené a vymožené
v celkovej výške 1 463,73 eur, čo predstavuje 45,3 percenta.
„Výkon rozhodnutí na našom obvodnom úrade vykonávali
prejednávajúci, teda správny orgán, ktorý pokutu uložil, ju mal aj
vymáhať. Ako som už spomenula, veľké množstvo páchateľov tvoria
sociálne odkázaní občania, od ktorých je vymáhanie uloženej pokuty veľmi
zdĺhavé a aj finančne náročné. Údaj o uhradených pokutách nemusí byť
presný z dôvodu, že sú vo väčšine prípadov príjmom obce, kde sa
priestupok stal a obce po nadobudnutí účinnosti zákona č. 416/2001 Z. z.
prestali obvodnému úradu oznamovať prípady, v ktorých bola pokuta
uhradená. Na základe uvedeného v tomto smere negatívne hodnotíme
spoluprácu s obecnými úradmi nášho okresu, ktoré často až po
opakovaných urgenciách podávajú obvodnému úradu oznámenia o tom, či
pokuty uložené v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom ich rozpočtu,
boli na ich účet uhradené, alebo nie. Preto by bolo vhodné prijať
novelizáciu zákona o priestupkoch v tom zmysle, aby sa výkon pohľadávok
vykonával na obecnom úrade, kde má obvinený pokutu zaplatiť, prípadne aby
tieto pokuty boli príjmom rozpočtu štátu. Je podľa nášho úsudku
nelogické, aby štát znášal náklady súvisiace s výkonom rozhodnutí,
z ktorých finančný prospech má obec,“
poukázala JUDr.
Kasičová na zásadný problém. Prejednávajúci sa často stretávajú
s tým, že sa voči nim obvinení správajú arogantne, nechýbajú rôzne
nadávky a vyhrážky. Prejavom ich nespokojnosti musia čeliť aj na
verejnosti. Stropkov je totiž malé mesto, kde každý pozná každého.
„Práca s ľuďmi vo všeobecnosti nie je ľahká, no čo sa
týka priestupkového úseku, je veľmi zložitá, pretože sa nedá rozhodnúť
tak, aby obe stránky priestupkového konania boli úplne spokojné. Vždy je
jedna z nich po skončení pojednávania nespokojnejšia ako tá
druhá,“
uzavrela JUDr. Kasičová.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter