Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci mestského zastupiteľstva bilancujú prvú polovicu volebného obdobia

Polčas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve majú pomaly za sebou
členovia 18-členného poslaneckého zboru.

Volení zástupcovia Stropkovčanov, ktorí získali vo voľbách v roku
2006 mandát a tiež možnosť ovplyvňovať smerovanie nášho mesta sa za dva
roky stretli na riadnych či mimoriadnych zasadnutiach dvadsaťkrát.
V polovici funkčného obdobia sme všetkým z nich položili tri otázky
súvisiace s výkonom ich poslaneckého mandátu. Našim cieľom bolo dať im
priestor osloviť svojich voličov a zhodnotiť svoje dvojročné pôsobenie
v zastupiteľstve. V tomto čísle Spektra mali na položené otázky
odpovedať deviati poslanci z volebných obvodov 1 až 5. Možnosť
priblížiť svoju prácu v zastupiteľstve voličom využilo iba päť
z nich. V nasledujúcom vydaní prinesieme odpovede zvyšnej polovice
poslancov z volebných obvodov 6 až 10.
1. Ako ste spokojný s prácou mestského zastupiteľstva a svojím
pôsobením v ňom počas prvých dvoch rokov?

2. Darí sa vám napĺňať zámery, ktoré ste si predsavzali pred
voľbami v roku 2006? Ste spokojný s plnením volebného programu konkrétne
vo vašom volebnom obvode?

3. Čo považujete za najväčšie pozitívum, ktoré sa podarilo
v meste za uplynulé dva roky realizovať, naopak, čo vy osobne vnímate
negatívne vo vzťahu k dianiu v meste a jeho rozvoju?

Obvod č. 1 (mestská časť Sitníky)

Róbert Fatľa (Smer-SD): Odpovedať budem na všetky
tri otázky spolu. Čo som mal za dva roky spraviť som spravil, so svojím
pôsobením v zastupiteľstve som spokojný, nemám výhrady
k ničomu.

Obvod č. 2 (ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina,
Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok)

Ing. Daniel Čura (nezávislý): 1. S prácou
mestského zastupiteľstva na 100% nie som spokojný už aj z dôvodu svojho
zaradenia v opozičnej časti zastupiteľstva. V rámci MsZ totiž blok
poslancov za SDKÚ-DS, HZDS a Nezávislých, medzi ktorých patrím, nedostáva
taký priestor na prácu aké by potrebovalo. Tento blok nemá zastúpenie
v Rade mesta, v komisiách pôsobíme len ako radoví členovia, čiže
nemáme možnosť nejako významne zasiahnuť do zásadných rozhodnutí Mesta.
A to aj napriek tomu, že máme v MsZ tretinu členov (6). Pritom v iných
mestách a dokonca aj v NR SR je to bežné.
Snažíme sa dávať aj pomerne dosť pozmeňovacích návrhov, ktoré majú
svoje racionálne jadro, ale skoro všetky sú, bohužiaľ, hneď zmietnuté zo
stola prehlasovaním koaličnou väčšinou. V tomto smere by MsZ malo
rozmýšľať skôr na spôsobe, či je tento návrh racionálny, a nie odkiaľ
prišiel a bezmyšlienkovite hlasovať podľa straníckej príslušnosti.
2. Vzhľadom na predchádzajúce slová je napĺňanie zámerov volebného
programu problematické. Poviem najprv to, čo sa podarilo v tomto obvode.
V rozpočte na rok 2009 je úprava ulice Jarková, čo som veľmi rád a
podľa ubezpečenia vedenia mesta by sa mali upravovať aj ulice Letná a Hlinky
po výmene vodovodného potrubia za nové. Na ulici Letná to už prebehlo, na
ulici Hlinky to bude vraj v prvej polovici roka 2009 a následne budú
pokračovať v úprave týchto ulíc aj asfaltom a chodníkmi. Dúfam, že sa
to do konca roka 2010 stihne. To čo sa nepodarilo je otvorenie Domova
sociálnych služieb s 30 lôžkami v Stropkove na 1. poschodí nemocnice,
ktorý som mal vo svojom programe. Ale v tomto smere sa snažím aspoň
pomôcť Stropkovčanom z hľadiska môjho terajšieho zamestnania, ako
vedúceho Hospicu v Bardejovskej Novej Vsi, kde takýchto pacientov prijímame
aj z okresu Stropkov. Tento zámer totiž súvisí so záležitosťami okolo
Nemocnice Stropkov a nezáležali len na mojej osobe.
3. Za najväčšie pozitívum považujem rozhodnutie o tom, že odpadové
hospodárstvo Mesta Stropkov ostane v jeho správe a nebude odsunuté tretiemu
subjektu. V tomto smere považujeme za podstatné aj vyjadrenia nás,
opozičných poslancov, ktorí sme boli za takéto riešenie problému so
skládkou odpadu a odpadovým hospodárstvom ako celku od začiatku.
Negatívnych vecí ma napadá viac, ale najpodstatnejšia pre mňa je prenájom
stropkovskej nemocnice Vranovu a vlastne týmto krokom aj zrušenie Mestskej
lekárne (na jej mieste vzniká nová lekáreň súkromnej spoločnosti Dr.
Max). V tomto smere by som pochopil, keby to bola lekáreň Vranovskej
nemocnice, či zablokovanie možnosti otvorenia Domova sociálnych služieb na
1. poschodí Nemocnice. Myslím, že táto skutočnosť výrazne ovplyvní
kvalitu zdravotnej starostlivosti okresu Stropkov v negatívnom smere – ale
to ukáže čas.
Chcem zároveň popriať občanom nielen môjho obvodu, ale aj celého mesta
šťastné a požehnané prežitie vianočných sviatkov, šťastlivý a hojný
nový rok, veľa pokoja, zdravia a lásky a božieho požehnania pretože
„Lepšie je niečo dobré urobiť, ako o tom len dobre hovoriť“.

Peter Lehocký (KDH): do uzávierky vydania na otázky
neodpovedal

Obvod č. 3 (Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského)

Ing. Tibor Kubička (Smer-SD): 1. MsZ pravidelne
zasadá, účasť i aktivita poslancov je dobrá.
2. V polovici volebného obdobia môžeme konštatovať, že volebný program
sa darí naplňovať. Členom MsZ som už štvrté funkčné obdobie, ale toľko
finančných prostriedkov sa za dva roky nikdy predtým nepreinvestovalo ako
dnes. Som rád, že i v mojom volebnom obvode sa zrekonštruovali ulice
Kukučínova a Hlavná
3. Osobne ma teší, že sa začala projekčná príprava obchvatu mesta, že
sa začalo s rekonštrukciou námestia a že nám slušne funguje nemocnica a
jej služby sa budú vo všetkých smeroch rozširovať a vylepšovať.

Mgr. Daniel Hubač (KDH): 1. Ide o moje prvé volebné
obdobie, do ktorého som išiel s určitými očakávaniami. Niektoré sa
naplnili, iné nie. Musím však povedať, že je to omnoho ťažšie ako som to
vnímal predtým, než som sa stal poslancom. Jedným z mojich predsavzatí
bolo snažiť sa počas týchto dvoch rokov čo najviac naučiť (VZN, zákony,
a pod.), keďže som mal oproti ostatným menšie skúsenosti. Myslím, že sa
mi podarilo nadobudnúť značné informácie a skúsenosti, z tohto pohľadu
boli preto uplynulé dva roky pre mňa úspešné. S prácou mestského
zastupiteľstva som v podstate spokojný, nemožno však poprieť, že sa
vyskytli rozdielne názory na riešenie niektorých problémov a že mám na
niektoré veci odlišný názor. Samozrejme nesmieme byť nikdy na 100 %
spokojní so svojou prácou, pretože ak by k tomu došlo, nerástli by sme
osobnostne a nemotivovalo by nás to do ďalšej práce.
2. Samozrejme, že sa mi nepodarilo presadiť všetko podľa mojich predstáv,
ale to sa ani nedá. Vnímam však, že viaceré moje názory, pohľady a
pripomienky prispeli k riešeniu problémov v niektorých oblastiach. V mojom
volebnom obvode sa podarilo spraviť niekoľko investičných akcií, avšak
musím povedať aj to, že ako poslancovi mi ide predovšetkým o rozvoj
celého nášho mesta. Teda je potrebné pri každom rozhodovaní
o investíciách a aktivitách prihliadať na to, ktoré sú pre mesto
dôležitejšie a výhodnejšie. Vidím, že v každom obvode, teda aj v tom
mojom, sa toho dá urobiť oveľa viac a o to sa chcem snažiť aj nasledujúce
dva roky. Jednoducho, aby som svojich voličov nesklamal, ale vrátil im
vloženú dôveru.
3. To čo považujem za pozitívum ja, nemusí byť pozitívom pre iného
občana mesta. Je to záležitosť individuálneho posúdenia krokov vedenia
mesta a mestského zastupiteľstva. Pozitívne vnímam viaceré investičné
akcie (výstavba ihrísk, oprava ciest a pod.), ktoré sa v meste urobili alebo
sa robia. Tiež som rád, že sa začalo s výstavbou polyfunkčného domu na
námestí, aj keď sa očakávalo, že to pôjde flexibilnejšie a rýchlejšie.
Verím, že sa čoskoro zrekonštruuje celé naše námestie. Čo sa týka
negatív – mne osobne chýba iniciatíva a záujem mladých ľudí o veci
verejné a o politicko-spoločenský život v našom meste. Pociťujem, že je
potrebné, aby mladí ľudia prinášali nové myšlienky, viac sa angažovali
v komunálnej politike a to nielen svojou účasťou na voľbách, ale možno
aj kandidatúrou na funkciu poslanca, resp. poslankyne mestského
zastupiteľstva.

Obvod č. 4 (časť Hrnčiarskej, Za jarkom, Orgovánová)

Ing. Slávka Demčáková (Smer-SD): do uzávierky vydania
na otázky neodpovedala.
Ing. Stanislav Humeník (KDH): do uzávierky vydania na otázky
neodpovedal.

Obvod č. 5 (A.Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod
Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami,
časť Hlavnej)

Michal Friga (nezávislý): 1. MsZ bolo po voľbách
obsadené troma nezávislými poslancami, jedným poslancom za SDKÚ-DS a
14 poslancami, ktorí išli do volieb v koalícii Smer – KDH. Na základe
týchto výsledkov bol do mestskej rady delegovaný jeden nezávislý poslanec.
V súčasnosti je zloženie MsZ v pomere 12 poslancov koalície, ktorí musia
hlasovať stranícky a 6 poslancov, ktorí môžu hlasovať slobodne na
základe svojho vedomia a svedomia v prospech mesta a svojich voličov.
Hovorím to preto, že týchto šesť poslancov má informácie iba
z predložených materiálov, ktoré obdržia niekoľko dní pred
zastupiteľstvom. Nemajú totiž zastúpenie v mestskej rade a nie sú priamo
pri zdroji informácií, kde sa rokuje a rozhoduje o pracovných materiáloch,
ktoré budú predložené na prejednanie a schválenie do zastupiteľstva.
Z týchto šiestich poslancov sú v zastupiteľstve traja za SDKÚ – DS,
z čoho vyplýva, že majú nárok na jedno miesto v mestskej rade. Ťažko je
vyjadrovať spokojnosť s prácou MsZ, keďže predkladané návrhy tzv.
opozície nie sú rešpektované aj napriek tomu, že opozícia ako taká by
v regionálnej politike nemala byť.
2. Čo sa týka napĺňania zámerov, ktoré som si pred voľbami predsavzal,
nemôžem byť spokojný z viacerých dôvodov. Po prvé: zatiaľ nebola
zrealizovaná oprava chodníka a rekonštrukcia cesty s vytvorením parkoviska
pred Domom smútku. Žiaľ, s opravou chodníka bolo treba pokračovať na
Záhradnej ulici, nakoľko po plynofikácii táto ulica nemá funkčný chodník
ani po jednej strane cesty. Po druhé: sami dobre viete zo zasadnutí MsZ,
ktorých sa zúčastňujete, že sa mi veľmi nedarí dostať do rozpočtu mesta
akciu „pochovávanie na americký spôsob“, teda klasické pochovávanie len
s náhrobným kameňom. Mesto doteraz nevyčlenilo v rozpočte finančné
prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj samotnú
realizáciu tejto akcie. Po tretie: nedarí sa mi dostať do plánu akciu opravu
chodníka na ulici Nový riadok, aj napriek tomu, že táto ulica nepatrí do
môjho obvodu. A po štvrté: keď som vo svojej volebnej kampani navštívil
rómsku osadu pod Laščíkom, Rómovia vzniesli požiadavku na vybudovanie
jednoduchého skromného ihriska pre deti vrátane oplotenia. Som presvedčený,
že je to oprávnená požiadavka, len ju treba zrealizovať.
3. Za najväčšie pozitívum považujem rozhodnutie vedenia mesta predložené
na poslednom zasadnutí MsZ o zrušení verejnej súťaže na prenájom
odpadového hospodárstva. Som presvedčený, že nový prenajímateľ by po
čase za odvoz domového odpadu postupne upravoval ceny vo svoj prospech,
nakoľko by mal z tohto podnikania biznis. Ďalším pozitívom je zatiaľ
informácia o výstavbe obchvatu mesta. Bol by som nesmierne rád, keby sa
v tomto volebnom období začali práce na tejto stavbe. Za negatívne, nielen
ja osobne, ale aj voliči, ktorých stretávam a rozprávam sa s nimi
považujem rozhodnutie mesta a časti koaličných poslancov o prenájme
mestskej nemocnice a mestskej lekárne. Pripúšťam ako ekonóm, že červené
čísla nedovolia prevádzkovať stratové zariadenie, ale samotný prenájom
bol zrealizovaný v krátkom časovom období, aj keď vedenie mesta tvrdí,
že rokovania o prenájme nemocnice prebiehali pol roka. Som presvedčený, že
tejto problematike mal byť venovaný širší priestor, prípadne verejná
diskusia, aby občania mesta a okolia boli informovaní a nezostali takí
zaskočení. Tu sa potvrdilo, že poslanci, ktorí nie sú vo vládnej koalícii
nemali o tom informácie a dozvedeli sa to dva dni pred zastupiteľstvom, kde
sa hlasovalo o prenájme. Rozhodnutie prenajať nemocnicu Vranovskej nemocnici,
ktorá je vzdialená 50 km nebolo príliš šťastné. Dám však otázku:
Koľko pacientov navštevovalo pred tým Vranovskú nemocnicu? Myslím, že
veľmi málo alebo nikto. Je škoda, že neprebehli jednania s vedením
svidníckej nemocnice, ktorá je vzdialená 13 km. Prevažná časť pacientov
absolvovala odborné vyšetrenia, ktoré neposkytovala stropkovská nemocnica vo
svidníckej nemocnici. Pri takýchto rozhodnutiach by nemali prevládať
nenávistné emócie Svidník – Stropkov, ale malo by sa pozerať na
občana – voliča.

Milan Ličko (KDH): do uzávierky vydania na otázky
neodpovedal.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter