Poslanci mestského zastupiteľstva bilancujú prvú polovicu volebného obdobia

Polčas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve majú pomaly za sebou
členovia 18-členného poslaneckého zboru. Volení zástupcovia
Stropkovčanov, ktorí získali vo voľbách v roku 2006 mandát a tiež
možnosť ovplyvňovať smerovanie nášho mesta sa za dva roky stretli na
riadnych či mimoriadnych zasadnutiach dvadsaťkrát.

V polovici funkčného obdobia sme všetkým z nich položili tri otázky
súvisiace s výkonom ich poslaneckého mandátu. Našim cieľom bolo dať im
priestor osloviť svojich voličov a zhodnotiť svoje dvojročné pôsobenie
v zastupiteľstve. V tomto čísle Spektra mali na položené otázky
odpovedať deviati poslanci z volebných obvodov 6 až 10. Možnosť
priblížiť svoju prácu v zastupiteľstve voličom využilo šesť z nich.
Odpovede poslancov zvolených v obvodoch 1 až 5 sme uverejnili
v predchádzajúcom vydaní Spektra.
1. Ako ste spokojný s prácou mestského zastupiteľstva a svojím
pôsobením v ňom počas prvých dvoch rokov?

2. Darí sa vám napĺňať zámery, ktoré ste si predsavzali pred
voľbami v roku 2006? Ste spokojný s plnením volebného programu konkrétne
vo vašom volebnom obvode?

3. Čo považujete za najväčšie pozitívum, ktoré sa podarilo
v meste za uplynulé dva roky realizovať, naopak, čo vy osobne vnímate
negatívne vo vzťahu k dianiu v meste a jeho rozvoju?

Obvod č. 6 (Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku,
Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova,
Kalinčiakova)

Mgr. Pavol Mihalík (Smer-SD): do uzávierky vydania na
otázky neodpovedal.
Ing. Jaroslav Prokopovič: 1. Prácu celého mestského
zastupiteľstva budú hodnotiť o dva roky občania nášho mesta. Mne osobne
nie je jedno, že prešli niektoré rozhodnutia, pod ktoré som sa síce
nepodpísal, ale Stropkovčania dávajú za kolektívnu vinu zlé rozhodnutia
väčšiny poslancov celému mestskému parlamentu. Nemuseli prejsť veci okolo
nemocnice a lekárne takým spôsobom ako prešli. A aj vo viacerých
rozhodnutiach vedenia mesta chýba väčšinou transparentnosť, verejná
súťaž a pod.
2. Moje predsavzatia boli skôr ako kandidáta na primátora mesta. Nakoniec to
nevyšlo, ale aj ako poslanec mám tie isté predsavzatia. Plnia sa už oveľa
ťažšie, ako by sa plnili z funkcie primátora. Jedným z mojich
najväčších sľubov bolo, aby som z postu poslanca VÚC PSK pomáhal
všetkým inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a tak isto aj
nášmu mestu a okresu.
3. V prvej časti sa odpovede zdržím a na druhú časť som už
zodpovedal.

Obvod č. 7 (Krátka, časť Hlavnej, časť
Hrnčiarskej)

PaedDr. Michal Lipinský: 1.Výsledky volieb v roku
2006 boli pre stranu Smer-SD, za ktorú som kandidoval a tiež pre koalíciu na
voľbu primátora úspešné a tým aj počet poslancov MsZ za stranu je
dostatočný. Ako poslanec som vstúpil do štvorročného volebného obdobia
plný očakávania a s cieľom napĺňať svoje predvolebné sľuby a
predsavzatia. Keď sa obzriem za uplynulými dvoma rokmi volebného obdobia,
najmä za činnosťou mestského parlamentu, musím kriticky priznať, že nie
vždy boli dohody na plnenie dielčích úloh dodržané. Často prevládal
osobný záujem nad záujmami priorít dôležitých pre celé mesto. Podľa
môjho názoru nevyhnutnosťou v kolektívnom rozhodovaní je odosobnenie sa a
rešpektovanie názoru toho druhého. Pôsobím aj ako predseda Komisie pre
vzdelanie, kultúru, šport mládež pri MsZ. Komisiu tvorí tím ľudí, ktorý
promptne rieši aj pálčivé problémy v oblasti, za ktorú zodpovedá. Musím
konštatovať, že členovia si svedomito plnia svoje uložené úlohy a
pravidelne sa zúčastňujú na zasadnutiach. Za doterajšiu prácu im chcem
všetkým srdečne poďakovať.
2. Myslím si, že sa v meste ako celku za dva roky urobilo dosť. Teda aj
v mojom volebnom obvode. Postupne sa odstraňujú nedostatky, ktoré trápili
občanov niekoľko rokov. Sú to všetko veci viditeľné. Občania ich
dennodenne vidia a môžu hodnotiť. Je však treba priznať, že sa dalo
urobiť aj viac. Za všetkým sú však financie a tých nikdy nebolo toľko,
aby sa dalo urobiť všetko tak, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám
kladeným na vedenie mesta.
3.Už som spomínal, že sa za dva roky urobilo dosť. Na ostatnom zasadaní MsZ
primátor predložil podrobný odpočet splnených úloh v meste. Z tejto
správy je evidentné, že preinvestovanie 57 mil. Sk svedčí o množstve
opráv ciest a chodníkov, opravený bol Dom smútku, strecha krytej plavárne,
sprevádzkovaný bol kaštieľ, opravený Klub dôchodcov. Či je to dosť alebo
málo, zhodnotia občania. Na záver chcem všetkým občanom mesta zaželať
veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia počas celého roku 2009.
Ing. Andrej Senaj: 1. S prácou mestského zastupiteľstva
som spokojný. Som rád, že sa do našej práce nepreniesla atmosféra
z veľkej politiky. Pri mojich vystúpeniach v zastupiteľstve som sa snažil
reagovať na konkrétne problémy a presadzoval som záujmy mesta, aj keď to
bolo niekedy nepopulárne.
2. S plnením zámerov, ktoré som mal vo volebnom programe za môj okrsok som
spokojný. Na začiatku volebného obdobia som mal záujem presadiť na
Hrnčiarskej ulici veľké detské ihrisko, ktoré by bolo hlavne pre malé
deti. Zatiaľ pieskovisko za našou bytovkou slúži ako nočný bufet. Zaráža
ma to, že tam pijú alkohol aj 12-ročné deti. Takže k vybudovaniu nového
ihriska som zatiaľ opatrnejší.
3. Konečne sa začalo pracovať na centre mesta. Teší ma, že sme nezabudli
ani na okrajové časti mesta. Konečne je hotová ulica Nábrežná a začalo
sa s výstavbou cesty na Jarkovej ulici. Za negatívum pokladám
preklasifikovanie cesty II. triedy , ktorá vedie cez mesto Stropkov na cestu I.
triedy , čo viedlo k presmerovaniu kamiónovej dopravy cez naše mesto. Na
záver prajem občanom mesta úspešný nový rok 2009.

Obvod č. 8 (Šarišská, Školská, Pri rybníku, S. Jurkoviča,
Chotčanská, Nábrežná, časť Matice slovenskej, časť Hrnčiarskej,
Ondavská, Petejovská)

Ing. Tibor Paňko (ĽS – HZDS): do uzávierky vydania na
otázky neodpovedal.
Jozef Kmiť (SDKÚ – DS): do uzávierky vydania na otázky
neodpovedal.

Obvod č. 9 (Športová, Štefánikova, časť Matice slovenskej,
časť Hrnčiarskej)

Imrich Makó (Smer – SD): 1. Poslancom Mestského
zastupiteľstva v Stropkove mám tú česť byť už tretie volebné obdobie.
Hoci som sa narodil na druhom konci Slovenska, v Stropkove som našiel ľudí,
medzi ktorými sa cítim príjemne a práve táto atmosféra je pre mňa zdrojom
pre moju poslaneckú prácu. V otázkach postupu pri riešení strategických
tém nemusíme vždy, aj v našom poslaneckom zbore, súhlasiť, ale finálny
výsledok musí byť v prospech nás občanov. Aj poslanec je občanom
Stropkova a každé naše rozhodnutie sa tiež premietne do kvality života nás
a našich rodín. Myslím si, že poslanci počas prvých dvoch rokov
aktuálneho volebného obdobia pracovali a hlasovali zodpovedne, čo je pre mňa
hlavné kritérium kvality našej práce.
2. Nechcel by som deliť Stropkov na volebné obvody. Žijeme a pohybujeme sa
predsa po celom meste. Rozpočet mesta má však svoje hranice, ktoré musíme
rešpektovať. V poslaneckom klube Smer-SD živo a otvorene diskutujeme
o konkrétnych prioritách, ktoré po demokratickej dohode podporíme. Môžem
zodpovedne povedať, že vedenie mesta pristupuje k všetkým otázkam a
podnetom, či už od nás poslancov alebo občanov, s maximálnym záujmom.
Preto verím, že na konci volebného obdobia sa budeme môcť všetci pozrieť
voličom v našich volebných obvodoch do očí s čistým svedomím.
3. O investíciách do skvalitňovania infraštruktúry v meste sú občania
podrobne informovaní aj prostredníctvom vášho týždenníka Spektrum. Počas
prvých dvoch rokov sme mali pred sebou z hľadiska budúcnosti dva
strategické materiály – nemocnicu a hnedý priemyselný park. Myslím si,
že ich podpora bola správnym rozhodnutím. Na druhej strane je história plná
príkladov, kedy spoločnosť potrebovala čas, aby prijala mnohé nové
pokrokové myšlienky. Z môjho pohľadu sa budúcnosti nebojím. Nerád by som
čitateľov obťažoval výpočtom ďalších investícií a projektov, ktorých
realizácia je aktuálna alebo je minimálne na dobrej ceste. Rozhodujúce pre
mňa je, že naše mesto je pulzujúce a živé. Som presvedčený, že odmenou
za našu trpezlivosť bude jeho moderný imidž. Samozrejme, na každej ceste sa
nájdu prekážky, ale kto sa ich bojí, nech nechodí do lesa. Kolízne
situácie patria k životu, no pokiaľ máme odvahu, energiu a odhodlanie ich
riešiť, prekonať a povzniesť sa nad nimi, stávajú sa iba spomienkami,
ktoré si nezaslúžia našu pozornosť.
Michal Antoš (KDH): 1. S prácou MsZ som v podstate
spokojný, hoci nie vždy mám na všetko rovnaký názor. Účasť a aktivita
poslancov je dobrá.
2. Som rád, že sa podarilo dokončiť kanalizáciu na uliciach Nábrežná a
Jarková. Konečne sa podarilo zrekonštruovať ulicu Nábrežnú, hoci ešte
nie celkom úplne. V mojom volebnom obvode bude potrebné zrekonštruovať
hlavne chodníky na ulici Ondavská a Matice slovenskej.
3. Teší ma, že v našom meste mame otvorené letné kúpalisko, plaváreň
a zimný štadión. Nie som spokojný, že v našom meste mame pozatvárané
ihriská pri základných školách.

Obvod č. 10 (mestská časť Bokša)

Marián Bujdoš (SDKÚ – DS): 1. Vzhľadom na to, že
opozičný blok nie je zastúpený v mestskej rade a niektoré informácie
máme k dispozícii na poslednú chvíľu je moje hlasovanie o to
slobodnejšie, pretože ako klub nemôžeme ovplyvňovať rozhodnutie mesta a
mestskej rady. So svojou prácou v zastupiteľstve i komisii som spokojný.
2. Konkrétny volebný program som nemal, iba zámery, čo treba pre mestskú
časť Bokša urobiť. Všetko závisí od množstva financií. Postupne sa
niektoré zámery darí realizovať, ale v porovnaní s mestskou časťou
Sitníky smerujú do Bokše podstatne menšie investície. Bol vyčistený
melioračný kanál za Bokšou, kde dochádzalo k podmáčaniu pozemkov, treba
však dokončiť ešte jeho spodnú časť. Vyasfaltovaná bola ulica
Bokšanská a časť Šandalskej, začala sa oprava cintorína a v štádiu
rozpracovania je oprava rigolu a cesty na ulici Čerlinskej. Ďalším zámerom
je rekonštrukcia ústredného kúrenia a výmena okien v materskej škole a
dokončenie športového areálu. Takisto chceme sprevádzkovať káblovú
televíziu a sprístupniť našim občanom vysielanie mestskej televízie.
Snažíme sa tiež udržiavať v našej mestskej časti čistotu a poriadok
pravidelným kosením zelených pásov a čistením chodníkov, krajníc a
prícestných rigolov. Mrzí ma, že sa nám nedarí spestriť
kultúrno-spoločenský život v Bokši a takisto obmedziť vandalizmus, kvôli
ktorému je často ohrozovaná aj bezpečnosť cestnej premávky.
3. Za pozitívne považujem viaceré investičné akcie, najmä rozšírenie
Poštovej ulice či rekonštrukciu Nábrežnej, aj keď s kvalitou prác
nemôžem byť spokojný. Takisto pozitívne vnímam opravu chodníkov,
realizovanie prác na námestí a začiatok prác na kanalizácii Bokše a na
obchvate mesta Stropkov. Tento projekt však veľmi poznačí život obyvateľov
našej mestskej časti.
Podľa mňa môžu byť negatívne niektoré rozhodnutia mestského
zastupiteľstva, ale všetko sa ukáže až po čase.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter