Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Od novembra hrozí za jazdu pod vplyvom alkoholu rok väzenia

<p>Od začiatku novembra
vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke. Na
vedúceho Okresného dopravného inšpektorátu v Stropkove mjr. Ing. Marcela
Jurečka sme sa obrátili s otázkou, aké konkrétne zmeny priniesla pre
účastníkov cestnej premávky.

<h3>Za jazdu pod vplyvom alkoholu do väzenia

„Spomeniem aspoň niektoré základné. Napríklad jazda po
požití alkoholických nápojov s výsledkom merania nad 0,48 miligramov
etanolu na liter vydychovaného vzduchu, teda nad 1 promile alkoholu v dychu,
prípadne návykovej látky, ako aj odmietnutie vykonania dychovej skúšky
alebo podrobenia sa lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo
iného biologického materiálu, bude posudzované ako prečin (trestný čin)
podľa § 289 Trestného zákona s možným postihom, a to odňatím slobody
až na jeden rok. Vodič jazdiaci pod vplyvom alkoholických nápojov
s výsledkom merania do 0,48 mg/l etanolu, teda do 1 promile alkoholu
v dychu bude naďalej prejednávaný v správnom konaní na dopravnom
inšpektoráte podľa zákona o priestupkoch s možným postihom, a to pokutou
do výšky 800 eur a zákazom činnosti viesť motorové vozidlá do troch
rokov. Ďalšou zmenou v tejto súvislosti je to, že orgán Policajného zboru
u vodiča motorového vozidla, ktorý je podozrivý z porušenia pravidiel
cestnej premávky požitím alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo
odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, rozhodne o preskúmaní
zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej
návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou
v špecializačnom odbore psychiatria. Ak psychiater zistí závislosť od
alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, je povinný postupovať podľa
§ 90 ods. 3 (oznámi túto skutočnosť orgánu PZ). Ak psychiater nezistí
závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, orgán
Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu
u posudzujúceho psychológa. Samozrejme, že každý držiteľ vodičského
oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci
v zákaze vedenia motorových vozidiel, alebo ktorému bola uložená sankcia
zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je
povinný pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa preskúšaniu
odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a) (t. j. preskúšanie
formou testu z pravidiel cestnej premávky), ak činnosť vedenia motorového
vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo
sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu
zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu
odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 (t. j. kompletné preskúšanie
z pravidiel cestnej premávky, náuke o vozidlách a ich údržbe a vedenia
motorového vozidla).“
Do úspešného splnenia týchto
povinností sa držiteľovi vodičského oprávnenia vodičský preukaz
nevráti. Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti,
s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, s preskúmaním psychickej
spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu a s plnením
povinností uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa takejto povinnosti.

Zaviedli inštitút doškoľovacieho kurzu

Opätovne sa zavádza inštitút doškoľovacieho kurzu a to v prípadoch,
ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako
vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom (priestupky
závažným spôsobom taxatívne vymenované v § 137 ods. 2 zákona
o cestnej premávke) poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola
uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne
o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaní odbornej
spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a
o preskúmaní psychickej spôsobilosti.

Fiktívne zadržanie vodičského preukazu

Novinkou v zákone je aj zadržanie vodičského preukazu policajtom pri
kontrole vodiča, ktorý tento vodičský preukaz nepredloží (tzv. fiktívne
zadržanie VP). Policajt mu na mieste vydá potvrdenie o zadržaní
vodičského preukazu a týmto sa vlastne považuje VP za zadržaný.

Znížil sa vek na udelenie vodičského oprávnenia

„Ďalej sa znižuje vek na udelenie vodičského oprávnenia na
skupinu B z 18 rokov na 17 rokov. Avšak držiteľ vodičského oprávnenia
skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred
dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej
však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby
sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom
vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel
zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť
zákonného zástupcu. Osoba spolujazdca má v takomto prípade povinnosti
podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d) zákona o cestnej
premávke,“
upozornil M. Jurečko a pokračoval:
„Zákon ďalej na úseku evidencie motorových vozidiel upustil od
povinnosti pristaviť vozidlo k porovnaniu údajov uvádzaných v osvedčení
o evidencii časť II. s údajmi priamo na vozidle a to u vozidiel doposiaľ
neevidovaných, takých, ktorým výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a
vydal osvedčenie o evidencii časť II. (t. j. úplne nové vozidlá
zakúpené v SR). V nastávajúcom zimnom období zákon zavádza povinnosť
vodiča vozidla pred jazdou odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a
snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Vo vzťahu k jazde po
diaľnici je vodič motorového vozidla povinný za vozidlom idúcim pred ním
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne
taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy; ak ide o motorové
vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za tri
sekundy.“

Pozor na odbočujúcich cyklistov

Podľa novely zákona o cestnej premávke je vodič odbočujúci vpravo vo
vzťahu k cyklistom povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno.
Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu
odbočujúceho vľavo. Vodič taktiež nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre
chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej
premávky.
Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom patrí
prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo
vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci
o 20 km/h a viac, alebo mimo obce o 30 km/h a viac. „Zmien v zákone
o cestnej premávke je skutočne viac a rád by som apeloval na účastníkov
cestnej premávky, aby si ho vo svojom vlastnom záujme preštudovali a najmä,
aby pravidlá stanovené v ňom aj dodržiavali. Len takýmto prístupom sa dá
znížiť dopravná nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na našich cestách,“
uzavrel vedúci Okresného dopravného inšpektorátu v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter