Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od februára platí nový cestný zákon

V obci je povolená 50-ka

„Povinnosťou účastníka cestnej premávky je počínať si
tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť
jazdy. Ďalšou zmenou je, že vodič nesmie predchádzať pri jazde cez
križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je
dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou
križovatky. To neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka,
alebo nemotorového vozidla,“
vysvetľuje. Od februára smie
vodič v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h, ak ide po diaľnici
v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h.

Zapnuté svetlá po celý rok

Zmeny sa týkajú aj osvetlenia vozidiel. „Vozidlo musí mať
okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené
stretávacie svetlomety, alebo im na roveň postavené osvetlenie. To neplatí
pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas
zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle
namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové
svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené,“
cituje literu zákona
M. Mišto.

Povinné zimné pneumatiky

Zmeny sa dotkli aj premávky v zimnom období. Ak sa na vozovke nachádza
súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla
kategórie M1 a N119 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami
s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“. Motorové vozidlá
kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na
jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca.

Chodec aj cyklista musí byť videný

Nový zákon myslel aj na bezpečnosť chodcov a cyklistov.
„Chodci smú ísť po krajnici, alebo po okraji vozovky najviac
dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti, alebo za
zvýšenej premávky neohrozia, alebo neobmedzia cestnú premávku. To neplatí
pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici, alebo po okraji vozovky na lyžiach,
korčuliach, alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať
len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec
idúci po krajnici, alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklisti smú
jazdiť len jednotlivo za sebou. To neplatí pri jazde po cestičke pre
cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a
neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Za zníženej
viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev,“
upozorňuje M. Mišto a pokračuje:
„Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky
pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli
len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne
spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie
povinností podľa tohto zákona. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli
mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom
osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu
v obci.“

Čo je dopravná nehoda

V ďalšej časti nového zákona o cestnej premávke sa hovorí
o dopravných nehodách.
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej
súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba,
poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné
veci, alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných
vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca
jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. Za dopravnú
nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá
z povinností podľa § 66 ods. 6, ak je vodič zúčastneného vozidla pod
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa účastníci škodovej
udalosti nedohodli na jej zavinení. Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri
ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na
účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú
škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

Nezaplatíte pokutu na mieste? Môžu vám zobrať vodičák.

V osobitných ustanoveniach o zadržaní vodičského preukazu sa uvádza,
že policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa
§ 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom
konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, alebo
za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľníc,
rýchlostných ciest a ciest I. triedy uložená pokuta, je ochotný ju
zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.
„Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu
potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní. Povolenie platí len
na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah
udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu.
Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz
zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru
v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava za účelom jeho
vrátenia. Policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Ak sa vodič
motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu dopustí priestupku
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a nemá pri sebe finančné
prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať
v blokovom konaní. Ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu
v stanovenej lehote, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti
potom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty
dozvedel,“
uviedol M. Mišto.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Zmeny sa týkajú aj štvrtého oddielu spomínaného zákona, ktorým sa
upravuje aj preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej a
psychickej spôsobilosti. Riaditeľ ODI upozorňuje na tie najpodstatnejšie.
„Orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej
spôsobilosti v rozsahu podľa § 79 ods. 2, ak možno dôvodne predpokladať,
že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia,
najmä ak držiteľ vodičského oprávnenia preukázateľne nevykonával, alebo
nemohol vykonávať činnosť vedenia vozidla viac ako dva roky. Orgán
Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa §
79 ods. 2 písm. a) a o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich
mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší
pravidlá cestnej premávky. Ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší
pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky,
alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného
zboru môže rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti. Kto na základe rozhodnutia príslušného orgánu nesmel
vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla, je povinný pred vrátením
vodičského preukazu, pred vrátením vodičského oprávnenia, alebo
obnovením jeho rozsahu podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti na
vedenie motorového vozidla podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť
vedenia motorového vozidla nesmel držiteľ vodičského oprávnenia
vykonávať viac ako dva roky, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti
podľa § 79 ods. Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúmaní
zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti alebo o preskúšaní
odbornej spôsobilosti, vždy určí lehotu na ich vykonanie. Náklady spojené
s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti alebo
s preskúšaním odbornej spôsobilosti hradí ten, kto je povinný podrobiť
sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo
preskúšaniu odbornej spôsobilosti,“
uzavrel M. Mišto.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter