Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Občianske spolunažívanie najčastejšie narúšajú blízki príbuzní

<h3>Ľ. Čarná: „Prejednávanie konfliktov v rodinách je psychicky veľmi
náročné.“</h3>

<p>Podľa analýzy prejednaných priestupkov na Odbore všeobecnej vnútornej
správy Okresného úradu Stropkov tvorili v minulom roku najväčšiu skupinu
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Zamestnanci spomínaného odboru
ich prejednali a právoplatne ukončili celkom 130.</p>

<p><strong><em>„Dôvodmi páchania týchto priestupkov boli zlé
medziľudské, najmä susedské vzťahy, narušené rodinné alebo manželské
vzťahy v dôsledku migrácie za prácou, nevera, nezamestnanosť, alkoholizmus
či drogová závislosť. Najnáročnejšie na riešenie sú spory medzi
bývalými alebo rozvádzajúcimi sa manželmi, kde v konečnom dôsledku trpia
nevinné deti. Partneri si vulgárne nadávajú, hádajú sa, vzájomne sa
provokujú a vyhrážajú sa. Domnievame sa, že týmto oznamovateľom nejde ani
tak o výsledok priestupkového konania, ako o to, aby mali na súdnom
pojednávaní argumentáciu o konfliktnom právaní sa partnera pri
rozvodových konaniach, pri konaniach o vysporiadaní BSM a aj v boji
o zverenie dieťaťa do výchovy,“</em></strong> spomenula najčastejšie
dôvody konfliktov vedúca OVVS Mgr. Ľubica Čarná a dodala, že takéto
situácie často vznikajú v súkromí, teda v domácnostiach, bez svedkov,
alebo len za prítomnosti maloletých detí. Napríklad exmanželia žijú aj po
rozvode v spoločnom byte, nevedia sa dohodnúť na rozdelení spoločného
majetku. Exmanželka tvrdí, že exmanžel jej škaredo nadával, pľuvol jej do
tváre a škrtil ju. Ten zase tvrdí, že to nie je pravda, lebo exmanželka mu
povedala, že ho bude provokovať dovtedy, kým ho nedostane do basy. Vraj sa mu
vyhráža, že ho dostane na samé dno. Podobne náročné sú nezhody medzi
rodičmi a deťmi. Vedúca OVVS ako príklad uviedla spor, kde dospelý
nezamestnaný syn býva v spoločnej domácnosti s rodičmi, na domácnosť
neprispieva a je sústavne pod vplyvom alkoholu. Hrubo nadáva matke a sestre,
kričí na nich, vyhráža sa, že ich sexuálne zneužije. Od matky neustále
pýta peniaze na alkohol a keď mu ich odmietne dať, zase je oheň na streche.
<strong><em>„Na páchaní priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu sa
v nemalej miere podieľajú aj mladí ľudia, často blízko veku mladistvého,
ktorí používajú hrubé nadávky alebo svoje spory riešia takpovediac
ručne – stručne,“</em></strong> skonštatovala. Druhou najpočetnejšou
skupinou boli priestupky proti majetku, ktorých na spomínanom odbore
právoplatne ukončili celkom 125. Oproti roku 2013 vzrástol ich počet
o 22 vecí. Podľa názoru prejednávajúcich tento stav súvisí
s nepriaznivou sociálnou a ekonomickou situáciou obyvateľstva. V sledovanom
období sa najčastejšie majetkových priestupkov dopúšťali neprispôsobiví
občania, ľudia z nižších sociálnych vrstiev a bezdomovci.
<strong><em>„Zarážajúce je zistenie, že hoci sa títo páchatelia
dopúšťali drobných krádeží v obchodných reťazcoch a v predajniach
potravín, jedlo bolo predmetom ich záujmu len výnimočne. Najčastejšie sa
pokúšali ukradnúť alkohol rôzneho druhu,“</em></strong> skonštatovala
Ľ. Čarná. Na druhej strane označila za potešujúcu skutočnosť, že oproti
roku 2013 sa na páchaní týchto priestupkov podieľalo o deväť
mladistvých páchateľov menej. Tí mali na svedomí najmä drobné krádeže
sladkostí, železného šrotu, zapaľovačov, alkoholu či žrebov
z novinového stánku. K páchaniu priestupkov proti majetku dochádzalo aj
formou poškodenia cudzej veci, napríklad rozbitím okna, poškodením auta,
poškodením vnútorného zariadenia bytu alebo poškodením susedovho
oplotenia. <strong><em>„Okresným úradom boli v uplynulom období riešené
aj priestupky vykazujúce znaky podvodu, ktoré boli páchané prostredníctvom
webových inzertných stránok. Išlo najmä o kúpu či predaj mobilných
telefónov, kde kupujúcemu bol doručený iný tovar ako bol dohodnutý,
navyše často v poškodenom stave, nezodpovedajúci garantovanej kvalite a
značke, fejk alebo namiesto mobilného telefónu boli v balíku len nejaké
drôty a nakrčené papiere. Dokazovanie viny v týchto priestupkových veciach
je zvlášť náročné, najmä čo sa týka dokazovania úmyselného zavinenia,
ale aj spoľahlivého zistenia skutkového stavu veci, keďže páchateľ má
pobyt v inom regióne ako poškodený. Z hľadiska správneho konania je
takmer nemožné zabezpečiť, aby obvinený mohol klásť svedkom otázky,
prípadne zabezpečiť konfrontáciu obvinenej a poškodenej strany. V týchto
prípadoch využívame inštitút dožiadania iného správneho orgánu
o vykonanie procesného úkonu, čo predlžuje lehotu vybavenia priestupkovej
veci a správny orgán je nútený požiadať o predĺženie lehoty na
rozhodnutie o priestupku,“</em></strong> ozrejmila Ľ. Čarná. V roku
2014 evidovali na OVVS aj 104 priestupkov proti poriadku v správe a
84 priestupkov proti verejnému poriadku. Práve pri týchto skutkových
podstatách zaznamenali najväčší nárast – až o 127 priestupkov oproti
roku 2013. Dôvod? Mesto Stropkov prijalo s účinnosťou od 11. marca
2014 všeobecne záväzné nariadenie o absolútnom zákaze požívania
alkoholu na verejných priestranstvách. Porušenia tohto nariadenia sa
opakovane dopúšťajú asociáli bez domova a ľudia zo sociálne slabých
skupín, ktorí na verejnosti pravidelne požívajú alkoholické nápoje.
Nemajú zábrany piť v mestskom parku, pred predajňami potravín, pred
školami, úradmi verejnej správy a podobne. Následkom nadmerného
používania alkoholu sa dopúšťajú porušovania verejného poriadku. Opití
spadnú a zaspia na chodníku, v blízkosti cestnej komunikácie, na lavičke
v parku, alebo vykonávajú malú či veľkú potrebu na verejnosti, čím
znečisťujú verejné priestranstvá, pohoršujú okoloidúcich, medzi nimi aj
školopovinné deti. Alarmujúci je najmä fakt, že ani opakovane ukladaná
sankcia nemá na týchto ľudí výchovný vplyv, pretože sú si vedomí toho,
že uloženú sankciu nemajú z čoho zaplatiť a ani orgány, ktoré
zabezpečujú výkon rozhodnutia, nemajú na nich žiadny zákonný spôsob jej
vymoženia. Títo naši spoluobčania sa môžu pokojne smiať do očí
policajtov, ktorí ich prichytia priamo pri čine, podobne ako správnemu
orgánu počas ústneho pojednávania. <strong><em>„Na otázku, prečo
požívajú alkoholické nápoje na verejnosti, keď vedia, že je to
zakázané, často s iróniou odpovedajú, že preto, lebo sú
smädní,“</em></strong> poukázala na drzosť asociálov Ľ. Čarná. Za
najčastejšie dôvody páchania rôznych priestupkov označila krízu morálky
v spoločnosti, nezamestnanosť v regióne, možnosť bezprácneho získania
finančných prostriedkov, alkohol, narušené manželské vzťahy, pod ktoré
sa často podpisuje odchod matiek za prácou do zahraničia a s tým súvisiaca
nevera, žiarlivosť, ale aj pocit nezávislosti žien na svojich partneroch,
narušené rodinné vzťahy medzi rodičmi a nezamestnanými deťmi, taktiež
pocity krivdy po dedičskom konaní a s tým súvisiace zhoršené
súrodenecké vzťahy.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter