Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najčastejšie prejednávali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a proti majetku

JUDr. Kasičová: „Páchatelia sa čoraz agresívnejšie správajú aj
voči prejednávajúcemu“

Minulého roku došlo na Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného
úradu Stropkov 364 priestupkových spisov, čo oproti roku 2008 predstavuje
nárast o 26 priestupkových vecí.

„Najväčšiu časť páchaných priestupkov tvorili priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu, kde bolo spolu, mimo rozhodnutia rozkazom,
právoplatne ukončených 192 priestupkov, čo predstavuje oproti roku
2008 nárast o 66 priestupkov. Za rozhodujúce faktory páchania týchto
priestupkov môžeme označiť nedobré medziľudské vzťahy, najmä susedské
spory, narušené rodinné (manželské) vzťahy a konanie pod vplyvom alkoholu.
Ako príklad by sme mohli uviesť spory rodičov a detí, ktorí sa obviňujú
z rôznych maličkostí a pritom používajú fyzické násilie ako napr. že
opitý syn nadáva matke alebo otcovi a fyzicky ich napáda, susedské spory,
hlavne v obciach, kde sú bezbranní starí ľudia, ktorých nezamestnaní
opilci okrádajú a napádajú, ale aj mladých ľudí, ktorí často
používajú hrubé nadávky alebo svoje spory riešia „ručne –
stručne“ pod. Pri prejednávaní priestupkov sme v sledovanom období
zaznamenali značný nárast agresivity páchateľov a to nielen pri páchaní
priestupku, ale aj pri ústnom prejednávaní priestupkov, kedy agresivita
páchateľov smeruje priamo voči prejednávajúcim zamestnancom. Taktiež sa
nám množia prípady, kedy jeden z účastníkov konania (súrodenec, manžel)
vystupuje najprv ako obvinený a rovno z pojednávacej miestnosti ide na
políciu ohlásiť ďalší priestupok, v ktorom už vystupuje ako poškodený
a ten, kto bol pôvodne svedkom, sa dostáva do pozície
obvineného,“
skonštatovala vedúca Odboru všeobecnej
vnútornej správy Obvodného úradu Stropkov JUDr. Mária Kasičová. Ďalšou
najpočetnejšou skupinou boli priestupky proti majetku, kde bolo právoplatne
ukončených 89 priestupkov. „Myslím si, že dôvodom zvýšenia
počtu priestupkov proti majetku v roku 2009 je vysoká nezamestnanosť
v našom regióne, ako aj fakt, že veľká časť obyvateľstva tohto regiónu
žije až na hranici chudoby. Priestupkov proti majetku sa často dopúšťali
osoby (aj mladiství) zo sociálne slabších skupín a bezdomovci, kde ťažko
predpokladať, že sankcia vo forme peňažnej pokuty bude mať výchovný
vplyv. K týmto údajom by som chcela uviesť tú skutočnosť, že v tomto
roku nám výrazne stúpli priestupky, ktorých sa dopustili občania z iných
regiónov Slovenska, napr. z Nitry, Prešova, Vranova nad Topľou, Bardejova,
Humenného a pod. Priestupky boli páchané hlavne v letných mesiacoch počas
letnej turistickej sezóny a to predovšetkým v rekreačnej oblasti
Domaša – Valkov, Domaša – Petejovce, ale aj v priebehu roka, kedy
dochádzalo k odcudzeniu železného šrotu, hlavne z opustených domov a
iných stavieb. V značnej miere narástol počet priestupkov páchaných
v predajniach Tesco, LIDL. Jednalo sa o drobné krádeže, pri ktorých boli
páchatelia zvyčajne prichytení už pri pokladni predajne a odcudzený tovar
museli vrátiť v nepoškodenom stave.“

Vedúca OVVS pomenovala aj hlavné dôvody nárastu majetkových priestupkov.
„Všeobecná kríza morálky v spoločnosti, nezamestnanosť
v regióne, možnosť získania finančných prostriedkov a konanie páchateľa
pod vplyvom alkoholu. Najčastejšie sa vyskytovali krádeže v obchodoch,
rekreačných chatových zriadeniach, školách, ako aj v pivničných
priestoroch bytových jednotiek. Páchatelia prejavovali zvýšený záujem
o kovový odpad a farebné kovy, ktoré po odcudzení výhodne predávali
výkupni druhotných surovín. Nie sú ojedinelé ani prípady poškodzovania
cudzieho majetku a obohacovania sa podvodným konaním. Oproti roku
2008 vzrástol aj počet priestupkov spáchaných podvodom, keď si kupujúci
cez internet objednal napr. mobilný telefón a po prevzatí tovaru a zaplatení
za dobierku zistil, že v balíku má namiesto objednaného tovaru naskladaný
kartónový papier. Značný počet priestupkov tvorili aj prípady odcudzenia
mobilných telefónov.“

Tretiu najpočetnejšiu skupinu spáchaných priestupkov, 33, predstavovali
priestupky proti poriadku v správe a verejnému poriadku. Páchatelia rušili
nočný kľud, vzbudzovali verejné pohoršenie, alebo neuposlúchli výzvu
policajta. Mladiství sa na celkovom počte právoplatne ukončených
priestupkov podieľali v 26 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom
2008 nárast o 8 prípadov. Najčastejšie sa dopúšťali priestupkov proti
majetku a občianskemu spolunažívaniu, kde ich podiel na celkovom počte tohto
druhu priestupkov predstavoval približne 10 %. „Svojím konaním
chceli získať majetkový prospech na úkor vopred vytypovaných osôb, alebo
zariadení. Boli to najmä krádeže uskutočnené v obchodných priestoroch,
neobývaných rodinných domoch, chatách a pohostinstvách. Odcudzovali odtiaľ
rôzny spotrebný tovar, ale aj peniaze a takto získané veci predali a peniaze
použili na nákup cigariet a alkoholu. Hlavné kriminogénne faktory u tejto
skupiny páchateľov zostávajú nezmenené. Je to predovšetkým nevhodná
výchova v rodinách a škole, strata motivácie mladistvých ľudí najmä
z hľadiska perspektívy budúceho uplatnenia, nevhodné využívanie voľného
času, vysoká nezamestnanosť. Na mladistvých páchateľov a maloleté osoby
negatívne pôsobia i masovokomunikačné prostriedky, filmová tvorba plná
násilia, publikovaná brutalita, agresivita, zlé vzťahy v rodinách a
z toho vyplývajúca citová chladnosť tejto vekovej kategórie mladých
ľudí,“
myslí si JUDr. Mária Kasičová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter